Достижения Ломоносова
<<  Открытия Ломоносова В области химии, физики и астрономии Размагничивание кораблей – существенный вклад физиков в Великую Победу  >>
?аза?
?аза?
Ш?О Тарба
Ш?О Тарба
1941 – 45 ж. Ке
1941 – 45 ж. Ке
1. АБДОЛОВ Михаил 1918 жылы Орал облысыны
1. АБДОЛОВ Михаил 1918 жылы Орал облысыны
24
24
21
21
22
22
30
30
24
24
24
24
25
25
30
30
15
15
Назарлары
Назарлары

Презентация: «Сатар туралы». Автор: 777. Файл: «Сатар туралы.pptx». Размер zip-архива: 229 КБ.

Сатар туралы

содержание презентации «Сатар туралы.pptx»
СлайдТекст
1 ?аза?

?аза?

лтынан шы??ан ке?ес ода?ыны? батырлары

2 Ш?О Тарба

Ш?О Тарба

атай ауданы Тана мырза орта мектебі Ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ніні? о?ытушы-?йымдастырушысы Байназаров Айдын Айт?али?лы

3 1941 – 45 ж. Ке

1941 – 45 ж. Ке

ес Ода?ыны? фашистік Германия?а ?арсы со?ыс жылдарында ?аза?станды?тар ерлікпен шай?асып, Украина ?шін шай?аста 200-ге жуы?, РКСФР ?шін – 70, Белоруссияда – 50-ден астам, Латвияда – 8, Молдовада – 7, Литвада – 6, Эстонияда – 1, Польшада – 47, Венгрияда – 22, Чехословакияда – 7, Румынияда – 5, Австрияда – 3, Югославияда – 2, Германияда – 63 ж?не Жапония?а ?арсы со?ыста (?иыр шы?ыста) – 3 жауынгер батыр атанды. ?. К. О. Б. арасында ?арулы к?штерді? барлы? т?рлері мен ??рамаларыны? ?кілдері, мамандары ж?не ?атарда?ы жауынгерден дивизия командиріне дейінгі ?скери ата?ы бар адамдар болды. Соларды? ішінде 100-ге тарта ?аза? (сонымен ?оса Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан 11 ?аза? республикадан тыс жерде туып, ?арулы к?штер ?атарына сол жа?тан ша?ырыл?ан), 290 орыс, 86 украин, 8 татар, 7 ?збек, 3 мордва, 2 беларусь, бір-бірден т?жік, эстон, корей, лезгин, ?й?ыр ж?не еврей халы?тарыны? ?кілдері бар. Б?л жо?ар?ы ата?ты 4 адам (Т.Бигелдинов, Л.Беда, С.Луганский, И.Павлов) 2 м?рте алды. Презентацияда ?аза? ?лтынан шы??ан батырлар туралы м?ліметтер к?рсетілген

4 1. АБДОЛОВ Михаил 1918 жылы Орал облысыны

1. АБДОЛОВ Михаил 1918 жылы Орал облысыны

Чапаев ауданында?ы Бітік ?ыста?ында малшы отбасында ту?ан. Батыр ата?ына 1944 жыл?ы 7 ?арашада Дунайдан ?ту кезіндегі ерлігі ?шін ?сыныл?ан. 23.3.1945. 2. АЙТ??ЛОВ С?лім 1913 жылы Орал облысыны? Жа?а?ала ауданында?ы М?­?ыр ?ыста?ында ту?ан. Кіші лейтенант. Батыр ата?ына 1943 жыл?ы 29 ?ырк?йекте Днепр ?шін бол?ан ?рыста к?рсеткен ерлігі ?шін ?сы­ныл?ан. 17.12.1943. 3. АЙТЫ?ОВ Із??тты (1922-1944). Шы?ыс ?а­за?­стан облысыны? ?лан ауда­нында ту?ан. Гвардия стар­шинасы, барлаушы. Батыс Двина ?зенінде, Полоцк ?аласында бол?ан ?рыста ерлік к?рсеткен. 22.7. 1944 . 4. А?БАУОВ Ораза? 1908 жылы Орынбор облы­сында ту?ан. Гвардия капи­та­ны. 1943 жылы Днепр, Припять ма­?ында?ы ?рыстарда тап­?ыр­лы?, ерлік к?рсеткен. 17.10.1943 . 5. АУХАДИЕВ ?ойгелді (1907-1943). Семей об­лысыны? К?кпекті ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы жауын­гер. 1943 жыл?ы Днепр ?зені ?шін бол?ан ?рыста ?лкен ерлік к?рсетіп, негізгі к?шті? кедергісіз ?туін ?амтамасыз еткен. 16.10.1943. 6. ?БДІ?ЛИЕВ ?ара?озы (1908-1943). Шымкент облысыны? Ленгір ауданында ту?ан. Лейтенант. Батыр ата­?ына 1943 жыл?ы Мелитополь ?аласында?ы ?рыста к?рсет­кен ерен ерлігі ?шін ?сы­ныл?ан. 1.11.1943 7. ?БДІРОВ Н?ркен (1919-1942). ?ара?анды об­лысыны? ?ар?аралы ауда­нында ту?ан. Сержант. 1942 жылы Ростов облысыны? Вешенск ауданында?ы бол­?ан ?уе ?рысында жан?ан ?ша­?ын жау техникасыны? шо­?ырлан­?ан жеріне д?л ба?ыттап, ерлікпен ?аза тап?ан. 31.3.1943 . 8. ?БДІЖАППАРОВ Сады?. 1925 жылы Шымкент об­лысыны? Шаян ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Батыр ата?ына Батыс Двинадан жал?ыз ?зі ?тіп, жау пулеметін ж?не 30-дай неміс солдатын жой?ан ерлігі ?шін ?сыныл?ан. 22.7.1944 . 9. ?БЕУІЛОВ М??атай (1917-1944). Семей облы­сыны? Ш?бартау ауданында ту­?ан. Гвардия сержанты. Ба­тыр ата?ына Венгрияны азат ету со?ысында к?рсеткен ерлігі ?шін ?сыныл?ан. 28.04.1945 . 10. ?БУТ?ЛІПОВ ?нуар. 1923 жылы ?ызылорда облысыны? Жа?а?ор?ан ауда­нында ту?ан. Пулемет расчетіні? командирі. Батыр ата?ына Тисса ?зені ма?ын­да бол?ан ?рыста ?зеннен 47 рет ?айы?пен ?атынап, рота жауынгерлерін ?скери жаб­ды?тармен ?амтамасыз еткен е?бегі ?шін ?сыныл?ан.

