Без темы
<<  Жінки в житті Й.В. Гете Жмабаев ашы саба  >>
А?панны
А?панны
К?ркем шы
К?ркем шы
?абит М
?абит М
Шы?армалары
Шы?армалары
"Ананы
"Ананы
Б?гінгі бізді
Б?гінгі бізді
??гімені
??гімені
Кейіпкерлер
Кейіпкерлер
Ана
Ана
Жазушыны
Жазушыны
Жазушыны
Жазушыны
Ба?алау
Ба?алау
?й тапсырмасы
?й тапсырмасы

Презентация: «Жктеу ана туралы». Автор: Admin. Файл: «Жктеу ана туралы.PPT». Размер zip-архива: 420 КБ.

Жктеу ана туралы

содержание презентации «Жктеу ана туралы.PPT»
СлайдТекст
1 А?панны

А?панны

то?ызы

?абит М?сірепов.

(1902-1985)

2 К?ркем шы

К?ркем шы

армада ?мірді? жа?ымсыз жа?тарын к?лкі ете мыс?ылдай суреттеу ... Есімдікті? бір т?рі (...) Т?ра?ты с?з тіркесі (...) Сауса?пен сана?андай (...) Жансыз затты жандандыра суреттеу (...) –ыншы,-інші ж?рна?тары ар?ылы ?андай сан есім жасалады? (...) Шамадан тыс асыра суреттеу (...) Тіл дыбыстарын зерттейтін сала (...) ?ле? тарма?тарында белгілі бір с?з не с?з тіркесіні? жол басында ?айталануы (...) Уа? с?зіні? антонимі (...)

C

?

З

*

З

Е

Р

Г

Е

Р

І

3 ?абит М

?абит М

сірепов- жазушы, драматург, аудармашы. Жазушы 1933 жылы орыс жазушысы Максим Горкийді? «Адамны? тууы», «?лімді женген ана» дкгкн ??гімелерін ?аза? тіліне аудар?ан. Жазушыны? ?йел образдары к?шті жасал?ан шы?армаларына ?атты ?ызы?ып ?зі де ана туралы «Ананы? анасы», «Ашын?ан ана», «Ананы? арашасы», «Ер ана», «А?лима» атты ??гімелер жазды.

Баяндау. 1902-1985 жылдар арлы?ында ?мір с?рген. Солт?стік ?аза?стан облысыны? Жамбыл ауданында д?ниге келген. 1923-1926 жылдары Орынбор ?аласында ж?мысшы факультетінде о?ы?ан. «?аза?стан» баспасында редактор, «?аза?стан ?дебиеті», « Соц. ?аза?стан» газеттерінде бас редактор бол?ан.

4 Шы?армалары

Шы?армалары

Романдары

??гімелері

Драмалары

"?аза? солдаты" "Оян?ан ?лке" "?лпан"

"Ананаы? анасы" "Ашын?ан ана" "Ер ана" "Анана? анасы" "Талпа? танау" "Автобиографиялы? ??гіме "

"?ыз Жібек" либреттосы "?озы К?рпеш-Баян с?лу" "А?ан сері -А?то?ты" "Амангелді"

5 "Ананы

"Ананы

анасы"

6 Б?гінгі бізді

Б?гінгі бізді

??гімелейтініміз де ана жайында болма?. ??гімені? басталуы ??гімені? дамуы ??гімені? шиеленісуі ??гімені? шары?тау шегі ??гімені? шешімі

7 ??гімені

??гімені

басталуы.(О?и?а а? бас, со?ыр ?арт ?йтілесті?: «О?ы?дар шулап» деп ?ойып, іркіт сабасындай іркілдеген молда мен саудагер Рамазан?а ертеде ?ткен о?и?аны жа??ыртып айтатын ??гімесінен басталды.) ? дамуы.(??гімедегі о?и?а желісі Жалпа? балуанны? Ергенекті елін шабу?а аттануынан басталып, ?рі ?арай ?алы? жыл?ыны барымталап келе жатуы, тезек ар?алап келе жат?ан жас ?ызды олжалап, аттарына мінгестіріп алуы сия?ты жайттар?а ?ласады. Осылайша о?и?а желісі дамып, бірімен – бірі байланысып жал?аса береді.) ? шиеленісуі.(Артынан ?уып келген ?ыз анасыны? барымташыларды? алдын орап алуы) ? шары?тау шегі. (?умесер Кейкіні? ?кімі – ?ызды шешесімен бірге ат жалына ??геріп, к?ндікке алып кету.) ? шешімі.(С?зден же?іліп, ой?а шомып, тосылып ?ал?ан Жалпа? балуан Ана мен ?ызына бостанды? береді)

