Без темы
<<  "?арыш?а - 50 жыл" атты ?неге са?аты "Миллион» добрых дел» или «Доброе дело лечит, а злое калечит»  >>
"?ызыл кітап
"?ызыл кітап
Саба? жоспары: 1
Саба? жоспары: 1
Ма?саты: А)
Ма?саты: А)
Саба? барысы I
Саба? барысы I
Жануарларды
Жануарларды
ТАПСЫРМАЛАР: 1.
ТАПСЫРМАЛАР: 1.
III
III
.,,,
.,,,
"?ызыл кітап
"?ызыл кітап
"?ызыл кітап
"?ызыл кітап
?аза?станны
?аза?станны
"?ызыл кітап
"?ызыл кітап
??лан - сырт пішіні жыл
??лан - сырт пішіні жыл
Б??ы?оныз –буна
Б??ы?оныз –буна
?ара?ал
?ара?ал
?ызыл
?ызыл
А?те?біл д
А?те?біл д
Ша?ала
Ша?ала
Далалы
Далалы
Ар?ар – тау ешкісі, т
Ар?ар – тау ешкісі, т
Б?гінгі к
Б?гінгі к
?аратау
?аратау
Алак?л
Алак?л
Мар?ак
Мар?ак
Алматы
Алматы
Батыс - Алтай
Батыс - Алтай
?ор?алжы
?ор?алжы
Наурызым
Наурызым
?стірт
?стірт
Барсакелмес
Барсакелмес
А?су- Жаба
А?су- Жаба
V. Саба
V. Саба
Пайдалан
Пайдалан
"?ызыл кітап
"?ызыл кітап
На?ыл с
На?ыл с
Ж?ндіктер
Ж?ндіктер
Жор?алаушылар
Жор?алаушылар
Балы?тарды
Балы?тарды
??стар-8600 т
??стар-8600 т
?осмекенділер
?осмекенділер
С?т?оректілер
С?т?оректілер
Шу ?аласы 2013-2014 о
Шу ?аласы 2013-2014 о

Презентация на тему: «"?ызыл кітап?а" енген жануарлар». Автор: 777. Файл: «"?ызыл кітап?а" енген жануарлар.pptx». Размер zip-архива: 6469 КБ.

"?ызыл кітап?а" енген жануарлар

содержание презентации «"?ызыл кітап?а" енген жануарлар.pptx»
СлайдТекст
1 "?ызыл кітап

"?ызыл кітап

а" енген жануарлар

Жамбыл облысы Шу ауданы “Жер?йы?” жас натуралистер станциясы Ашы? саба?

Орында?ан ?йірме жетекшісі: Есбергенова Л.Р.

Шу ?аласы 2013-2014 о?у жылы

2 Саба? жоспары: 1

Саба? жоспары: 1

?йымдастыру кезені 2.?ткен та?ырыпты талдау а) “?орша?ан ре? т?рлері” семантикалы? карта б)Жануарларды? топ?а б?лінуі (тірек-сызба) в)”Кім жылдам” тапсырмалары 3.Ребус ар?ылы жа?а саба?ты? та?ырыбы? ашу а)?ызыл кітап?а енген жануарлар?а то?талып ?ту 4.Саба?ты бекіту ?оры?та?ы ерекше ?ор?алыты? жануарлар?а сипаттама. 5.?орытындылау “Білемін? Не білдім? Не білгім келеді?” кестесін толтыру 6.?й тапсырмасы 7.Ба?алау

3 Ма?саты: А)

Ма?саты: А)