5 24

24

03.1945 . 11. ?ЖІМОВ Т?лебай. 1921 жылы Астрахань об­лысыны? Икрян ауданында ту?ан. 1944 жылы Крастностив ?аласын азат етуде, Висла ?зенінен ?ткенде ?лкен ерлік к?рсеткен. 29.4.1944 12. ?ЛІМБЕТОВ Абылай. 1921 жылы Шымкент облысыны? ?ызыл??м ауданында ту?ан. Батыр ата?ына Брянск, Украина жерлерінде ?ткен ?рыстарда к?зсіз ерлік к?рсеткені ?шін ?сыныл?ан. 30.10.1943. 13. ?ШІРОВ Сейіт?асым. 19 жылы Шымкент облысыны? Т?ркістан ауда­нында д?ниеге келген. ?а­тарда?ы жауынгер. Батыр ата?ына Белоруссия, Польша ?шін бол?ан ?рыстар алдын­да?ы барлауда ?лкен ерліктер к?рсеткен ерж?ректігі ?шін ?сыныл?ан. .3.1945. 14. БАЙМА?АНБЕТОВ С?лтан (1920-1943). ?ос­танай облысыны? Семиозер ауданында ту?ан. А?а сержант. Ленинград ?шін бол­?ан ?рыста жау амбра­зу­расын денесімен жауып, ерлікпен ?аза тап?ан. 21.02.1944 . 15. БАЙМ??АНОВ М?са (1910-1945). Гурьев облы­сыны? Ма?ат ауданында ту?ан. Взвод командирі. Одер ?зенін кесіп ?ту кезінде ?лкен ерлігімен таныл?ан. 10.04.1945. 16. БАЛМА?АНБЕТОВ Ма?аш. 1914 жылы ?ызыл­орда облысыны? ?а­залы ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Днепропетровск об­лысыны? Бородаевка ?ыс­та?ы ма?ында бол?ан шай­?аста ?а?арманды?, те?дессіз батылды? к?рсеткен. 22. 2.1944 . 17. БЕГЕНОВ М?ди (1916-1944). Астрахань облысыны? Ахтуба ауданында ту?ан. Б?лімше командирі. Днепрден ?ту кезінде ас?ан ерлік к?рсеткен. 19.3.1943 . 18. БЕЛІБАЕВ З?кария. 1917 жылы Семей облы­сы­ны? Абай ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Днепр­ден ?ту кезінде ас?ан ерлік к?рсеткен. 10.10.1943 . 19. Б?КЕНБАЕВ М?лкаждар. 19 жылы А?т?бе облысыны? Ж?рын ауда­нында ту?ан. Лейтенант. Ол бас?ар?ан взвод Буг ?зені ма?ында?ы ?рыста жауды? 102 солдаты мен офицерін ?ол?а т?сірген. 22.2.1945 . 20. БАЛТАБЕКОВ Иман?али (1925-1945). А?­т?бе облысыны? ?обда ауда­нында ту?ан. Сержант. Пулемет расчетіні? командирі. Одер ?зені ма?ын­да­?ы Одерфельд деревнясы ?шін шай­?аста?ы бір апта ішінде 120 жауды? к?зін жойып, ерлікпен ?аза тап?ан. 10.4.1945 . 21. БАЙЫСОВ Матай (1903-1943). Талды?ор?ан об­лы­сыны? Талды?ор?ан ауда­нында ту?ан. Днепрден ?ту кезінде ?лкен ерлік к?рсетіп, Киев облысыны? Черняхов селосы ?шін бол?ан ?рыста ?аза тап?ан. 10.1.1944. 22. БЕКБОСЫНОВ Серік?азы. 1925 жылы Семей облысыны? Абай ау­данында ту?ан. Свирь ?зенінен ?ту кезінде жан­?иярлы? ерлікті? ?лгісін к?рсеткен.