8 Кейіпкерлер

Кейіпкерлер

9 Ана

Ана

10 Жазушыны

Жазушыны

тіл шеберлігі. ?дебиет теориясынан тапсырмалар беру. Портрет Монолог Диолог Эпитет А?ыз дегеніміз не ? Сюжет – Талдау. Шы?армада?ы басты кейіпкерлер кімдер ? Мінездеме беру. Ана Жалпа? батыр. Кейкі.

11 Жазушыны

Жазушыны

тіл шеберлігі. ?дебиет теориясынан тапсырмалар беру. Портрет дегеніміз не? Монолог (Мені? атым - ?йел, мына ?ызды? анасымын! Б?рінде анадан тудындар! Анамен атыспайды да, алыспайдыда. Не? бар еді мені? жал?ызымды? Кел ботам, ?зіме!) Диолог (Екі адамны? с?йлесуі болса, шы?армада Ана мен Жалпа? батыр арасында?ы диолог болады) Эпитет бар с?йлемді тауып о?у. Эпитет – затты?, ??былысты? айры?ша сипатын, сапасын аны?тайтын суретті с?з. Шы?армадан мысал: От жан?ан к?з. А?ыз дегеніміз не ? Тарихта бол?ан адамдар жайында немесе елді?, руды? шы??ан тегі туралы не на?тылы бір жерде ?ткен о?и?алар жайлы тарихи шынды??а негізделген, біра? уа?ыт ?те келе, к?ркем шы?арма?а айналып кеткен ??гімені а?ыз дейміз. Сюжет - ?зара жал?ас?ан о?и?аларды? тізбегі, бірт?тас желісі. Талдау. Шы?армада?ы басты кейіпкерлер кімдер ? Мінездеме беру. Ана Шы?армада?ы ана ?айсар мінезді, батыр ж?ректі, баласы ?шін ?зіне т?нген ?атерден тайсалмайтын жан. Жалпа? батыр. Намысты, ерж?рек, айт?анынан ?айтпайтын батыл, с?зге то?тай білетін, жігерлі жан Кейкі. ?ш?ары ойлайтын, же?іл мінезді, оспадарсыз к?ш иесі.

12 Ба?алау

Ба?алау

Мінеки, Жалпа? батырды м?дірткен ??діретті к?ш Ана туралы бізде ой тол?ап к?рсек ?айтеді. (Ойтол?ау арнал?ан с?йлем ?зінділерін таратып шы?амын) 1.Алып анадан туады... 2.Ананы сыйлама?ан адамды кім дер еді?? Ол ?рине ... 3.Анасы бар адамдар еш?ашан ?артаймайды» деген с?зді... 4."Ана?а ?арап ?ыз ?сер" деп... 5.Ана?а та?зым етейік ... 6.Ана?а жыр арнама?ан адам кемде-кем болар сір?, мен де ... 7.Ананы? аялы ала?анын мен ... те?ер едім. ?йткені... 8.Бала?а алдымен ананы? ысты? ы?ыласы керек... 9.Ана алдында?ы баланы? парызы еш?ашан... 10.Ана бейнесін модельдеу.

13 ?й тапсырмасы

?й тапсырмасы

«Ана- сар?ылмайтын к?ш» та?ырыбына шы?арма жазып келу. Ана монологын жаттау. Ана керек! О, адамдар, ана керек адам?а, Анасыздар а? сия?ты к?н кешіп ж?р ?аламда. Пікірімді ?натпа?ан тапты? та дер дананы, Даналы?ты? ?ажеті жо? сыйлау ?шін Ананы!

«Жктеу ана туралы»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/zhkteu-ana-turaly-214805.html
cсылка на страницу

Без темы

23686 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Жктеу ана туралы