Без темы
<<  Тезисы лекции Текст 10 класс  >>
Тезм? кушма
Тезм? кушма
Тезм? кушма
Тезм? кушма
Терк?гечл
Терк?гечл
1
1
1
1
М?кальл
М?кальл
1. Тугрылык б
1. Тугрылык б
Тугрылык Изгелек Хезм
Тугрылык Изгелек Хезм
??мл? чикл
??мл? чикл
Каюм Насыйри (1825 – 1902)
Каюм Насыйри (1825 – 1902)
“Китап-
“Китап-
Тезм? кушма
Тезм? кушма
Тезм? кушма
Тезм? кушма
??мл?л
??мл?л
?й эше: 1. “Татар халык м
?й эше: 1. “Татар халык м

Презентация: «Тезм? кушма ??мл?л?рне кабатлау». Автор: Customer. Файл: «Тезм? кушма ??мл?л?рне кабатлау.ppt». Размер zip-архива: 234 КБ.

Тезм? кушма ??мл?л?рне кабатлау

содержание презентации «Тезм? кушма ??мл?л?рне кабатлау.ppt»
СлайдТекст
1 Тезм? кушма

Тезм? кушма

?мл?л?рне кабатлау

2 Тезм? кушма
3 Терк?гечл

Терк?гечл

Тез?че

Иярт?че

?ыючы ??м (да,д?, та, т?), ни...Ни, ян?, тагы (тагын), в?

Каршы куючы л?кин, ?, ?мма, б?лки, бары, тик, ф?кать

Б?л?че я, яки, яис?

Ч?нки, ?г?р, г?рч?, г?я, ки, г?яки

4 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?ыючы

Каршы куючы

Б?л?че

5 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?ыючы

.

.

Каршы куючы

.

.

.

.

Б?л?че

.

.

.

6 М?кальл

М?кальл

рне? эчт?леген а?латыгыз, ??мл?л?рне? схемасын т?зегез. 1. Тугрылык б?лад?н коткарыр, хыян?т б?лага кертер. 2. Каты й?р?к бер яши, изге й?р?к ме? яши. 3. Агачны яфрак бизи, ? кешене хезм?т бизи. 4. Тыйнакны? кулы эшл?р, ? мактанчыкны? теле эшл?р.

7 1. Тугрылык б

1. Тугрылык б

лад?н коткарыр, хыян?т б?лага кертер. 2. Каты й?р?к бер яши, изге й?р?к ме? яши. 3. Агачны яфрак бизи, ? кешене хезм?т бизи. 4. Тыйнакны? кулы эшл?р, ? мактанчыкны? теле эшл?р.

8 Тугрылык Изгелек Хезм

Тугрылык Изгелек Хезм

т с?юч?нлек Тыйнаклык

9 ??мл? чикл

??мл? чикл

рен билгел?гез, х?б?рлекле ?з?кл?рне к?рс?тегез 1. Кеше сине явыз холкы бел?н р?н?ет?, ? син аннан ачу алам диеп ашыкма. 2. Син каты с?зле булма, яхшы ??м йомшак с?зг? ад?мне? к??еле эреп кит?дер. 3. Олугларны син олуг ит, ? кечел?рг? син ш?фкатьле бул.

10 Каюм Насыйри (1825 – 1902)

Каюм Насыйри (1825 – 1902)

11 “Китап-

“Китап-

т-т?рбия” “Н?х? китабы” “Кавагыйде китаб?т” “?нм?з??” “Хисаплык” “Истыйляхате ??гър?фия” “Гыйльме ??нд?с? ” “?б?галисина”

12 Тезм? кушма
13 Тезм? кушма

Тезм? кушма

?мл?л?рне? т?рен билгел?гез, тыныш билгел?рен а?латыгыз Тутык тимерне ашый, ? х?ср?т й?р?кне ашый. Йолдызны к?з к?р?, л?кин кул ?итми. Ат ычкынса тотылыр, с?з ычкынса тотылмас. Сабын кулны агарта, сагыш й?зне саргайта.

14 ??мл?л

??мл?л

рг? синтаксик анализ ясагыз Т?тене к?п, уты аз, шау-шуы к?п, эше аз. Эш эшл?г?н интекм?с, эшл?м?г?н, к?н итм?с. Й?рг?н таш шомарыр, яткан таш м?кл?нер. Сукыр аксактан к?лм?с, аксак сукырдан к?лм?с.

15 ?й эше: 1. “Татар халык м

?й эше: 1. “Татар халык м

кальл?ре” китабыннан тезм? кушма ??мл?л?рг? мисаллар табып языгыз. 2. Т?къдим ителг?н ситуациял?р буенча тезм? кушма ??мл?д? сызык куелу очрагына ??мл? т?зеп языгыз. 3. “И? зур б?хет” ?ырыны? эчт?леге буенча 3 тезм? кушма ??мл? уйлап языгыз.

«Тезм? кушма ??мл?л?рне кабатлау»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/tezm-kushma-mllrne-kabatlau-117875.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Тезм? кушма ??мл?л?рне кабатлау