6 21

21

06.1944. 23. БИГЕЛДИНОВ Тал?ат. 1922 жылы А?мола об­лысыны? А?мола ауданында ту?ан. Балалы? ша?ы Фрунзе ?аласында ?ткен. Чкалов ?ск­е­ри авиация училищесін бітірген. Калинин, Воронеж, Дала­лы? Украина, Одер мен Ниджердегі ?рыстар?а ?атыс?ан. Жау?а ?арсы 305 д?ркін ?шып шы?ып, сан рет батылды? пен тап?ырлы?ты? ?лгісін к?рсет­кен. Сол ?шін батыр ата?ына екі м?рте ?сы­ныл­?ан ?аза?ты? дара азаматы. 26.10.1944., 27.6.1945. 24. ?АБДУЛЛИН М?лік (1915-1973). К?кшетау облы­сыны? Зеренді ауданында ту?ан. Рота командирі. Майор. Ата?ты 8-ші гвардиялы? дивизия сапында шай?ас?ан. Ба­тыр ата?ына М?скеу т?біндегі ерлігі ?шін ?сыныл?ан. 30.1.1943. 25. Д?УЛЕТБЕКОВ Амантай (1917-1943). ?ара?анды облысыны? Жа?аар?а ауда­нында ту?ан. Зе?бірек командирі. Дон, Еділ ?зені, Курск иініндегі шай?астар?а ?аты­сып, ?р кезе?де ?з зе?бі­ре­гімен жауды? 24 танк, 13 зе?бірегін, 200-ге жуы? фашисті жой?ан. 24.12.1943. 26. ДОСМ?ХАМБЕТОВ ?бу (1920-1943). Солт?стік ?аза?стан облысыны? Приишим ауданында ту?ан. Рота командирі, а?а лейтенант. Днепрден ?ту кезінде ерен ерлік, ?а?арманды? ?лгісін к?рсеткен. 16.10.1943. 27. ЕЛЕУІСОВ Ж?нібек 1925 жылы Алтай ?лкесі, Таулы Алтай автономиялы? облысында ту?ан. Пулеметшілер б?лімшесіні? командирі. Воронеж майданында?ы ?рыстарда ?а?арманды? ?лгі­сін к?рсеткен. 16.10.1943 . 28. ЕСБОЛАТОВ Нарс?тбай (1913-1941). Талды­?ор­?ан облысыны? А?су ауда­нында ту?ан. 28 панфиловшы жауынгерді? бірі. Дубосеково разъезі т?біндегі ?рыста ерлікпен ?аза тап?ан. .7.1944 . 29. ЕСТЕМІСОВ Саттар (1919-1943). Жамбыл облы­сыны? Шу ауданында ту?ан. Сержант, автомат­шы­лар б?лімшесіні? командирі. Смоленск облысыны? Пречистинск ауданында бол?ан шай­?аста ?лкен ерлік к?р­сетіп, ?а?арманды?пен ?аза тап?ан. 4.6.1944. 30. ЕСЕТОВ Расул 1924 жылы Шымкент облысыны? Т?ркістан ?аласында ту?ан. Б?лімше командирі. Шабуыл кезінде оны? б?лімшесі жау­ды? 50 солдаты мен офицерін жойып, о?-д?рі ?оймасын ?ол­?а т?сірген. 13.9.1945 . 31. ЕС?АЛИЕВ С?ндет?али (1924-1944). Орал облысыны? Б?рлі ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Могилев облысыны? Лидица деревнясы ма?ында бол?ан шай?аста жау амбразурасын кеудесімен жауып ?аза тап?ан. 24.3.1945. 32. ЖАЗЫ?ОВ ?ожабай. 1920 жылы А?т?бе облысы­ны? Бай?анин ауданында ту­?ан. Лейтенант. Барлау­шы­лар взводыны? командирі. ?р кезе?де жауды? 250 офицер, солдатын т?т?ын?а ал?ан. Будапештегі жау тобын жойып, ?лкен ерлік ісімен к?зге т?с­кен. 28.4.1945 . 33. ЖА?СЫ??ЛОВ Са­ды?. 1924 жылы Орал облы­сыны? Жа?а?ала ауданында ту?ан. Миномет б?лімшесіні? командирі. Днепрден ?ту ?шін бол?ан ?рыста ?лкен ерлік, батылды? к?рсеткен. 22.2.1944. 34. ЖАН?ЗА?ОВ Абдулла (1918-1944). А?т?бе облысыны? ?обда ауда­нын­да ту?ан. Автоматшы. Невель ?аласы мен Глуховка елді мекенінде жан?иярлы? ерлікпен к?зге т?скен. Батыс Двина ?зенінен ?ту кезінде ?а?ар­ман­ды?пен ?аза тап?ан