аза?станда жойылып кету ?аупі т?ніп т?р?ан жануарлар?а то?талып, жануарларды? негізгі топтарымен таныстуры ар?ылы «?ызыл кітап» туралы т?сінік беру; ?) Таби?атты ?ор?ау ма?сатында ??рыл?ан ?оры?тар туралы ж?не ол жердегі жануарларды? ??рлы?та, суда да тіршілік ететіндігін, оларды? ?р?айсысыны? ?з икемделген тіршілік ортасы барын а??арту ар?ылы , «?ызыл кітап» туралы т?сініктерін дамыту; Б) Таби?атта?ы жануарлар?а ?ам?орлы?пен ?арау жайында с?йлесе отырып, оларды ?ор?ау?а т?рбиелеу; экологиялы? т?рбие беру. Т?рі:д?ст?рлі Типі:аралас ?діс–т?сілдері:с?ра?–жауап,т?сіндіру,??гімелеу. К?рнекілігі: интерактивті та?тада дайындал?ан жануарлар туралы слайд, ребус , симантикалы? карта, жануарлар бейнеленген суреттер, буклеттер,тірек- сызба,«?ызыл кітап » .

4 Саба? барысы I

Саба? барысы I

?йымдастыру кезені а)психологиялы? дайынды? б)о?ушыларды т?гендеу II.?ткен та?ырыпты талдау 1.Б?ркеніш ре?і-?орша?ан ая т?сіне ену (жасыл ш?птегі жасыл шекшек) 2.Тыр?ыл ре?і-денедегі ре? т?тасты?ы жойылады (жолат ж/е жолбарыс денесіндегі жола?тар,те?біл барыс ж/е б??ы) 3.Са?тандыр?ыш ре?і-бір ед?уір ?ор?анышы бар немесе жеуге жарамсыз т?рге ??сас болу н?тишесі. (?ан?ыз, т.б.) 4. ?ор?аныш ре?і-б?л бір ?ор?анышы бар жануар?а еліктеу болып саналады. (?ара шыбын, америкалы? сарыбастыжылан)

К?белек

?арашыбын

?ан?ыз

Жолбарыс

Б?ркеніш ре?і бар жануар

?ор?аныш ре?і бар жануар

Cа?та?дыр?ыш ре?і бар жануар

Тыр?ыл ре?і бар жануар

5 Жануарларды

Жануарларды

топ?а б?лінуі

6 ТАПСЫРМАЛАР: 1.

ТАПСЫРМАЛАР: 1.

ай топ?а жатады? 2. Т?рі ?андай? 3. ?айда мекендейді? 4. Немен ?оректенеді?

7 III

III

Аралас саба? - Балалар, ендеше, мына жануарлардан ??растырыл?ан ребусты шешейік. ?андай с?з шы?ты? (?ызыл кітап, жануар). Ендеше, б?гінгі саба?ымыз ?ткен тарауда о?ып, таныс?ан жануарларды ?ор?ау туралы болма?. - ?ызыл т?с нені білдіреді? - ?ызыл т?с ?ауіп са?тануды? белгісі. - ?ызыл кітап не ?шін керек деп ойлайсы?? (О?ушыларды? жауабы ты?далады). - ?ызыл кітап – ?ауіпті? дабылы ж?не тірі таби?атты са?тау ?шін к?ресті? нышаны. ?ай жылы д?ниеж?зіні? ?ылымдары халы?аралы? таби?атты ?ор?ау ода?ы ??рылды? 1948 жылы д?ниеж?зіні? ?алымдары халы?аралы? таби?атты ?ор?ау ода?ын ??рды. Б?л ода? жойылып бара жат?ан жануарлар туралы т???ыш кітап шы?арды. Кітап деректерді? «?ызыл кітабы» деп аталады. «?ызыл кітап» деген атауды а?ылшын зерттеушісі Питер Скотт ?сынды.

8 .,,,

.,,,

. ,..,, .....

.,,,,,,, .,,,,,,

,,,. ,,.,,

,.,,,, ,,,,,.

