Уроки физики
<<  Профессиональная деятельность учителя математики и физики Айтуковой Алины Григорьевны На применение правила равновесия рычага блоку  >>
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
Ма?саты: Ба
Ма?саты: Ба
Міндеттері: О
Міндеттері: О
К?тілетін н
К?тілетін н
Аны?тамасы: Критериалды ба
Аны?тамасы: Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
Критериалды ба
О?ушылар
О?ушылар
Ата-аналар
Ата-аналар
Критериалды ба
Критериалды ба
?алыптастырушы ба
?алыптастырушы ба
?орытындылаушы ба
?орытындылаушы ба
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
П?н бойынша
П?н бойынша
Саба? жоспары
Саба? жоспары
Саба?ты
Саба?ты
Диктант
Диктант
??рылымы: Диктант – 65 с
??рылымы: Диктант – 65 с
А
А
Фонетикалы
Фонетикалы
Ба?а
Ба?а
10
10
Критериалды ба
Критериалды ба
?орытынды Критериалды
?орытынды Критериалды
Назарлары
Назарлары

Презентация: «Лттар достыы туралы». Автор: www.powerpointstyles.com. Файл: «Лттар достыы туралы.ppt». Размер zip-архива: 1735 КБ.

Лттар достыы туралы

содержание презентации «Лттар достыы туралы.ppt»
СлайдТекст
1 ША?ЫН ЖОБА Та

ША?ЫН ЖОБА Та

ырыбы: Критериалды ба?алау ж?йесін ?аза? тілі п?нін о?ытуда (диктант) ?олдану

Free Powerpoint Templates

2 Ма?саты: Ба

Ма?саты: Ба

алауды? диктант ж?мысында ?олданылатын критерийлерімен таныстыру.

Free Powerpoint Templates

3 Міндеттері: О

Міндеттері: О

у ?рдісіні? ?рбір кезе?інде о?ушыны? дайынды? де?гейін аны?тау; О?у ба?дарламасына с?йкес о?ытуды? ма?саты мен н?тижелеріні? жетістіктерін о?ушыларды? ?здеріні? талдауы; ?рбір о?ушыны? жеке даму траекториясын ба?ылау; О?у ба?дарламасын ме?герудегі ол?ылы?тарды жою ?шін о?ушыларды ынталандыру; О?у ба?дарламасыны? тиімділігін ба?ылау; О?у ?рдісін ?йымдастыруды? ж?не о?у материалын ме?геруді? ерекшеліктерін аны?тау ?шін м??алім, о?ушы ж?не ата-ана арасында кері байланысты ?амтамасыз ету.

Free Powerpoint Templates

4 К?тілетін н

К?тілетін н

тиже: О?ушыны? т?л?алы? ба?ытын белсенді позиция?а ба?ыттау; Т?л?аны ?зіндік жауапкершілікке, т??ырлы н?тижеге, ба?ыт?а жеткізу; Білім алушыларды? дайынды? де?гейі мен ?су динамикасын кез-келген кезе?де аны?тау; ?рт?рлі ж?мыстардан ал?ан ба?аларды дифференциалдау?а болады (?здік ж?мысы, к?нделікті ба?а, ?й ж?мысы т.б); ??рылымды? ба?алау мен на?тылы ба?алаулар ар?ылы о?ушыны? е?бегін аны?тау; О?ушыны? ба?алау ж?йесіне толы? ?ана?аттануын аламыз.

Free Powerpoint Templates

5 Аны?тамасы: Критериалды ба

Аны?тамасы: Критериалды ба

алау- б?л білім беруді? ма?саты мен мазм?нына негізделген о?ушыны? о?у- танымды? ??зырлы?ын ?алыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру ?рдісі .

Free Powerpoint Templates

6 Критериалды ба

Критериалды ба

алауды енгізуді? ма?саты:

Мектепте о?ыту сапасын жо?арлату Мектеп о?ушыларды? білімін халы?аралы? стандарт?а с?йкестендіру.

7 Критериалды ба

Критериалды ба

алауды? басты ерекшелігі:

Алдын ала ?сыныл?ан ба?алау шкаласы; Аны?, ай?ындылы?ы; Ба?аны? ?ділдігі; ?зін ба?алау?а м?мкіндікті? берілуі.