7 22

22

7.1944. 35. Ж?НІСОВ М?жит (1917-1945). Орал облысы­ны? Жа?а?ала ауданында ту?ан. Старшина. Автомат­шы. Днепр­ден ?ту кезінде ?скери бас­шылы? тапсырма­сын м?л­тік­сіз орындап, опе­ра­цияны? с?тті орындалуын ?ам­тамасыз еткен. 20.12.1943 . 36. ЖАМАН?АРАЕВ ?аша?ан 1910 жылы Алма­ты облысыны? Шелек ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Сталинград, Курск, Украинада?ы шай?астарда ер­лік к?рсеткен. 17.10.1943. 37. ЖОЛДАСОВ Лесбек. 1920 жылы Шымкент облы­сыны? Келес ауданында ту­?ан. Рота командирі. Дунай ?зенінен ?ту кезінде ерлік ?лгісін к?рсеткен. 24.3.1945. 38. Ж?МАЛИЕВ ?илмаш (1918-1945). РСФСР-ді? Донбасс облысында?ы Прима ауданында ту?ан. Кіші сержант. Варшава т?біндегі ?рыста ?ажап ерлікті? ?лгісін к?рсетіп, жауды? 2 дзотын жойып, биіктегі блиндажын топтал?ан гранатамен тал­?ан­дап, немістерді ?ыр?ын?а ?шырат?ан. 27.2.1945. 39. ИШАНОВ Естай 1906 жылы ?останай облы­сыны? Жеті?ара ауданында ту?ан. Гвардия кіші сер­жан­ты. Днепрді? батысында?ы Медвин ауданында д?ш­пан­ны? 3 танкісін, ?ару тиеген 7 машинасы мен бір ба­тальон­?а жуы? ?скерін жойып, ересен ерлік к?рсеткен. 17.10.1943. 40. ИБРАГИМОВ Темірбек (19-1943). Шымкент облысыны? Ш?уілдір ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Днепрден ?ту кезінде аса зор ерлік к?рсетіп, ?аза тап?ан. 30.10.1943. 41. ИСАХАНОВ Берген (19-1970). ?ара?анды об­лы­сыны? Жа?аар?а ауда­нында ту?ан. Б?лімше командирі, сержант. Днепрден ?ту кезінде ерлік пен батылды? к?рсетіп, операцияны? с?тті ?туіне ?лкен ы?пал жаса?ан. 30.10.1943 . 42. КЕНЖЕБАЕВ Т?ле. 1902 жылы Алматы об­лы­сыны? Шелек ауданында ту­?ан. Атты ?скер полкыны? жау­­ын­гері. Днепрден ?ту кезінде ?лкен ерлік пен ба­тылды? к?рсеткен. 15.1.1944. 43. К?МЕКБАЕВ Тайымбет. 1896 жылы ?ы­зыл­орда облысыны? ?арма?шы ауданында ту?ан. Бар­лау­шы­лар б?лімшесіні? командирі. Кезекті бір операцияда бір ?зі 60 фашисті ?лтіріп, 12-сін т?т?ын?а ал?ан. Одерден ?ту кезінде ересен ерлік к?рсеткен. 10.4.1945 . 44. К?БІКОВ Хамит (1916-1973). Талды?ор?ан облы­сыны? Панфилов ауда­нында ту?ан. Зе?бірек б?лім­ше­сіні? командирі. Сталинград, Берлин, Прага ?шін бол­?ан ?рыстар?а ?атыс?ан. Одер ?зенінен ?ткен кезде жауды? 3 танкісін, 30-дай солдат, офицері мен 4 бронь­ды машинасын жой?ан. 10.4.1945. 45. ?ОСАЕВ ?лікбай (1905-1941). Алматы облы­сы­ны? Е?бекші?аза? ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ын­гер. ?а?арман 28 гвар­дияшы панфиловшыны? бірі. Дубосеково т?бінде бол?ан жой?ын со?ыста ерлікпен ?аза тап?ан. 21.7.1942 . 46. ?АУЫНБАЕВ То­?ан­бай. 1923 жылы Шымкент облысыны? ?ызыл??м ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Днепрден ?ту кезінде ас?ан ерлік жасап, к?зге т?скен.