9 "?ызыл кітап
10 "?ызыл кітап
11 ?аза?станны

?аза?станны

“?ызыл кітабы” ?ай жылы шы?ты? ? ал?аш?ы “?ызыл кітабыны?” жануарлар?а арнал?ан б?лігі 1978 жылы, ал 1981 жылы ?сімдіктерге арнал?ан б?лігі жары? к?рді. ?орша?ан ортада болып жат?ан антропогендік факторлар жануарлар тіршілігін ?згертіп, тіпті кейбір т?рлеріні? жойылып кетуіне ?келеді. ?орша?ан орта?а адамны? тигізген іс-?рекетіні? н?тижесінде, сондай-а? технологиялы? ?алды?тар мен радиоактивтік заттарды?, ?р т?рлі таби?атта болып жататын апаттарды? ?серінен ауа, ландшафт ??рамыны? б?зылуы, топыра?ты? ластануы – жануарлар ?лемі мен ?сімдіктер д?ниесіне елеулі ?згерістер ?келеді. Мысалы, 20-?асырды? 50-жылдарында?ы ?аза?станда?ы ты? ж?не ты?ай?ан жерлерді игеру н?тижесінде сол айма?та тіршілік ететін омырт?асыз жануарларды? 70%-ы жойылып кетті. 20-?асырды? 60-жылдарынан бастап, Арал те?ізіні? тартылуына байланысты ба?алы балы?тар (сазан, ?аяз, а?мар?а, т.б) ??рып кетті. Омырт?алы жануарларды? 125 т?рі ж?не омырт?асыз жануарларды? 105 т?рі ? “?ызыл кітабына” енгізілген. Осы?ан орай, жануарлар экологиясы – ?азіргі заманны? ?зекті м?селелеріні? бірі.

12 "?ызыл кітап

"?ызыл кітап

а" енген жануарлар

13 ??лан - сырт пішіні жыл

??лан - сырт пішіні жыл

ы мен есекке ??сайды. Б?рын далада еркін ж?рген, ?азір б?ларды? саны азай?ан, ?ор?ау?а алынды.

14 Б??ы?оныз –буна

Б??ы?оныз –буна

денелілерді? бір ?кілі. Ол –?о?ыздарды? ішіндегі е? ірісі. Басында б??ы м?йізіне ??сас екі ірі ?сінді бар. Б?л ?о?ыз еменді ормандарда тіршілік етеді. Емен а?ашыны? ді?ін за?ымдайды. Содан а?ып шы??ан шырынмен ?оректенеді. Емен шырынына жинал?ан ?о?ыздар кейде бір-бірімен т?белесіп, бір-бірін елеулі жара?аттайды.

15 ?ара?ал

?ара?ал

Сирек кездесеті?, жойылып бара жат?ан т?рі. Ма??ыстау мен ?стіртте тарал?ан, сексеуіл, б?талар ?скен??мдар мен ??з жартастарында мекендейді. ?стірт ?оры?ы мен екі ?оры?шада ?ор?алады.?олда ?сіп ?неді. Ташкент ?аласында хайуанаттар паркінде 1968-1970 ж. т?рт рет киіктенген. ?ызыл кітап?а е?ген. Дуада? - ?аза? даласыны? к?ркі. ?сімдіктермен, ж?ндіктермен ?оректенеді. Тез ж?гіреді. Адамдар к?п аулап азай?ан, ?азір ?ор?ау?а алын?ан

16 ?ызыл

?ызыл

ас?ыр - (лат. Cuon alpinus) — ?ас?ыр т??ымдасына жататын жырт?ыш а?. ?аза?станда Тянь-Шань мен Жетісу (Жо??ар) Алатауында кездеседі. Дене т?р?ы 100 — 110 см, ??йры?ыны? ?зынды?ы 45 — 50 см. ??йры? ж?ні ?лпілдек. Ар?асы ?о?ыр, екі б?йірі сол?ын т?сті. ?ас?ыр жаз айларында альпі ж?не субальпі белдеулерінде 2500 — 4000 м биіктікте, таутекемен ар?ар жайылатын жерлерде ?оныс аударып тіршілік етеді. Баспана ретінде т?рлі ?уыстар мен бас?а а?дарды? тастап кеткен індерін пайдаланады. К?беюі ж?нінде деректер аз. Мысалы, Бейжі? хайуанаттар паркінде ?ас?ырды? ?а?тар айында ?йы?ып, 60 к?ннен кейін к?біне 3 — 4 к?шік туатыны аны?тал?ан. К?бею кезінде ?йірімен (5 — 10, кейде 30) ж?реді. ?ас?ыр — терісі ба?алы а?. Саны ?те аз, со??ы 40 жылда ?аза?станда ?ас?ырды? кездескені туралы дерек жо?. ?ас?ыр Халы?аралы? таби?ат ?ор?ау ода?ы мен ?аза?станны? “кітабына” енгізілген.

