Без темы
<<  Журнальный столик Жыціе Ефрасінні Полацкай  >>
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
Ауданда діни т
Ауданда діни т
?арат?бе ауданы
?арат?бе ауданы
2012 жылы
2012 жылы
Дін саласында
Дін саласында
?арат?бе ауданы –облысты
?арат?бе ауданы –облысты
Діни бірлестіктер
Діни бірлестіктер
Діни о
Діни о
Егіндік
Егіндік
Ауданды
Ауданды
Егіндік
Егіндік
?оск?л селолы
?оск?л селолы
?оск?л ауылы
?оск?л ауылы
2012 жылды
2012 жылды
Жусандой селолы
Жусандой селолы
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
К?сіптік лецейде
К?сіптік лецейде
Ш?птік
Ш?птік
???ы?
???ы?
??рбан айт мерекесі
??рбан айт мерекесі

Презентация на тему: «Жылы туралы слайд». Автор: user. Файл: «Жылы туралы слайд.ppt». Размер zip-архива: 5062 КБ.

Жылы туралы слайд

содержание презентации «Жылы туралы слайд.ppt»
СлайдТекст
1 ?арат?бе ауданды

?арат?бе ауданды

ішкі саясат б?лімі

?арат?бе - 2013 жыл

« Діни ахуал ж?не аудан ?кімдігі жанында?ы діни бірлестіктермен байланыстар ж?ніндегі Ке?ес ж?мысы туралы »

2 ?арат?бе ауданды
3 Ауданда діни т

Ауданда діни т

ра?тылы?ты, конфессияаралы? келісімді орнату мен діни экстремизм мен терроризмні? алдын алу

?арат?бе ауданы ?кімдігі

Ауданды? ішкі саясат б?лімі

4 ?арат?бе ауданы

?арат?бе ауданы

кімдігі жанында?ы Діни бірлестіктермен байланыс ж?ніндегі Ке?ес

5 2012 жылы

2012 жылы

арат?бе ауданы ?кімдігі жанында?ы Діни бірлестіктермен байланыс ж?ніндегі Ке?есте ?арастырыл?ан негізгі м?селелер

«Ке?есті? 2012 жыл?а арнал?ан жоспарын бекіту ?сыныстар енгізу туралы» Егіндік?л ауылында?ы намазхананы? 2011 жылы ат?ар?ан есебі туралы «Аудан т?р?ындары арасында діни сауаттылы?ты арттыру ба?ытында ??рыл?ан ауданды? а?паратты?-насихат топтарыны? ж?мысы, жоспарлары,аудан жастары арасында кездесулер семинарлар ?ткізу туралы» «№21 к?сіптік лецейдегі жастар арасында діни экстремизмні? алдын алу ба?ытында ат?ар?ан ж?мыстары туралы». «Егіндік?л,?оск?л ауылды? округтеріндегі діни ахуалды талдау ж?не зерделеу ж?мыстарын ж?ргізу туралы» «Баспас?з беттерінде теріс діни а?ымдарды? жастар?а тигізетін кері ?сері туралы ж?не д?ст?рлі ??ндылы?тарды насихаттау ма?сатында?ы ма?алалар?а сараптама жасау ». «?аза?стан Республикасыны? «Діни ?ызмет ж?не діни бірлестіктер туралы» За?ына с?йкес дiни ?дебиет ж?не дiни ма?сатта?ы заттарды дінтану сараптамасынан ?ткізу ж?ніндегі сараптамалы? топты? ?ызметі туралы» “Білім беру саласында?ы ат?арыл?ан шаралар туралы”

6 Дін саласында

Дін саласында

ы мемлекеттік саясатты т?сіндіруге ба?ыттал?ан іс-шаралар

2012 жыл мен 2013 жылды? басынан бастап а?паратты? топ м?шелеріні? ?атысуымен 11 д??гелек ?стел, 2 семинар-ке?ес, 4 діни ке?ес, 13 лекциялы? д?рістер, сондай-а?, арнайы кесте бойынша орта мектептерде - 7, барлы? мектеп о?ушыларымен ж?не оларды? ата-аналарымен - 11, облысты? департамент ?ызметкерлерімен – 7, облысты? бас имам ж?не найб имам ?атысуымен 5, аудан ж?не селолы? округ т?р?ындарымен - 13, барлы?ы 1945-ке жуы? аудан т?р?ындарын ?амты?ан кездесулер ?ткізілді.