8 Критериалды ба

Критериалды ба

алау ж?йесіні? м?мкіндіктері

Критериалды ба?алау міндеттері: * О?у ?рдісіні? ?рбір кезе?інде о?ушыны? дайынды? де?гейін аны?тау; *О?у ба?дарламасына с?йкес о?ытуды? ма?саты мен н?тижелеріні? жетістіктерін о?ушыларды? ?здеріні? талдауы; * ?рбір о?ушыны? жеке даму траекториясын ба?ылау; *О?у ба?дарламасын ме?герудегі ол?ылы?тарды жою ?шін о?ушыларды ынталандыру; *О?у ба?дарламасыны? тиімділігін ба?ылау; * О?у ?рдісін ?йымдастыруды? ж?не о?у материалын ме?геруді? ерекшеліктерін аны?тау ?шін м??алім, о?ушы ж?не ата-ана арасында кері байланысты ?амтамасыз ету.

9 Критериалды ба

Критериалды ба

алау арты?шылы?тары:

*О?ушыны? жеке басы емес, тек ?ана ж?мысы ба?аланады; *О?ушыны? ж?мысы д?рыс орындал?ан ж?мыс ?лгісімен (эталон) салыстырылады; *?лгі (эталон) о?ушылар?а алдын-ала белгілі; *О?ушы?а ба?алау алгоритмі алдын-ала белгілі; *Білім беруді? сапасы артады.

10 Критериалды ба

Критериалды ба

алау: М??алімдерге:

* Сапалы н?тиже алуды ?амтамасыз ететін критерийлерді ??растыру?а; ?з ж?мысын талдау ж?не жоспарлау ?шін а?парат алу?а; О?у ?рдісіні? сапасын жа?сарту?а; ?рбір о?ушыны? жеке ерекшеліктерін ескере отырып, о?ушы ?шін о?ытуды? жеке траекториясын алу?а; Ба?алауды? ?р т?рлі т?сілдері мен ??ралдарын ?олдану?а; * О?у ба?дарламасыны? мазм?нын жетілдіру бойынша ?сыныстар енгізуге м?мкіндік береді.

11 О?ушылар

О?ушылар

а:

*Н?тижені талдау ?шін ба?алау критерийлерін білу ж?не т?сінуге; Рефлексия?а ?атысу, я?ни ?зін ж?не ?з достарын ба?алау?а; * На?ты есептерді шешуде білімдерін ?олдану, ?з ойларын еркін жеткізе білуі, сын т?р?ысынан ойлай білуге.

12 Ата-аналар

Ата-аналар

а:

*Баласыны? білім де?гейлерін ба?ылай алу?а; * Баласыны? о?у ?рдісін ба?ылай алу?а; * Баласына о?у ?рдісі кезінде ?олдау к?рсетуге м?мкіндік береді.

13 Критериалды ба

Критериалды ба

алау ж?йесінде ?олданылатын жалпы ??ымдар

?алыптастырушы ж?не ?орытындылаушы ба?алау:

?алыптастырушы ба?алау к?нделікті о?у ?рдісінде о?ушыларды? а?ымда?ы білім де?гейлерін аны?тау ?шін ж?не м??алім мен о?ушы арасында ?зара байланысты орнату ?шін ?олданылады. ?орытындылаушы ба?алау б?л білімді жалпылау, ?орытындылау кезінде, тарауды? немесе модульді? со?ында, немесе таным ?рдісіні? ?андай да бір сатысында о?ушыны? жетістіктерін ба?алау ?шін ?олданылады.

14 ?алыптастырушы ба

?алыптастырушы ба

алау: * К?нделікті о?у ?рдісі кезінде ж?ргізіледі (?здік ж?мыстар, тесттер т.с.с.) * О?ушы?а ?з ж?мыстарын ??деуге ж?не жо?ары н?тижеге жетуге к?мектеседі; * М??алімге о?ушыны? материалды ме?гергені туралы а?парат жина?тау?а, талдау?а ж?не жоспарлау?а м?мкіндік береді.

15 ?орытындылаушы ба

?орытындылаушы ба

алау: * ?рбір б?лім со?ында ?ткізіледі(ба?ылау ж?мысы немесе ?орытынды сына? ж?мысы ) * О?ушылар?а ?рбір б?лім бойынша ?з білім де?гейлерін к?рсетуге м?мкіндік береді * М??алімге о?ушыларды? жетістіктері туралы ?орытынды пікір жасау?а ж?не ?орытынды ба?аны ?ою?а м?мкіндік береді.