17 А?те?біл д

А?те?біл д

уіт ?уіт(Богомол древесный). Б?л - ?аза?стан ?ызыл кітабына тіркелген е? жалмауыз д?уіт. ?уітті? дерн?сілі 85 к?нде 147 жо?ыш?а бітесін, 41 жеміс шыбынын ж?не 266 б?лме шыбыным ?орек еткен. Ж?мырт?адан жа?а ?ана шы??ан дерн?сіл ересек к?йге жеткенше 1 кг 300 грам?а жуы? буна?денелілерді жой?ан. Ал аналы? д?уітті? ?ома?айлы?ы ерекше. Ол аталы?ын жеп, ж?мырт?аларыны? дамуына ?ажетті н?руызды осылай толы?тырады.

18 Ша?ала

Ша?ала

Жойылып кету ?ауіпі бар аралас ??ректенетіндерді? бір т?рі. Ша?аланы ?ш жерден к?руге болады –о?т?стік-шы?ыс Байкал манында, Ордаста (ішкі Мон?олия) ж?не шы?ыс ?аза?станда ?ялайды, со??ысында аума?ы кішкене аралдарды? бірінде оны? калониялары орналас?ан. Жалпы саны бес мы?дай шамасында деп жорамалданады. Калониялары орналас?ан Алак?лде «Реликті ша?ала» атты ?оры?ша ?йымдастырыл?ан.

19 Далалы

Далалы

кергі(Степная дыбка). Ол - ?те сирек кездесетін, ?аза?станда мекендейтін е? ірі денелі шекшек. М?ны? ?анаты жо? (немесе жетілмеген). ? кергі шырылдамайды ж?не жырт?ыш. Оны Солт?стік ?аза?станнан, со?ан жа?ын аума?тардан кездестіруге болады. Аналы?ыны? т?р?ы - 53-75 мм. ? кергі - дала таби?атына на?ыз бейімделген ж?ндік. Дене бітімі, ?орегін аулау т?сілі шекшектен г?рі д?уітке к?бірек ??сас. Жырт?ыш бол?анды?тан, негізгі ?орегі - шегірткелер, шекшектер, шілделіктер, ?о?ыздар ж?не дала ?андалалары. Тіпті кейде д?уітті де жеп ?ояды. Ол д?уіт т?різді ая?тарын жазып жіберіп, ?орегін а?дып, ?оз?алмай ?за? отырады. Бір к??іл аударарлы? жайт: таби?атта кергілерді? аталы?ы к?п кездеспейді. Сонды?тан оларды? аналы?тары партеногенезді жолмен к?бейеді. Б?л гректі? «партенос» - ?ыз ?алпында?ы + «генесис» - пайда болу деген с?здермен алын?ан. Д?лірек айт?анда: аталы?сыз ?ры?тану. ? кергілерді? шырылдамауы да со?ан байланысты болса керек. Дала кергесі даму барысында 8 рет т?лейді. 3-4 аптадан со? толы? ересек к?йге келеді. ?ры?танбаса да ж?мырт?алап, т?нде 7 ж?мырт?а туады. Ж?мырт?алайтын жерді м?ртшаларымен тексереді де, ?р т?рлі тее?дікке ж?мырт?аларын орналыстырады. К?зге дейін мезгіл-мезгіл ж?мырт?алай береді. Тіпіті ?лген аналы? кергіні? денесінен тумай ?ал?ан 10-28 ж?мырт?аларды бай?ау?а болады. Ж?мырт?алардан тек аналы? кергілер ?ана дамиды.

