Без темы
<<  20 лет без Хайека 634028, г.Томск, Московский тракт 53 Тел  >>
38-се
38-се
Педагогик концепция
Педагогик концепция
?ыйынлы
?ыйынлы
Ма?сат
Ма?сат
Халы? педагогика
Халы? педагогика
Халы? педагогика
Халы? педагогика
Педагогик принциптар
Педагогик принциптар
Бурыстар
Бурыстар
А?ымдар
А?ымдар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
Шарттар
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
2-се шарт-д
3-с? шарт-синыфтан тыш саралар
3-с? шарт-синыфтан тыш саралар
Темалары
Темалары
Икенсе а
Икенсе а
?с?нс? а
?с?нс? а
Д?ртенсе а
Д?ртенсе а
????мт
????мт
Тикшере
Тикшере
Анкета
Анкета
38-се
38-се
38-се
38-се
38-се
38-се

Презентация на тему: «38-се ?анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы». Автор: 1. Файл: «38-се ?анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы.ppt». Размер zip-архива: 6179 КБ.

38-се ?анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы

содержание презентации «38-се ?анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы.ppt»
СлайдТекст
1 38-се

38-се

анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы.

2 Педагогик концепция

Педагогик концепция

Баш?орт теле д?рест?ренд? халы? ижады ?лг?л?рен ?улланыу

3 ?ыйынлы

?ыйынлы

тар.

К?нбайыш й?ш?? р??ешене? ки? таралыуы. М?кт?пт? у?ытыу-т?рби? эшене? рус теленд? алып барылыуы. Д?ресте? а?на?ына 3 с???т кен? булыуы. Баланы? ?й?? я?ындары, урамда ду?тары мен?н рус теленд? аралашауы. Баланы? ?? телен а?ламауы.

4 Ма?сат

Ма?сат

Рухи я?тан камил, илен?, хал?ына то?ро хе?м?т итерлек ш?хес т?рби?л??

5 Халы? педагогика

Халы? педагогика

ын ?улланыусы ?алимдар.

Н.М.?хм?рова

У.Ш.Атна?олов

М.К?рим

Д.Ж.В?лиев

Т.К.Исха?ова

Н.В.Бикбулатов

З.Ж.Кейекбаева

К.?хи?ров

П.С.Назаров

?.С?л?йм?нов

Р.Г.Кузеев

Х.Х.Баймурзин

С.Галин

В.И.Баймурзина

А.М.Сафин

М.?м?тбаев

М.Биксурин

Р.Ф?хретдинов.

6 Халы? педагогика

Халы? педагогика

ыны? й?н?лешт?ре.

Баш?орт халы? т?рби??ене? й?ш?йеше ?аил? педагогика?ы мен?н б?йле. Т?рби?л???е? халы? а?ылы, т?жриб??е ауы?-тел ижадында туплан?ан. Й?ш быуынды тормош?а ??м хе?м?тк? ??ерл???? с?н???т й?н?леше бире?. Халы? педагогика?ын ?аил?л? терге?е?.

7 Педагогик принциптар

Педагогик принциптар

У?ыусылар?ы? психологик комфортын, ??ешен ??м яйланыуын ?? эсен? ал?ан ш?хси й?н?леш принцибы. Балалар?ы э?л?нерг?, са?ыштырыр?а, ижади эшм?к?рлекк? илтк?н ??тере?се предмет-ара б?йл?неш принцибы. У?ыусылар?ы? телм?рен ??тере??е беренсе план?а ?уйыусы коммуникативлы? принцибы. Балалар?ы? и?тибарын, к?реп беле? х?терен, ?? аллы танып беле? эшм?к?рлеген ??тере?се ?ы?ы??ындырыусы принцибы.

8 Бурыстар

Бурыстар

А) милли ?орурлы? ??м милли а? формалаштырыу; б) быуындар к?с?гилешлеген ны?ытыу; в) ?ала шартттарында ??еп, т?рби? ал?ан балалар?а ?с? телен? ??й?? т?рби?л??; г) у?ыусылар?ы? ??? йорло?он, ижади ??л?тен ??тере?; д) с?н??тк?, матурлы??а ынтылыш уятыу; е) халы? а?ылына, ижадына ?ы?ы??ыныу т?рби?л??.

9 А?ымдар

А?ымдар

1-се а?ым: балалар?а халы? а?ылын, ижадын ?йр?нерг? ?ы?ы??ындырыу уятыу. 2-се а?ым: у?ытыусы мен?н у?ыусыны? э?л?не?е. 3-с? а?ым: у?ыусы ?? аллы э?л?н?. 4-се а?ым: белеме мен?н урта?лаша.

10 Шарттар

Шарттар

1-се шарт-кабинет.

Милли рухта, заманса би??лг?н.

11 Шарттар

Шарттар

1-се шарт-кабинет.

Техник саралар мен?н йы?азландырыл?ан

12 Шарттар

Шарттар

1-се шарт-кабинет.

Халы? кейемен, к?нк?решен, хе?м?тен са?ылдыр?ан ?йбер??р

13 Шарттар

Шарттар

1-се шарт-кабинет.