16 ША?ЫН ЖОБА Та
17 ША?ЫН ЖОБА Та
18 П?н бойынша

П?н бойынша

олдану:

Тест

М?тінмен ж?мыс

Диктант

?аза? тілі мен ?дебиеті

Шы?армашылы? ж?мыстар

Мазм?ндама

М?нерлеп о?у

19 Саба? жоспары

Саба? жоспары

Сыныбы: 6 «Б». Саба?ты? та?ырыбы: Диктант «?аза?стан». Саба?ты? ма?саты: Білімділік: ?ткен та?ырыптар бойынша о?ушыларды? білімдерін пысы?тау,о?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейту, ?з ойларын тияна?ты жеткізе білуге м?мкіндік беру Дамытушылы?: о?ушыларды? с?здік ?орын, тіл байлы?ын дамыта отырып, талдау, сараптау, керектісін тауып алу машы?тарын дамыту?а баулу. Т?рбиелік: тез ойланып, жауапты ж?йелі т?рде шапша? ?айтара білуіне, ?здерін еркін ?стап, ?ысылмай с?йлеуге баулу.

20 Саба?ты

Саба?ты

т?рі: ?айталау саба?ы ? барысы: І. ?йымдастыру кезе?і: С?леметсі?дер ме балалар! Отыры?дар. Б?гін сыныпта кім кезекші? Сыныпта кім жо?? Б?гін нешесі? Аптаны? ?ай к?ні? Б?гін ауа райы ?андай? Жа?сы отыра ?ой.

21 Диктант

Диктант

аза?стан Бізді? Отанымыз – ?аза?стан Республикасы. ?аза?стан – т?уелсіз, к?п ?лтты мемлекет. Бізді? жер к?мірге, м?най мен газ?а аса бай. Бізді? егістікте бидай мен к?ріш, с?лы мен тары ?седі. ?аза?стан Республикасыны? астанасы – Астана ?аласы. Астана – ?сем ?ала. Ол Есіл ?зеніні? жа?асында орналас?ан. ?ала жылдан-жыл?а к?ркейіп келеді. ?аза?стан Республикасы Т?уелсіздік Мемлекеттер Досты?ыны? ??рамына енді. ?аза?стан Республикасы Біріккен ?лттар ?жымына м?шелікке ?абылданды. ?аза?станда барлы? ?лттар тату т?рады. ?й ж?мысы.?айталау

22 ??рылымы: Диктант – 65 с

??рылымы: Диктант – 65 с

зді ??райды, е? жо?ар?ы ?пай -10; 1- ші грамматикалы? тапсырма, жо?ар?ы ?пай -3 2- ші грамматикалы? тапсырма, жо?ар?ы ?пай -3

23 А

А

Т?менде к?рсетілген талаптарды? еш?айсысы ескерілмеген жа?дайда.

0

Тазалы?ы талап?а сай емес, каллиграфиялы? ?ателер кездеседі, о?ушыны? 3 т?зетуі бар. Емледен 7, тыныс белгіден 5 ?ате жіберген

1

Тазалы?ы талап?а сай емес, каллиграфиялы? ?ателер кездеседі, о?ушыны? 2 т?зетуі бар. Емледен 6 ?ате, тыныс белгіден 4 ?ате жіберген

2

Тазалы?ы талап?а сай, біра? каллиграфиялы? ?ателер кездеседі, о?ушыны? 1 т?зетуі бар. Емледен 5 ?ате, тыныс белгіден 3 ?ате жіберген

3

Тазалы?ы талап?а сай, біра? каллиграфиялы? ?ателер кездеседі, о?ушыны? 1 т?зетуі бар. Емледен 4 ?ате, тыныс белгіден 2 ?ате жіберген немесе о?ушы сол ?ателерді? ішінде біртекті ?ателерді жіберген.

4

Тазалы?ы талап?а сай, біра? емледен 3 ?ате, тыныс белгіден ?атесі жо? немесе тыныс белгіден 1 ?ате

5

Тазалы?ы талап?а сай, жазуы аны?. Емледен 2, тыныс белгіден 1 ?атесі бар

6-7

Тазалы?ы талап?а сай, жазуы аны?. Емледен 1, тыныс белгіден ?атесі жо?

