Информационная система
<<  Аппаратурно-технологические схемы перерабатывающих производств Теоретическая. Законодательство РФ в сфере закупок  >>
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
Тауар нары
Тауар нары
Монополия
Монополия
Экономикалы
Экономикалы
Модельный закон о конкуренции
Модельный закон о конкуренции
Б?секелестікті
Б?секелестікті
Б?секелестік туралы модельдік за
Б?секелестік туралы модельдік за
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
Еуразиялы
Еуразиялы
Нормативтік
Нормативтік
К?сіпкерлік
К?сіпкерлік
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
?сынылып отыр
?сынылып отыр
?аза?станда
?аза?станда
Таби?и монополиялар салаларын
Таби?и монополиялар салаларын
Назарлары
Назарлары

Презентация: «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде». Автор: Almas. Файл: «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде.ppt». Размер zip-архива: 764 КБ.

БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде

содержание презентации «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде.ppt»
СлайдТекст
1 БЭК елдеріні

БЭК елдеріні

Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде

?аза?стан Республикасы Б?секелестікті ?ор?ау агенттігі (Монополия?а ?арсы агенттік)

Астана ?аласы, 2013 жыл

2 Тауар нары

Тауар нары

тарын талдау

Талдау н?тижелері бойынша ?Р ?кіметіне ж?не салалы? мемлекеттік органдар?а 18 ?сыныс енгізілді, оны? ішінде 7 ?сыныс іске асыру?а ?абылданды.

1-слайд

3 Монополия

Монополия

а ?арсы за?наманы? б?зылуын аны?тау

Сумма штрафа в бюджет составила 181 784 150 тенге

Бюджетке т?скен айыпп?л сомасы 181,8 млн. те?гені ??рады

2-слайд

4 Экономикалы

Экономикалы

шо?ырлануды ба?ылау

3-слайд

5 Модельный закон о конкуренции

Модельный закон о конкуренции

«?аза?стан Республикасыны? кейбір за?намалы? актілеріне б?секелестік м?селелері бойынша ?згерістер мен толы?тырулар енгізу туралы» 2013 жыл?ы 24 наурызда?ы ?аза?стан Республикасы За?ыны? жа?алы?тары

Нары? субъектілерін т?л?алар тобы деп тануды? шекті м?ні – акциялары (?атысу ?лестері) 25 %-дан 50%-?а ?л?айтылды. 2. Экономикалы? шо?ырлануды? 5 м?міле т?ріні? 2-еуіне хабарлама т?ртібі енгізілді. 3. М?міле экономикалы? шо?ырлану деп танылатын тауарларды ?ткізуді? жиынты? к?леміні? шекті м?ні 5 есе ?л?айтылды. 4. ?німді тауар биржалары ар?ылы ?ткізген жа?дайда, доминант субъектілерді ?олданылып отыр?ан шектеулерді? бір?атарынан босату белгіленді. 5. Мемлекеттік функцияларды орындау?а у?кілетті т?л?алар?а ж?не олар?а те?естірілген т?л?алар?а, сондай-а? жергілікті ат?арушы органдар?а б?секелестікке ?арсы іс-?рекеттер ?шін жауапкершілік белгіленді. 6. Монополия?а ?арсы за?наманы? б?зылуы туралы м?ліметтерді алдын ала ?арау р?сімі алып тасталды.

4-слайд

6 Б?секелестікті

Б?секелестікті

біры??ай ?а?идаттары мен ?а?идалары туралы келісім

Модельный закон о конкуренции

5-слайд

Мыналар : 1) Б?секелестікті? жай-к?йін ба?алау ?дістемесі; 2) Монополиялы? жо?ары (т?мен) ба?аларды ай?ындау ?дістемесі; 3) Б?секелестік ?а?идаларын б?з?аны ?шін айыпп?лдарды есептеу ж?не оларды салу т?ртібі ?дістемесі; 4) Нары?ты трансшекаралы??а жат?ызу ?лшемдері; 5) Б?секелестік ?а?идаларыны? б?зылуы туралы ?тініштерді (материалдарды) ?арау т?ртібі; 6) Б?секелестік ?а?идаларыны? б?зылуын тергеу т?ртібі; 7) Б?секелестік ?а?идаларыны? б?зылуы туралы істерді ?арау т?ртібі; 8) Тараптарды? мемлекеттік ба?аны реттеуді енгізу фактілері бойынша ?тініштерді беру ж?не оларды ?арау т?ртібі; 9) ЕЭК пен Тараптарды? у?кілетті органдарыны? а?паратты? ?зара іс-?имыл жасау т?ртібі ?абылданды . Келісу сатысында: 10) Еуразиялы? экономикалы? комиссияны? ж?ктерді тасымалдау тарифтері де?гейін ?згерту бойынша темір жол к?лігі ?йымдарыны? іс-?рекеттерімен т?тынушыларды? ???ы?тары мен м?дделеріні? б?зылуы туралы оларды? ?тініштерін ?арау ?а?идалары. Тал?ылау сатысында: 11) ??пия а?паратты ?ор?ау ж?не оны жария еткені ?шін жауапкершілік т?ртібін ай?ындайтын келісім 12) Б?секелестік туралы модельдік за?