Т?рл? тематик папкалар туплау.

14 Шарттар

Шарттар

1-се шарт-кабинет.

Халы? ижады буйынса ???би?т.

15 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

Йома?тар

Д?рес-йома?, ШТК,б?йгел?р, уйындар, йома?тар сы?арыу ?.б.

Иллюстрациялар, кроссвордтар.

16 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

М???лд?р ??м ?йтемд?р

Анализ, тикшере?, баш?а халы? ?йтемд?ре ??м м???лд?ре мен?н са?ыштырыу, яттан ??йл?те?, ???лек эше ?.б.

??р?тт?р, иллюстрациялар, телетапшырыу ?арау, кроссвордтар.

17 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

Халы? йыр?ары

Тасури у?ыу,анализ, к???те?, тикшере?, лингвистик эксперимент ?.б.

Фонохрестоматия, видеоматериалдар, иллюстрациялар, с?с?нд?р са?ырыу.

18 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

Уйындар

Уйындар?ы ?йр?те?.

Уйнау.

19 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

?ки?тт?р,эпостар

У?ыу, анализ, й?км?тке?ен ??йл??, ролл?п у?ыу, с?хн?л?штере? ?.б.

Китаптар к?рг??м??е,?ки?тт?рг? иллюстрациялар, фонохрестоматия, кинофильмдар ?.б.

20 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

Байрамдар

?йр?не?, анализ, с?хн?л?штере?.

Видеоматериалдар, ололар?ы са?ырыу.

21 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

?ынамыштар, тел?кт?р.

Анализ, тикшере?, са?ыштырыу.

??р?тт?р, иллюстрациялар, к???те?.

22 2-се шарт-д

2-се шарт-д

рес.

Баш?орт халы? ижады т?р??ре.

Белем ??м т?рби? бире? формалары, методтары.

Белем ??м т?рби? бире? саралары.

Легендалар ??м ри??й?тт?р

У?ыу, анализ, й?км?тке?ен ??йл??,балалар?ы? йыйыу?ары.

Иллюстрациялар, ололар?ы са?ырыу.

23 3-с? шарт-синыфтан тыш саралар

3-с? шарт-синыфтан тыш саралар

Йолалар?ы, ?ки?тт?р?е,к?л?м?ст?р?е с?хн?л?штере?; байрамдар ?тк?ре?; т???р?кт?р ойоштороу; экскурсиялар?а, походтар?а, театр?ар?а й?р??; т?рл? ш?хест?р мен?н осрашыу?ар ?тк?ре?.

24 Темалары

Темалары

4-се шарт-ата-?с?л?р мен?н эш.

Йыйылыштар

Формалары

Ту?ан тел ???ми?те. Халы? ижады. Ололар т?рби??е. Атай-?с?й т?рби??ене? ???ми?те. Халы? педагогика?ын ?аил?л? терге?е?.

А? тир?к, к?к тир?к. Т???р?к ??т?л. Атай-?с?й??р ?с?н конференция. Ата-?с?л?р мен?н балалар?ы? осрашыуы.

25 Икенсе а

Икенсе а

ым.

У?ытыусы мен?н у?ыусыны? э?л?не?е. Эшт?р?е? темалары:

“Мине? ?л?с?йем” ”Мине? олатайым” “Мине? тамыр?арым” “Халы? медицина?ы” “?ы??ар й?ки малай?ар нинд?й булыр?а тейеш?” “?ынамыштар д?р?? ?йт?ме?” “Мин йома?тар сы?арам”.

26 ?с?нс? а

?с?нс? а

ым.

Бала ?? аллы э?л?н?.

27 Д?ртенсе а

Д?ртенсе а

ым.

Бала белеме мен?н урта?лаша.

Диспут ярыш т???р?к ??т?л к???шм?.

28 ????мт

????мт

л?р.

Эмоциональ я?тан к?сл? т?ь?ир ит?; балалар?а телг?, милл?тен?, уны? ижадына ?ы?ы??ыныу уята; у?ыусылар?ы? д?й?м культура?ы, танып беле?, ижади ??л?тт?ре ???; ???емлек арта; балалар ?ур тел?к мен?н баш?орт теле д?рест?рен? й?р?й??р; милл?тт?шт?ре мен?н ту?ан телд?ренд? аралашалар.

29 Тикшере

Тикшере

методтары.

Анкета Мониторингтар Т?рл? саралар?а ?атнашыу?ары Диагностик карталар

30 Анкета

Анкета

???мт?л?ре

Милли м???ни?тк?, телг?, ???би?тк?, с?н??тк?, ??р?ф-????тт?рг? ?йр?те?сел?р.

31 38-се
32 38-се
33 38-се
«38-се ?анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы»
http://900igr.net/prezentacija/fizika/38-se-anly-urta-djm-belem-bire-mktbene-bashort-tele-m-bite-uytyusyy-bdrkhimova-glsm-zair-yy-247962.html
cсылка на страницу
Урок

Физика

134 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по физике > Без темы > 38-се ?анлы урта д?й?м белем бире? м?кт?бене? баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы ?бдр?химова Г?лс?м За?ир ?ы?ы