8 30

30

10.1943. 47. ?ИЗАТОВ Ж?лел. 1920 жылы Солт?стік ?аза?­стан облысыны? Ленин ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ын­гер. Днепрден ?ту кезінде ?лкен ерлік к?рсеткен. 17.1.1944. 48. ?ОЖАБЕРГЕНОВ ?лиас?ар (1917-1941). Тал­ды­?ор?ан облысыны? ?ара­тал ауданында ту?ан. ?атар­да­?ы жауынгер. ?а?арман 28 гвардияшы-панфиловшыны? бірі. Дубосеково т?біндегі шай­?аста ерлікпен ?аза тап?ан. 21.7.1942 . 49. ??РМАНОВ А?ан (1918-1943). А?мола облы­сыны? Атбасар ауданында ту?ан. Ат?ыштар дивизия­сы­ны? ??рамында ?рыс?а ?а­ты­сып, ?жеттігімен к?зге т?с­кен. Днепрден ?ту кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. 15.1.1944. 50. ?АБЫЛОВ Т?лен (1917-1945). Алматы облы­сыны? Шелек ауданында ту­?ан. ?атарда?ы жауынгер. Сталинград, Дон, ?ырым, Украина майдандарында?ы к?п­теген ?рыстар?а ?атыс­?ан. Кенигсберг ?аласы ?шін бол?ан шай?аста ?лкен ерлік к?рсетіп, ?аза тап?ан. 19.4.1945. 51. ?АЙЫПОВ Ж?нісбай (1907-1944). Алматы об­лысыны? Шелек ауданында ту?ан. Старшина. Танкке ?ар­сы о? ататын зе?бірек командирі. Ас?ан мергендігімен к?зге т?скен. Новгород ?ала­сы ?шін бол?ан ?рыста ?лкен ерлік жаса?ан. 1.7.1944. 52. ?АЙЫРБАЕВ Махмет. 1925 жылы Семей облы­сыны? Бес?ара?ай ауданын­да ту?ан. А?а лейтенант. Батарея командирі. Шауляй ?а­ласы ?шін бол?ан ?рыста жау?а ойсырата со??ы беріп, ?лкен ерлік к?рсеткен. 24.3.1944 . 53. ?АЛДЫ?АРАЕВ Ж?ма?али (1922-1944). Т?ркі­мен­станны? Ташауыз облы­сында?ы Ходжейлі ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. 1943 жылы Днепрден ?ту кезінде ерен ерлік жаса?ан. 15.1.1944. 54. ?АМЗИН ?анаш (1919-1944). Павлодар облысыны? Ермак ауданында ту?ан. Рота командирі, лейтенант. Днепрден ?ту кезінде ас?ан ерлік к?рсетіп, ?аза тап?ан. 13.9.1944. 55. ?АРА??ЛОВ Ж?ман (1921-1944). ?ара?алпа?­стан­­да?ы Ахунбабаев ауы­лында ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Украина, Солт?стік Кавказ майдандарында шай­?ас­?ан. Чехословакияны азат ету ?шін бол?ан ?рыстар?а ?а­тысып, ерлікпен ?аза тап?ан.

9 24

24

3.1945. 56. МАМЫРАЕВ Мартбек. 1908 жылы ?ара?анды облысыны? ?ар?аралы ауда­нында ту?ан. А?а сержант. Пулеметші. Днепрден ?ткен кезде ?лкен ерлік, батылды? к?р­сеткен. 15.1.1944. 57. М?МЕТОВА М?нш?к (1922-1944). Орал облысыны? Орда ауданында ту?ан. А?а сержант. Пулеметші. Невель ?ала­сы ?шін бол?ан ?рыста ?а­жайып ерлік к?рсетіп, ?аза тап?ан. 1.3.1944 . 58. МОЛДАБАЕВ Ережепбай (1925-1944). Шым­кент облысыны? ?атынк?пір елді мекенінде ту?ан. ?а­тар­да?ы жауынгер. Висла ?зе­ні­нен ?ту кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. 23.9.1944. 59. МОЛДА?АЛИЕВ Жан­?азы (1917-1944). Семей облысыны? Абай ауда­нында ту?ан. Рота командирі. Лейтенант. Сталинград, Воронеж, Дон майдандарында шай?ас?ан. Украинада?ы Черонопаровка деревнясы ?шін бол?ан ?рыста жау дзотыны? аузын ?з денесімен жауып, ?а?арманды?пен ?аза тап?ан. 19.3.1944. 60. МОЛДА??ЛОВА ?лия (19-1944). А?т?бе облы­сыны? ?обда ауданын­да ту?ан. Ефрейтор. Мерген. 2-При­балтика майданында бо­лып, Псков облысыны? Но­во­сокольники станциясы ма­?ын­да?ы шешуші шай­?ас­та жауынгерлерді ?рыс?а бастап, ?а?арманды?пен ?аза тап?ан. 4.6.1944. 61. М?САЕВ М??ат (1919-1954) Астрахань облы­сыны? ?арабалы ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Пулеметші. Тисса ?зенінен ?ту ?шін бол?ан ?рыста жау­ды? 60 солдаты мен офицерін, 3 пулемет ?ясын жой?ан. Со?ыстан кейін Сталинград облысында е?бек етті. .3.1945 . 62. М?ТКЕНОВ Серікбай (1913-1944). Павлодар облысыны? Краснокутск ауда­нында ту?ан. Зе?бірек командирі. Бір ?зі жауды? 1 танкісін, 40 ша?ты солдаты мен офицерін жой?ан. Украи­наны азат ету со?ысында ерлікпен ?аза тап?ан. 3.2.1944. 63. МАХАМБЕТОВ Жа?ыпбек 1912 жылы ?ы­зыл­орда облысыны? Сырдария ауданында ту?ан. Кіші сержант. Пулеметші. Черкасск об­лысыны? Крещатик село­сы ?шін бол?ан шай?аста 40-тан астам жауды жер жас­тандырып, бір танк пен ?ш машинаны жой?ан. 22.2.1944. 64. МАМЫТОВ Хасан. 1922 жылы Шымкент облы­сыны? Ленгір ауданында ту­?ан. ?атарда?ы жауынгер. Пу­леметші. Сталинград, Днепр ?шін бол?ан ?рыс­тар­?а ?атысып, Рогачев ?аласын жаудан азат ету кезінде ?лкен ерлік к?рсетті. 3.6.1944. 65. МАСИН Темір (1907-1947). Орал облысыны? Орда ауданында ту?ан. ?лы Отан со?ысында ?атарда?ы жауынгерден рота командиріне дейін к?терілген. Минск тас жолын жаудан ?ор?ау кезінде ?лкен ерлік жаса?ан. Бейбіт ?мірде Тайпа? ауданды? партия комитетіні? хатшысы болып ж?ріп, 1947 жылы дала ?ртін ?шіруде ?аза тап?ан.