Ке?ес т?ра?асы С.?мірза?овты? діни ахуалды талдау с?ті

7 ?арат?бе ауданы –облысты

?арат?бе ауданы –облысты

о?т?стік шы?ысында орналас?ан ?кімшілік б?лік. Атырау облысыны? ?ызы?о?а, А?т?бе облысыны? Ойыл аудандарымен шектесіп жатыр. ??рыл?ан жылы – 17 ?а?тар 1928 жыл. ?кімшілік орталы? – ?арат?бе ауылы. Аума? к?лемі – 10,0 мы? км? Халы? саны – 15971 Экономикада?ы басым сала – ауыл шаруашылы?ы

Халы? саны 15971 адам

8 Діни бірлестіктер

Діни бірлестіктер

Жастар саясаты

Діни ?йымдар атауы

Діни бірлестіктер саны

Жетекшілері

Діни ?ибадаттар саны

Діни о?у орындарында о?итын ш?кірттер саны

«?арат?бе ауданды? м?сылмандар мешіті» Егіндік?л ауылды? мешіті

2

Бек?азиев ?ділжан Т?лебай?лы – ?МДБ ?арат?бе ауданы бойынша ?кіл имамы

2

4

14 ж?не 29 жас аралы?ында?ы жастар саны

Баспана сатып алу?а 2010-2012ж 38 жас?а

К?терме ж?рдема?ы алу?а 2010-2012ж 105 жас?а

Дипломен ауыл?а ба?дарламасы

5080

66 миллион 739 мы?

11 миллион

77 милион 739 мы?

9 Діни о

Діни о

у орындарында?ы ш?кірттер

Батыс ?аза?стан облысында ?МДБ-?а ?арасты «Орал» медресесі (ислам орта арнаулы білім беру о?у орны) 1 діни о?у орны бар. ?арат?бе ауданы бойынша 2010 жылы медресені 2 т?лек бітірді. Медресені ?ызыл дипломмен ая?та?ан Ж?нібеков ?мірбек ?лібек?лы Алматы ?аласында?ы “Н?рИслам” университетіне о?у?а ?абылданса, Бегайдар А?ташев ауданды? мешіттерге жолдама алды. ?азіргі уа?ытта медреседе бізді? ауданнан 3 ш?кірт білім алуда. Оларды? екеуі 2013 жылы о?уларын бітіреді.(?анат Ж?кенов, Н?рс?лтан ??спанов, Ораз ?міриев)

10 Егіндік

Егіндік

л селолы? округінде ?ткен діни шара. ?атысушылар: ауыл т?р?ындары, мектеп о?ушылары мен ата-аналар, полиция инспекторы, жастар жетекшілері. Барлы?ы 114 адам.

Б?О ДІД бас маманы ?.Мажиев пен Бас имам Б.?ли?лыны? с?з с?йлеу с?ті

11 Ауданды

Ауданды

ішкі саясат, білім беру, мешіт имамыны? ?атысуымен Егіндік?л селолы? округінде ?ткен жиын. ?атыс?андар мектеп о?ушылары мен ата аналар, ауыл жастары, дін жолында ж?рген азаматтар. Барлы?ы 118 адам, 2012 жыл ?ырк?йек айы.

А.Зейнуллинні? жастар?а Отан с?йгіштік пен ?аза?станды? патриотизм ж?нінде о?ушылар?а идиологиялы? рух беру с?ті.

12 Егіндік

Егіндік

л ауылы. О?ушылары мен ата аналар.

13 ?оск?л селолы

?оск?л селолы

округіндегі діни шара. Барлы?ы 92 адам.

Ауыл ?кімі Е.?абдрашты? округтегі діни ахуалды баяндау с?тінен.

14 ?оск?л ауылы

?оск?л ауылы

15 2012 жылды

2012 жылды

14-16 а?пан к?ндері ?оск?л ауылында ?ткен жиын. Т?ра?а етуші аудан ?кіміні? орынбасары С.?мірза?ов. Б?О ДІД директоры Т.Ны?метов, Бас маман ?.Мажиев , ?МДБ Б?О найб имамы .

?.Мажиевті? исламда?ы 4 масхабты т?сіндіру с?тінен

16 Жусандой селолы

Жусандой селолы

округі Ханк?л ауылында ?ткен діни шара. Барлы?ы 83 адам.

17 ?арат?бе ауданды
18 К?сіптік лецейде

К?сіптік лецейде

ткен д??гелек ?стел

19 Ш?птік

Ш?птік

л ауылды? м?дениет ?йі № 21 к?сіптік лецей студенттерімен кездесу

20 ???ы?

???ы?

ор?ау органдарымен бол?ан ке?ес

21 ??рбан айт мерекесі

??рбан айт мерекесі

«Жылы туралы слайд»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/zhyly-turaly-slajd-214827.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Жылы туралы слайд