20 Ар?ар – тау ешкісі, т

Ар?ар – тау ешкісі, т

сі ?о?ыр с?р, м?йізі ?лкен иілген. Ж?пт?я?ты отрядыны? ?уысм?йізділер т??ымдасына жататы? ірі а?. Елімізді? таулы ?нірлері? (Жо?ары Алатауын, Тарба?атайды, Алатауды) мекендейді.?араша айларында к?йлеп, алты айдан со? аналы?ы к?біне жыл?ы ?озы?а табады. Таби?и жа?дайда 12-14 жыл жасайды.дене т?р?ы 160-163 см., шо?ты?ыны? биіктігі 105-112 см., салма?ы 200 кг. Дейін жнтнді. М?йіздегі са?иналары ар?ылы жасын аны?тайды. Еті д?мді бол?ан со? к?п аулан?ан, ?азір саны ?те аз, ?ор?ау?а алын?ан.

21 Б?гінгі к

Б?гінгі к

ні ?аза?станны? ?ызыл кітабына балы?тарды? – 16 т?рі, ?осмекенділерді? – 3 т?рі, жор?алаушыларды? – 10 т?рі, ??старды? – 56 т?рі, с?т?оректілерді? - 40 т?рі енгізілді. ?ара кітап?а м??гілікке жойыл?андар жазылады. Дронт, ?анатсыз гагара, кезбе к?гершін, мамонт, жойылып кетті. Осы жойылып кету ?аупі бар жануарлар мен ?сімдіктер ?оры?тарда ?ор?алып, са?талады. (Та?тадан ?аза?станны? ?оры?тарын к?рсету.) IV. Саба?ты бекіту. Бізді? таби?атымыз ?те бай. Біра? оны? байлы?ы шексіз емес, сонды?тан оларды ?ор?ау, са?тау керек! ?аза?станда он ?оры? бар. А?су – Жаба?алы, Барсакелмес, ?стірт, Наурызым, ?ор?алжын, Батыс Алтай, Алматы, Мар?ак?л, Алак?л, ?аратау. Таби?атты са?та?дар, Жануарларды атпа?дар. Г?л жайна?ан жерімді Аяла?дар, са?та?дар дегім келіп отыр.

22 ?аратау

?аратау

оры?ы 2004 ж. ??рылды. К?лемі 34,3 мы? гектар. ?оры? ж?лді ландшафты зонаны? ?о?ыржай белдеуінді таулы жерде орналас?ан. ?оры?ты ??ру себебі-айма?ты? эндемикалы? ?сімдіктер са?тау ?шін ж?не жотасы республикакада саны бойынша к?не жерортате?іздік ?сімдік элементтеріні? таралу жа?ынан бірінші орын алуында.

23 Алак?л

Алак?л

оры?ы 1998 жылы ??рылды. Ауданы 167,1 мы? гектар. ?оры? Алматы облысында?ы ауданында орналас?ан. Атыраулы? сулы-батпа?ты ландшафтылары ?ор?алады.

24 Мар?ак

Мар?ак

л ?оры?ы. ?л 1976 ж. ??рылды. ?оры? солт?стігінде ?аза?стан Алтайыны? К?ршім жотасы мен о?т?стігінде те?із де?гейінен 1447 м биіктіктегі Азутау жотасы аралы?ында?ы аса ?сем ?л шегінде орналас?ан. ?оры?ты? жалпы ауданы 75 мы? гектар, оны? 44 мы?ын к?л айдыны ??райды.