10 24

24

3.1945. 66. МОМЫШ?ЛЫ Бауыржан (1910-1982). Жамбыл облысыны? Жуалы ауда­нын­да ту?ан. Гвардия полковнигі. Со?ыс жылдарында жеке басыны? ?а?арманды?ымен, ?рыс ж?ргізудегі шеберлігімен к?зге т?скен. Сол кезді? ?зінде-а? орталы? баспадан оны? ?скери т?л?асын ай?ын бейнелеген А.Бекті? «Арпалыс» повесі жары? к?рген. Дивизия бас?ар?ан. 12.12.1990. 67. НЫСАНБАЕВ Боран (1918-1943). Гурьев облысы­ны? Есбол ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Минометші. Лески ?аласында бол­?ан шай?аста жауып т?р?ан о??а ?арамастан жауды? бірнеше атыс ?ясын гранатамен тал?андап, ер­лікпен ?аза тап­?ан. 23.9.1943. 68. Н?РЛЫБАЕВ Жолдыбай (1922-1945). Шым­кент облысыны? Ма?та­арал ауданында ту?ан. Капитан. Ар­тиллерия батарея­сыны? ко­мандирі. Сталинград, Украина, Белоруссия майдандарында ерлікпен шай­?асып, Лукац-Крейц ?аласы ма?ында?ы с?рапыл ?рыста ерлікпен ?аза тап?ан. .3.1945. 69. Н?РМА?АМБЕТОВ Са?адат. 19 жылы А?мола облысыны? Алексеев ауда­нын­да ту?ан. Рота, батальон командирі болды. Солт?стік Кавказ, 4-Украина, 1-Белоруссия майдандарында шай­?асып, Пилица ?зені ма?ын­да бол?ан ?рыста ас?ан ерлік к?рсеткен. Со?ыстан кейінгі жылдары Москвада?ы жо?ары ?скери ака­демияны бітірді. Т?уелсіз елімізді? т???ыш ?ор?аныс министрі болды. Армия генералы. 27.2.1945. 70. Н?РПЕЙІСОВ Біліс (1919-1945). ?ара?алпа?­стан­ны? Та?так?пір ауданында ту­?ан. ?ш?ыш. А?а лейтенант. Авиациялы? барлау полкінде ?ызмет етіп, ?лкен ерліктер к?рсеткен. Берлин ма?ында жауынгерлік тапсырманы орын­дау кезінде ?а?арман­ды?­пен ?аза тап?ан. 18.8.1945. 71. Н?РСЕЙІТОВ Жаппасбай. 1923 жылы ?ызыл­орда облысыны? Тере??зек ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Днепрден ?ту кезінде жан?иярлы? ерлік, ?а­?ар­манды? к?рсеткен. 10.1.1944 . 72. НИЕТ?АЛИЕВ Ерденбек (1914-1945). Орал об­лысыны? Ж?нібек аудан­ын­да ту?ан. Атты ?скер эс­ка­дро­ныны? командирі. Майданда батылды?ымен, к?зсіз ерлігімен аты шы??ан. Гер­ма­ния­ны? Рацебур ?аласы ма?ында бол­?ан шай?аста ас?ан ерлік к?р­сетіп, ?аза тап?ан . .3.1945 . 73. Н?РЖАНОВ ?азбек (1919-1945). ?ара?анды облы­сыны? А?то?ай ауданында ту­?ан. Барлаушылар взводы­ны? командирі. Вологда, Орел, Зуки, Десна, Сож, Днепр, Пруть, Березина ?зен­дерінен ?ту кезінде небір ерліктер к?рсеткен. Волков ?аласын алу кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. .3.1945 . 74. ОРА?БАЕВ Есен. 1922 жылы Орал облы­сыны? Чапаев ауданында ту­?ан. Артиллерия училище­сі­ні? т?­легі. Чехословакияны, Вен­грияны жаудан азат ету операцияларында ?лкен ерліктер к?рсеткен.