7 Б?секелестік туралы модельдік за

Б?секелестік туралы модельдік за

Модельный закон о конкуренции

6-слайд

Б?секелестікке ?арсы келісімдер. Модельдік за?да тыйым салын?ан іс-?рекет т?рлері

Мемлекетті? к?сіпкерлік ?ызметке ?атысуын ба?ылау (?аза?стан Республикасыны? за?намасыны? айры?ша ерекшеліктері Норма Б?секелестік туралы ?Р За?ында к?зделген)

Мемлекет мынадай: - мемлекетті? ?лтты? ?ауіпсіздігін, ?ор?аныс ?абілетін немесе ?о?ам м?ддесін ?ор?ауды ?амтамасыз етуді? ?зге м?мкіндігі болма?ан; - мемлекеттік меншіктегі стратегиялы? объектілер пайдаланыл?ан; - ?о?амды? ?ндірісті? б?секелестік жо? немесе б?секелестік жеткілікті дамыма?ан салаларында?ы тауарлар ?нідірісіне ?о?амды? ?ажеттілік бол?ан жа?дайларда ?о?ам мен мемлекетті? ?ажеттіліктеріне ?арай ай?ындалатын ?леуметтік-экономикалы? міндеттерді шешу ма?сатында к?сіпкерлік ?ызметке ?атысады.

Егер м?ндай келісімдер: - ба?аларды (тарифтердi), же?iлдiктердi, ?стемеа?ыларды (?осымша а?ыларды) ж?не (немесе) ?стеме ба?аларды белгiлеуге немесе ?стап т?ру?а; - сауда-сатты?тарда ба?аларды к?теруге, т?мендетуге немесе ?стап т?ру?а; - тауар нары?ын аума?ты? ?а?идаты, тауарларды сату немесе сатып алу к?лемi, ?ткiзiлетiн тауарлар ассортиментi не сатушыларды? немесе сатып алушыларды? (тапсырыс берушiлердi?) ??рамы бойынша б?луге; - тауарлар ?ндiрiсiн ?ыс?арту?а немесе то?тату?а; - белгiлi бiр сатушылармен не сатып алушылармен (тапсырыс берушiлермен) шарт жасасудан бас тарту?а ?кеп со?са немесе ?кеп со?уы м?мкiн болса, бір тауар нары?ында тауарларды сатуды не сатып алуды ж?зеге асыратын б?секелес шаруашылы? ж?ргізуші субъектілер арасында?ы келісімдерге тыйым салу?а ж?не картель деп тану?а жатады.

8 БЭК елдеріні

БЭК елдеріні

ж?не Еуразиялы? экономикалы? комиссияны? Б?секелестік ж?ніндегі ?йлестіру ке?есі

Модельный закон о конкуренции

Б?секелестік саясат саласында?ы негізгі ба?ыттар бойынша бірлескен ж?мыс топтары: жосы?сыз б?секелестікке тыйым салуды са?тауды ?амтамасыз ету (ЕЭК); б?секелестікке ?арсы келісімдерге тыйым салуды са?тауды ?амтамасыз ету (ЕЭК); ?стем жа?дайды теріс пайдалану?а тыйым салуды ?амтамасыз ету ж?не т.б. (ЕЭК); Тараптарды? нормативтік ???ы?ты? актілеріні? б?секелестікке реттеуші ?серін ба?алау (ЕЭК); б?секелестікті адвокаттандыру (Беларусь); БЭК-ке ?атысушы мемлекеттерді? экономикаларына негізсіз мемлекеттік ?атысуды ?ыс?арту (?аза?стан); экономикалы? шо?ырлануды (?осылулар мен бірігулерді) ба?ылау (Ресей).