25 Алматы

Алматы

оры?ы 1964 жылы ??рыл?ан. Аума?ы 71,7 мы? гектар?а жуы?, ?р т?рлі ландшафт зоналарында жатыр. Б??ан м??гі кар мен м?з жамыл?ан, беткейлері ш?птер мен а?аш?а бай Іле Алатауы мен жа?асында ??мды ш?лі бар Іле ?зеніні? ата?ты «?нші тауы» А???м-?ал?ан (биіктігі 100 м-ден асатын ??м тобе) жатады.

26 Батыс - Алтай

Батыс - Алтай

оры?ы. Белая уба ?зе?і 1992 жылы ??рыл?ан, ауданы 56 мы? гектар. ?оры? Шы?ыс ?аза?стан облысы Глубокое ауданында орналас?ан. Алтай тау ж?йесіні? ?аза?станды? б?лігіні? солт?стік-батыс жа?ын, Холзун, К?ксу ж?не Иванов жоталарын ?амтиды.?оры?та жо?ары сатыда?ы ?сімдіктерді? 564, жануар д?ниесіні? 161 т?рі, ??старды? 120, с?т?оректілерді? 20, балы?ты? 5 т?рі кездеседі.

27 ?ор?алжы

?ор?алжы

?оры?ы 1968 жылы ??рыл?ан. ?орык А?мола облысыны? 259 мы? гектар жерін алып жатыр. О?ан ты? даланы? (38 мы? гектар) ?ол тимеген, т?рен т?спеген жерлері, сондай-а? ? ж?не Те?із (199 мы? гектар) к?лдері кіреді. Б?л жерлер д?ниеж?зілік ма?ызы бар су ?оймасы мен жайылымдар тізіміне енгізілген. ?оры?ты? жануарлар д?ниесі дала зонасына т?н. С?ткоректілерді? 41 т?рі, ??старды? 299 т?рі, балы?ты? 14 т?рі, ?сімдікті? 343 т?рі кездеседі.

28 Наурызым

Наурызым

оры?ы 1934 жылы ?йымдастырыл?ан. Б?л ?останай облысыны? ауданында орналас?ан. М?ны? аума?ы 191,4 мы? гектар жерді алып жатыр. ?оры?та к?птеген к?лдер бар, бетегелі ты? дала кор?ау?а алынып зерттелуде, б?л к?лдерді? жа?асында б?рыннан шо?-шо? кара?ай са?талып келген. ?оры? к?леміне Наурызымда?ы ?ара?ай мен Тірсек орманы да кіреді.

29 ?стірт

?стірт

оры?ы Pеспубликада?ы е? жас ?оры?ты? бірі. Ол Ма??ыстау облысында 1984 жылы ??рылды. Ауданы 223,3 мы? гектар республикада?ы е? ?лкен б?л ?оры? жерінде орналас?ан. ?оры?та с?т?оректіні? 227, ??стын 11 т?рі, ?сімдікті? 261 т?рі кездеседі. Климаты солт?стік ш?л зонасына т?н: жазы ысты?, ?за?, ?ысы ?ата?, жауын- шашын м?лшері тым аз (жылына 120 мм). ?орыкты ?йым дастыруда?ы ма?сат ?аза?станда?ы ?ызыл кітап?а тіркелетін ш?л зонасында?ы 12 т?рлі а? мен ??старды кор?ау мен са?тау.

30 Барсакелмес

Барсакелмес

оры?ы Арал те?ізіні? солт?стік-батыс б?лігіндегі ?зі аттас ш?лейтті аралда орналас?ан. ?оры? 1939 жылы ?йымдастырылды. Жалпы к?лемі 160,8 мы? гектар. Онда?ы ма?сат-жалпы таби?ат кешенімен ?атар саны азайып бара жат?ан а?б?кен мен ?ара??йры?ты ?ор?ау болды.

31 А?су- Жаба

А?су- Жаба

алы ?оры?ы. 1926 жылы ?йымдастырылды. Б?л – ?аза?станда?ы ертеден келе жат?ан ?оры?. ?оры? О?т?стік ?аза?стан облысыны? Талас Алатау мен ?гем жотасында 131,9 мы? гектар жерді алып жатыр.