11 25

25

3.1945 . 75. О?ТАЕВ Бейсен. 1922 жылы Шымкент облы­сыны? Арыс ауданында ту­?ан. ?а­тарда?ы жауынгер. Бар­лаушы. Днепрден ?ту кезінде ?лкен ерлік жаса?ан. 30.10.1943. 76. ОРАЗОВ Ілияс (1922-1945). Ташкент облысыны? Янгиюль ауданында ту?ан. Лейтенант. Взвод командирі. Ат?ыштар дивизиясында бо­лып, Дунай ?зенінен ?ту опе­рациясында ?а?арманды?ты? шынайы ?лгісін к?рсеткен. Со??ы бір ?рыста ?аза тап­?ан. 24.3.1945. 77. РАХИМОВ Сабыр (1902-1945). 1943 жылдан гвар­дия генерал-майоры. Полк, дивизия командирі бол?ан. Рос­тов­ты, Польшаны азат етуге ?атысып, аса к?рнекті ?скери басшы де?гейінде к?рінген. 6.5.1965 . 78. РЫСБЕКОВ ??рманбай (1922-1943). Шым­кент облысыны? Фрунзе ау­данында ту?ан. Взвод командирі. Украинада бол?ан ?рыс­тарда ас?ан жан?иярлы? к?р­сетіп, Днепр ?зенінен ?ту кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. 10.1.1944 . 79. СЕ?ГІРБАЕВ М?сабек (1914-1941). Талды­?ор­?ан облысыны? ?аратал ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. 28-гвардияшы-пан­фи­ловшыны? бірі. Дубосеково разъезі т?бінде ?з серіктерімен жауды? 50 танкісіне ?арсы т?рып, ерлікпен ?аза тап?ан. 21.7.1942. 80. СИХЫМОВ Есм?рат (1922-1942). Талды?ор?ан облысыны? А?су ауданында ту?ан. Пулемет расчетіні? командирі. Погудино ?ыста­?ында 2 са?ат ай?асып, 60 гитлершілді жер жас­тан­ды­рып, ерлікпен ?аза тап?ан. 18.10.1943 . 81. СЫПАТАЕВ ?арсыбай (1918-1942). Шымкент облысыны? Шаян ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Сталинград іргесіндегі бол?ан ?рыстарда ?ажайып ерлік ?лгісін к?рсетіп, со??ы бір шай?аста жау танкілерімен жеке дара ай?ас?ан. А?ыр?ы минасын ?олына ?стап, танк астына ??лап, оны жойып жіберіп, ?аза тап?ан. 17.4.1943 . 82. СМАЙЫЛОВ Сады?. 1911 жылы Шымкент облы­сыны? Б?ген ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. ?з зе?­бірегімен немістерді? 7 танкісін, 2 зе?бірегін ж?не 300-ден астам жауды жойып, ас?ан ерлік к?рсеткен. 1.11.1943. 83. СМА??ЛОВ ?айыр?али. 1919 жылы Гурьев об­лысыны? Балы?шы ауда­нында ту?ан. Ростов, Новороссийск ?алаларын азат етуге ?атыс?ан. Десантшылардан ??рал?ан 20 жауынгер 44 к?н бойы жау ?ыспа?ына т?теп беріп, Елтиген ?ыста?ы ?шін бол?ан ?рыста те?дессіз ерлік к?рсеткен. Ата?ты жазушы ?абит М?сіреповті? «?аза? солдаты» романыны? прототипі. 17.11.1943. 84. С?ЛЕЙМЕНОВ Жолдас. 1921 жылы Шымкент об­лы­сыны? Сарыа?аш ауданында ту­?ан. Барлаушылар тобыны? командирі. Днепр ?шін бол?ан ?рыс­та ?а?арманды? ерлік ?лгі­сін к?рсетіп, жауды орасан шы­?ын­?а ?шырат?ан. К?п ?ару-жа­ра?ты ?ол?а т?сірген.