8-9

Еш ?атесі жо?, жазуы аны?, таза жазыл?ан, азат жол са?тал?ан, т?зету жо?. Ж?мыс талап?а сай орындал?ан.

10

Ба?алау критерилері

?пай

Диктант (max 10)

24 Фонетикалы

Фонетикалы

талдау (max 3) М??алім С

Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С

Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С

Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Грамматикалы? тапсырма (max 6) Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max 3) В

Т?менде к?рсетілген талаптарды орындай алмады

0

-С?з табына талдау барысында, оны р?сімдеуде ?ателер жіберді, с?з таптарыны? ерекшеліктерін толы? аны?тай алмады

0,5

-О?ушы ж?мысты орындады,біра? талдау т?ртібін б?зды, с?з табыны? барлы? белгілерін аны?тай алмады, ж?мысты р?сімдеуде ?ателер жіберген жо?

1

-О?ушы ж?мысты орындады, біра? талдау ретін б?зды, с?з табыны? белгілерін аны?тауда ?ателер жіберді.

1,5

-О?ушы ж?мысты орындады, біра? , біра? талдау ретін б?зды. С?з табыны? белгілерін аны?тауда ?ателер жіберген жо?.

2

-О?ушы ж?мысты орындады, Ж?йелі талдау жасады, біра? с?з табыны? белгілерін аны?тауда ?ателер жіберді.

2,5

-О?ушы ж?мысты ?атесіз орындады. Талдау ж?йесін са?тады ж?не жазуды д?рыс р?сімдеді.

3

-Т?менде к?рсетілген талаптарды орындай алмады

0

-О?ушы ж?мысты орындады, біра? буын?а ажырата алмады, т?рлерін білмеді, дауысты, дауыссыз дыбыстарды? жасалу жолдарын білмеді.

1

-О?ушы ж?мысты орындады, буын?а д?рыс б?лді, т?рлерін ажыратуда ?ателер жіберді. Дауыссыз дыбыстарды? жасалу т?рлерін білмеді

2

-О?ушы ж?мысты орындады, буын?а б?луде, ажыратуда, дыбысты? талдау жасауда ?ателер жіберген жо?.

3

25 Ба?а

Ба?а

Пайызды? к?рсеткіш

?пай саны

«5»

91-100%

14,5- 16

«4»

72-90%

11,5– 14,4

«3»

53-71%

8,5 – 11,4

«2»

0-52%

0 – 8,4

26 10

10

3

2

15

5

8

2,5

3

13,5

4

9

1,5

2

12,5

4

9

3

3

15

5

10

2,5

3

15,5

5

6

1,5

1

8,5

3

Аты – ж?ні

Аты – ж?ні

Негізгі ба?алау

Негізгі ба?алау

Негізгі ба?алау

Негізгі ба?алау

Негізгі ба?алау

А

В

С

Балл

Ба?а

1

1- о?ушы

2

2- о?ушы

3

3- о?ушы

4

4- о?ушы

5

5- о?ушы

6

6- о?ушы

Ж?мысты? орындалуы: Білім сапасы:

Ж?мысты? орындалуы: Білім сапасы:

88%

77%

72%

80%

83%

27 Критериалды ба

Критериалды ба

алауды? пайдасы. На?тылы? ?ділдік Ынталандыру Белсенділік Жеке т?л?а

28 ?орытынды Критериалды

?орытынды Критериалды

ба?алау ж?йесін ?олдану ар?ылы біз: О?ушыны? т?л?алы? ба?ытын белсенді позиция?а ба?ыттау; Т?л?аны ?зіндік жауапкершілікке, т??ырлы н?тижеге, ба?ыт?а жеткізу; Білім алушыларды? дайынды? де?гейі мен ?су динамикасын кез-келген кезе?де аны?тау; ?рт?рлі ж?мыстардан ал?ан ба?аларды дифференциалдау?а болады (?здік ж?мысы, к?нделікті ба?а, ?й ж?мысы т.б); ??рылымды? ба?алау мен на?тылы ба?алаулар ар?ылы о?ушыны? е?бегін аны?тау; О?ушыны? ба?алау ж?йесіне толы? ?ана?аттануын аламыз.

29 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«Лттар достыы туралы»
http://900igr.net/prezentacija/fizika/lttar-dostyy-turaly-186573.html
cсылка на страницу

Уроки физики

10 презентаций об уроках физики
Урок

Физика

134 темы
Слайды