32 V. Саба

V. Саба

ты ?орытындылау.

VI. ?йге тапсырма: “Мен таби?ат жанашырымын” та?ырыбында сурет салу VII. Ба?алау. О?ушыларды білімдерін мада?тау ар?ылы ба?алау

Жануарлар

Білемін

Не білдім ?

Не білгім келеді ?

Ша?ала

Онт?стік –шы?ыс ма?ында ж/е ?аза?станда ?ялайды

1973 ж.ша?ала ?я баспа?ан. Жойылып кету ?ауіпі бар.

?аза?станда 20-да? мы? 200-ге дейін ша?ала ?ялайды екен.

Алтай ар?ары

Ж?пт?я?ты отрядыны? ?уысм?йізділер т??ымдасына жатады, ірі а?, Алатауда, Алатауда мекендейді.

?азан, ?араша айларында к?йлеп 6 айдан со? аналы?ы к?біне жыл?ы ?озы?а табады.

?аза? ою –?рнегіне ар?ау бол?ан ар?арды? ай м?йізі туралы к?бірек білгім келеді.

?ызыл ?ас?ыр

?ас?ыр т??ымдасына жататын жырт?ыш а?. Дене т?р?ы 100 — 110 см, ??йры?ыны? ?зынды?ы 45 — 50 см. ??йры? ж?ні ?лпілдек. Ар?асы ?ызыл ?о?ыр, екі б?йірі сол?ын ?ызыл т?сті.

?ызыл ?ас?ыр жаз айларында альпі ж?не субальпі белдеулерінде 2500 — 4000 м биіктікте, Таутеке мен ар?ар жайылатын жерлерде ?оныс аударып тіршілік етеді.

?ызыл ?ас?ыр туралы к?бірек білгім келеді.

33 Пайдалан

Пайдалан

ан ?дебиеттер 1. Биология журналы 2. Энциклопедия “?ызы?ты биология” Р.С?тімбеков 2005ж. 3.Биология 7-сынып ?.?айым.,Р.С?тімбеков Алматы: Атам?ра, 2007ж. 4.Интернет желісі 5.Балалар энциклопедиясы,6-том. 6.Жануарлар энциклопедиясы 7.?аза?стан энциклопедиясы

34 "?ызыл кітап
35 На?ыл с

На?ыл с

здер 1.«Ту?ан жерге туы?ды тік» 2.«Мы? шыбы? шаншып ?сірсе? – Хал?ы?а орман сал?аны?. Хал?ы?а орман сал?аны? – ?зі?е ?ор?ан сал?аны?». 3.«Таби?ат — тал бесігі?, аяла, ?ор?ай біл, тазалы?ын са?та! Келешек сендерді? ?олдары?да!»

36 Ж?ндіктер

Ж?ндіктер

ді? – 700 000 т?рі бар.

37 Жор?алаушылар

Жор?алаушылар

Жор?алаушыларды? – 8000 т?рі бар. Оларды? айырмашылы?ы бауырымен жор?алайды.

38 Балы?тарды

Балы?тарды

20 000 т?рі бар. Оларды? айырмашылы?ы ж?зеді.

39 ??стар-8600 т

??стар-8600 т

рі бар.Айырмашылы?ы ?шады.

40 ?осмекенділер

?осмекенділер

ді?-4000 т?рі бар. Оларды? айырмашылы?ы ??рлы?та да, суда да тіршілік етеді.

41 С?т?оректілер

С?т?оректілер

С?т?оректілерді? – 5000 т?рі бар. Оларды? айырмашылы?ы балаларын ?з с?тімен асырайды.

42 Шу ?аласы 2013-2014 о

Шу ?аласы 2013-2014 о

у жылы

«"?ызыл кітап?а" енген жануарлар»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/yzyl-ktapa-engen-zhanuarlar-132967.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > "?ызыл кітап?а" енген жануарлар