12 30

30

10.1943 . 85. С?РА?АНОВ ??дайберген. 1921 жылы Павлодар облысыны? Качир ауданында ту?ан. Зе?бірек батареясыны? командирі. А?а лейтенант. Вол­гадан Шпрееге дейін да??ты ерлік жолымен ж?ріп ?ткен. 15.5.1946 . 86. СУХАМБАЕВ А?аділ (1920-1944). Жамбыл облы­сыны? Свердлов ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Белоруссияны, Литваны, Поль­шаны азат ету со­?ыс­тарына ?атыс?ан. Польшада бол?ан ?рыста пулемет амбра­зурасын денесімен жауып, ерлікпен ?аза тап?ан. 24.3.1945 . 87. ТАС??ЛОВ ?алыбай. 1922 жылы Шымкент об­лысыны? Бостанды? ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы жау­ын­гер. Днепр ?зенінен ?ту кезінде ?лкен ерлік к?рсеткен. .10.1943. 88. ТО?АТАЕВ Ра?ымжан. 1923 жылы Алматы облысыны? Е?бекші?аза? ауда­­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Артиллерия ат­?ыштар полкыны? ??рамын­да со?ы­сып, бір шай?аста жауды? 9 танкісі мен 4 бронотранспортерін жойып жіберген. 29.6.1945. 89. ТО?ТАРОВ Т?леген (1921-1942). Шы?ыс ?аза?­стан облысыны? ?лан ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. 8-гвардиялы? дивизияда ?ыз­мет еткен. 1942 жылы 9 а?­панда Бородино ?шін бол­?ан ?рыста ас?ан ерлік жасап, немістермен ?оян-?олты? шай­?аста ?а?арманды? ?лгісін к?рсетті. .1.1943. 90. ТЕМІРБАЕВ Сейітхан. 1922 жылы ?останай об­лысыны? Таран ауданында?ы ?ызылжар ауылында ту?ан. Взвод, рота командирі болып, Белоруссия, Польшаны азат етуге ?атыс?ан. Берлинге ша­буыл кезінде тап?ырлы? пен батылды? таныт?ан. 31.5.1945 . 91. ТУ?АНБАЕВ ?адыран (1924-1944). Алтай ?л­ке­сіні? Усть-Кан ?ыста?ында д?ниеге келген. Ат?ыштар ди­­визиясыны? ?атарда?ы жау­­ынгері. Ерж?рек ?аза? ?ла­ны талай ?иын тап­сыр­маларды абыроймен орын­да­?ан. Днепрден ?ту кезінде жау пулеметтерін батылды?пен жойып, жа­ра­лан­?ан со? шептен шы?арылып, госпитальда ?айтыс болды. 19.3.1944 . 92. Т?КТІБАЕВ ?рм?ш (1917-1944). ?ызылорда облы­сыны? ?азалы ауданында ту­?ан. Кіші сержант. Солт?стік батыс, 2-Прибалтика майдан­да­рында со?ыс?ан. Перели ?ыс­та?ы т?біндегі ?рыста ас­?ан ерлікпен ?аза тап?ан. 24.3.1945. 93. ТЫШ?АНБАЕВ ?ожахмет (1917-1943). Талды­?ор?ан облысыны? Панфилов ауданында ту?ан. ?атар­да?ы жауынгер. Зе?бірекші. ?ы­рым­да?ы Елтиген ауда­нын­да неміс танкілерімен бет­ке-бет ?рыста ерлік к?р­се­тіп, ?аза тап?ан. 16.5.1944 . 94. ?РГЕНІШБАЕВ Ыдырыс (1912-1943). А?­т?бе облысыны? Шал?ар ауда­нында ту?ан. Сержант. Б?лімше командирі. Днепрден ?ту кезінде жауды? 90-нан астам солдаты мен офицерін жойып, осы ?рыста ?аза тап?ан.

13 15

15

1.1944. 95. ?СЕНОВ Абдолла (1924-1943). Шымкент облы­сыны? Т?ркістан ?аласында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Украина жерінде жауды? 8 танкісін жойып, сол жой?ын ?рыста ерлікпен ?аза тап?ан. 25.8.1943 . 96. Х?САЙЫНОВ Ахмедияр (1924-1986). Орал облысыны? Орда ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Мелитополь ?аласын азат ету кезінде бір ?зі 40 ша?ты жауды жойып, ерен ерлік к?рсеткен. 1.11.1943. 97. Ш?КЕНОВ Кенжебек. 1924 жылы Семей облысыны? Жарма ауда­нын­да ту?ан. Пулемет училищесін бітірген. 2-Украина май­данында болып, Днепрден ?ту кезінде жауды? ша­буылын 3 рет тойтарып, 17 солдаты мен офицерін, ірі калибирлі пулеметін жой?ан. 22.2.1944. 98. Ш?КІРОВ Астан??л (1921-1945). ?збекстанны? ?ндіжан ?аласында ту?ан. Барлау взводыны? жауынгері. Неман ?зенінен е? бірінші болып ?тіп, б?кіл полкты? ?скери тактикасын ?згертіп, жау?а жой?ын со??ы беруге жа?дай жаса?ан. С?йтіп, ерлікпен ?аза тап?ан. 24.3.1945 . 99. Ш?КІРОВ С?ду. 1922 жылы Жамбыл облысыны? Талас ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Днепрден ?ту кезінде Лоевода?ы биіктікке алдымен жетіп, ту тіккен. 30.10.1943. 100. ЫС?А?ОВ ?апай. (1906-1973). Семей облы­сы­ны? Жарма ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Сталинград, Украина майдан­да­рында ?лкен ерліктер к?р­сеткен. 13.9.1944 . 101. ЫБЫРАЕВ ?йткен. (1924-1944). Семей облы­сы­ны? Жа?асемей ауданында ту?ан. Старшина. Жауды? 6 зе?бірегі мен 12 пулемет ?ясын жойып ?аза тап?ан. 24.3.1945 . 102. ЫБЫРАЕВ Ыс?а? (1911-1965). Солт?стік ?а­за?­стан облысыны? Приишим ауданында ту?ан. Ат­?ыштар взводыны? командирі. Одер ?зенінен ?ту кезінде ?а?арманды?ты? ерен ?лгісін к?рсеткен. 27.2.1945. 103. ІЛИЯСОВ На?и. 1920 жылы ?ызылорда облысыны? Тере??зек ауданында ту?ан. ?а­тар­да?ы жауынгер. Дунай ?зенінен ?ту кезінде ба­тылды? пен ерлік к?р­сеткен. 9.4.1945.

14 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«Сатар туралы»
http://900igr.net/prezentacija/fizika/satar-turaly-173377.html
cсылка на страницу

Достижения Ломоносова

26 презентаций о достижениях Ломоносова
Урок

Физика

134 темы
Слайды