7-слайд

9 Еуразиялы

Еуразиялы

б?секелестік ж?ніндегі ынтыма?тастасты? ?йымы

Саяси сипатта?ы арты?шылы?тар: ?аза?станны? имиджіне ?олайлы ?сер ету Отанды? бизнес ?шін тиімді а?паратты? орта ??ру Экономикалы? сипатта?ы арты?шылы?тар: ?аза?станны? да, ЕБЫ?-?а м?ше бас?а елдерді? де аума?ында тауар нары?тарына кемсітусіз ?ол жеткізуді ж?не к?сіпкерлерді? ???ы?тарын са?тауды ?амтамасыз ету Бюджет т?сімдерін ?л?айту ?леуметтік сипатта?ы арты?шылы?тар: ?аза?станда ж?мыссызды? де?гейіні? арту ?аупін т?мендету; Білім беру ?леуетін арттыру.

8-слайд

10 Нормативтік

Нормативтік

??ы?ты? реттеу тетігін жетілдіру

Р?Т ше?берінде РН-ны? б?секелестікке ?серін ба?алау (Б?Б)

?олданыста?ы нормативтік ???ы?ты? база (реттеуші нормалар)

?абылдан?ан Н?А-ны (РН-ды) ?айта ?арау туралы ?сыныстар

9-слайд

1-кезе? «?арапайым м?селелер ?дістемесі» бойынша ?зірлеуші органны? РН-?а ?зіндік (ішкі) ба?асы

2-кезе? Монополия?а ?арсы орган тарапынан реттеуші норманы талдау

3-кезе? Монополия?а ?арсы органны? реттеуші база?а, сондай-а? мемлекеттік органдарды? РН-ды ?зіндік ба?алауы бойынша ?ызметіне мониторингі

РН-ды монополия?а ?арсы орган?а келісуге жіберу туралы шешім ?абылдау

Сарапшыларды, аккредиттелген ?йымдарды тарта отырып, РН-ды интернет-ресурста ке?інен тал?ылау

Мемлекеттік органдарды? ?ызметін ба?алау

11 К?сіпкерлік

К?сіпкерлік

ызметке негізсіз мемлекеттік ?атысуды ?ыс?арту

10-слайд

12 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

?олданыста?ы сатып алу ж?йесі

ММ, мемлекеттік к?сіпорындар, мемлекет 100% ?атысатын А?, ЖШС

?азАгро, Зерде, Парасат, …

Жер ?ойнауын пайдаланушылар

Таби?и монополиялар субъектілері

«С?-Фармация» ЖШС

11-слайд

Сам?ры?-?азынаны? ??рамына кіретін компаниялар тобы (600-ге жуы? компания)

13 ?сынылып отыр

?сынылып отыр

ан сатып алу схемасы

12-слайд

Жо?арыда санамалан?ан сатып алу ?а?идалары Сатып алу туралы ?лгі за?да белгіленген сатып алуды ж?ргізуді? біры??ай т?сілдері мен ?а?идаттарына с?йкес келуі тиіс.

14 ?аза?станда

?аза?станда

олданылып отыр?ан Доминанттар тізілімін ?алыптастыру схемасы

Кемшіліктер

13-слайд

Субъектілерді ТІЗІЛІМГЕ енгізу ж?не алып тастау ж?нінде ?сыныстар

Нары? субъектілеріне мемлекеттік ба?алы? реттеуге дейін белгілі бір міндеттемелер мен шектеулер ?ою; Монополия?а ?арсы за?наманы б?зушылы?тар?а уа?тылы ден ?оймау; Доминант субъектіні? ?лесі ?згерген кезде ж?не сот?а ша?ымдану н?тижелері бойынша тауар нары?ына ?айта талдау ж?ргізуді? ?ажеттілігі

Б?йры?, ?аулы ж?не нары? субъектілері мен реттеушілерге ?зінділер жіберу

?дістемелік ке?ес

?Р ?кіметі ?кілдеріні? ?атысуымен ?тетін Бас?арма

Тауар нары?тарын талдау (2 ай?а созылады)

ТІЗІЛІМГЕ енгізу туралы шешімдерді сот?а ша?ымдану 5-18 ай?а созылады (2012 жылы 32% )

15 Таби?и монополиялар салаларын

Таби?и монополиялар салаларын

ыс?арту

14-слайд

16 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

?аза?стан Республикасы Б?секелестікті ?ор?ау агенттігі (Монополия?а ?арсы агенттік)

Астана ?аласы, 2013 жыл

«БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/bek-eldern-bsekelestk-turaly-modeldk-zay-ltty-zanamalardy-jlestrud-negz-retnde-110559.html
cсылка на страницу

Информационная система

26 презентаций об информационной системе
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Информационная система > БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде