Виды спорта
<<  План – конспект урока по легкой атлетике в 11 – а классе ( юноши) Эстафетный бег  >>
«ДЕНЕ ШЫНЫ
«ДЕНЕ ШЫНЫ
За? жобасын
За? жобасын
За? жобасын
За? жобасын
Дене шыны
Дене шыны
Дене шыны
Дене шыны
Спортты
Спортты
?о?амды
?о?амды
Азаматтарды
Азаматтарды
Студенттік ж
Студенттік ж
?скери
?скери
Е?бек
Е?бек
М?гедектер спортын дамыту
М?гедектер спортын дамыту
?лтты? спорт т
?лтты? спорт т
Спортшыны даярлау (спорт резерві ж
Спортшыны даярлау (спорт резерві ж
Кадрлар даярлау ж
Кадрлар даярлау ж
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
«Халы? денсаулы
«Халы? денсаулы
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
«Т?р?ын
«Т?р?ын
«?аза?стан Республикасында
«?аза?стан Республикасында
За? жобасыны
За? жобасыны
За? жобасыны
За? жобасыны
За? жобасыны
За? жобасыны

Презентация: ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)». Автор: administrator. Файл: ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар).ppt». Размер zip-архива: 149 КБ.

«ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)

содержание презентации ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар).ppt»
СлайдТекст
1 «ДЕНЕ ШЫНЫ

«ДЕНЕ ШЫНЫ

ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)

2 За? жобасын

За? жобасын

абылдау ?ажеттігіні? негіздемесі

За? нормаларыны? атал?ан салада ???ы? ?олдану т?жірибесіне с?йкес келмеуі Дене шыны?тыру-спортты? ?оз?алыс субъектілеріні? ?ызметін жетілдіру ?ажеттілігі К?сіби спортты, допинг ??ралдары мен ?дістерін пайдалану?а ?арсы іс-?имыл м?селелерін ???ы?ты? реттеуді? жетілдірілмеуі Спортты? медицина саласын тиімді дамыту ж?не реттеу ?шін за?намалы? негіздерді? болмауы

3 За? жобасын

За? жобасын

абылдау ?ажеттігіні? негіздемесі

?кіметті? ж?не у?кілетті органны? за??а т?уелді актілерді ?абылдау ??зыретіні? жо?ты?ы Спорт федерациялары жауапкершілігіні? т?мендігі Б??аралы? спортты ж?не спорт инфра??рылымын дамыту м?селелері бойынша мемлекетті?, ж?мыс берушіні? ж?не азаматтарды? арасында?ы ?зара іс-?имылды? болмауы ?олданыста?ы За?да мазм?ны на?тыланба?ан декларативтік нормаларды? к?п болуы, ?айшылы?тарды? ж?не ескірген нормаларды? болуы

4 Дене шыны

Дене шыны

тыру ж?не спорт саласында мемлекеттік бас?аруды жетілдіру

?кіметті? ??зыреті ке?ейтілді: спортты? іс-шараларды материалды? ?амтамасыз ету нормативтері бекітілетін т?л?аларды? ?атарына барлы? д?режедегі ?скери ?ызметкерлер мен ???ы? ?ор?ау органдарыны? ж?не арнайы мемлекеттік органдарды? ?ызметкерлері енгізілді - спортты? іс-шараларды? тізбесі ж?не спортшылар мен жатты?тырушыларды а?шалай к?термелеу т?лемдеріні? ?а?идасы толы?тырылды - ірі спортты? іс-шаралар?а ??рама команданы даярлау м?селелері бойынша ?йымдастыру комитетін ??ру ??зыреті енгізілді

5 Дене шыны

Дене шыны

тыру ж?не спорт саласында мемлекеттік бас?аруды жетілдіру

У?кілетті органны? ??зыреті ке?ейтілді: спорт т?рлерін тану ?а?идасын бекіту ж?не спорт т?рлеріні? тізілімін ?алыптастыру спортты?-б??аралы? іс-шараларды? к?нтізбесін ?алыптастыру ?а?идасын бекіту «Мамандандырыл?ан спорт мектебі» м?ртебесін беруді бекіту спортшы-м?гедектерді сыныптау т?ртібін ж?не шарттарын бекіту жергілікті ат?арушы органдарды? спортты? ата?тарды беруге ?атысты ?ызметін аны?тау ж?не толы?тыру

6 Спортты

Спортты

федерацияларды? ?ызметі

Аккредиттеуді? жа?а талаптары (атал?ан р?сім республикалы?, сондай-а? жергілікті де?гейде аны?тал?ан. Б?л ретте федерациялар?а ?ойылатын талаптар спортты? олимпиадалы?, олимпиадалы? емес ж?не ?лтты? т?рлерін ескере отырып шектелді) Спортты? федерацияларды? ???ы?тары мен міндеттері бекітілді

7 ?о?амды

?о?амды

бірлестіктерді? р?лін арттыру

?лтты? Олимпиада комитеті туралы бап ке?ейтілді: халы?аралы? ?оз?алыста?ы ж?не ?аза?стан Республикасыны? аума?ында?ы р?лі Паралимпиадалы?, Сурдлимпиадалы? комитеттер ж?не «Спешиал Олимпикс» комитеті туралы баптар енгізілді - оларды? ?ызметіні? негізгі функциялары аны?талды

8 Азаматтарды

Азаматтарды

денсаулы?ын ?ор?ау ж?не б??аралы? спортты дамыту

Е?бек ?жымдарында ведомстволы? дене шыны?тыру-спортты? ?о?амдар ??ру туралы норма енгізілді білім беру ?йымдарында студенттер мен мектеп лигасын ??ру ???ы?ы к?зделді

9 Студенттік ж

Студенттік ж

не мектеп спортын дамыту

Жалпы білім беру мектептеріні? базасында мамандандырыл?ан спортты? сыныптар ж?не тере?детілген о?у-жатты?у р?сімдері бар топтар ??ру к?зделді білім беру ?йымдарында студенттік ж?не мектеп спорт лигасын ??ру ???ы?ы ?арастырылды

10 ?скери

?скери

ызметкерлер мен ???ы? ?ор?ау ж?не арнайы мемлекеттік органдар ?ызметкерлеріні? арасында спортты дамыту

Мынадай нормалармен толы?тырылды: - ?скери ?ызметкерлер мен ???ы? ?ор?ау ж?не арнайы мемлекеттік органдар ?ызметкерлеріні? спортты? даярлы?ы - Нормативтермен ?амтамасыз етілуі (спортты? киім, тама?тану ж?не фармакология) - ??рама команданы ?алыптастыру ж?не спортты? іс-шараларды ?ткізу т?ртібі

11 Е?бек

Е?бек

жымдарында спортты дамыту

?ызметкерлер ж?не оларды? отбасыны? м?шелері ?шін материалды? базаны ??ру ж?не дене шыны?тыру-спортты? саба?тарын ?ткізу талаптары ?жымды? шарттармен аны?талады Е?бек ?жымдарында ерікті т?рде ж?не салалы? ?а?идаттар бойынша ведомстволы? дене шыны?тыру-спортты? ?о?амдарын ??ру?а болады ?рбір салада бір ?ана республикалы? ведомстволы? дене шыны?тыру-спортты? ?о?ам ??ру?а болады

12 М?гедектер спортын дамыту

М?гедектер спортын дамыту

Спортшы-м?гедектерді сыныптау енгізіледі (функционалды? м?мкіндіктеріні? д?режесі бойынша паралимпиадалы? ж?не сурдлимпиадалы? спорт т?рлерінен жарыстарда те? м?мкіндіктерін ?амтамасыз ету) О?у-жатты?у процесіні? ерекшеліктері (Жарыстарды ?ткізу, спортшыларды даярлау т?ртібі ж?ніндегі ?а?иданы бекіту)

13 ?лтты? спорт т

?лтты? спорт т

рлерін дамыту

Азаматтарды? еркі бойынша ?лтты? спорт т?рлері бойынша ?уес?ой ж?не к?сіп?ой спорт клубтарын ж?не олар?а те?естірілген ?йымдарды ??ру ???ы?ы к?зделген ?лтты? спорт т?рлерін дамыту спорт клубтарын, мектептерін, секцияларын ашу, ?лтты? спорт т?рлерінен спортты? іс-шараларды ?ткізу ж?не спортшыларды? олар?а ?атысуы, тиісті инфра??рылым жасау ар?ылы ?амтамасыз етілетін болады

14 Спортшыны даярлау (спорт резерві ж

Спортшыны даярлау (спорт резерві ж

не жо?ары жетістіктер спортын дамыту)

Спорт ?йымдарында?ы спортшыны? жас шамасы талабын реттеу ??рама команданы ?алыптастыру Спортты? іс-шараларды ?ткізу Б??аралы?-спортты? іс-шараларды? к?нтізбесі Спорт т?рлеріні? ?а?идалары Спортшыларды тіркеу

15 Кадрлар даярлау ж

Кадрлар даярлау ж

не спортшыларды ?леуметтік ?амтамасыз ету (к?термелеу) шараларын арттыру

Арнайы дене шыны?тыру білімі туралы диплом негізінде педагогикалы? (жатты?тырушы-о?ытушы) ?ызметке ?ойылатын талаптар ж?ніндегі норма енгізілді жатты?тырушыларды ж?не спорт т?решілерін міндетті т?рде аттестаттау к?зделді (спорт федерациялары) Олимпиада ойындарыны? чемпиондары мен ж?лдегерлеріне т?р?ын ?й беру туралы бап енгізілді

16 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

за?намалы? актілеріне дене шыны?тыру ж?не спорт м?селелері бойынша ?згерістер мен толы?тырулар енгізу

1. «Халы?ты? денсаулы?ы ж?не денсаулы? са?тау ж?йесі туралы» ?аза?стан Республикасыны? Кодексі 2. ?аза?стан Республикасыны? Бюджет кодексі 3. ?аза?стан Республикасыны? «?кімшілік ???ы? б?зушылы? туралы» кодексі 4. «Т?р?ын ?й ?атынастары туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ы 5. «?аза?стан Республикасында?ы жергілікті мемлекеттік ж?не ?зін-?зі бас?ару туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ы

17 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

Бюджет кодексіне толы?тырулар

республикалы?, облысты? ж?не Астана мен Алматы ?алалары де?гейінде мемлекеттік спорт мекемелерін ?стау туралы функциямен толы?тырылды

18 «Халы? денсаулы

«Халы? денсаулы

ы ж?не денсаулы? са?тау ж?йесі туралы» Кодекске толы?тырулар

Спортшылар?а медициналы? к?мек к?рсетуді ?йымдастыру туралы б?лім: спортшылар мен жатты?тырушылар?а медициналы? к?мек к?рсету; спортты? іс-шараларды? ?атысушыларын медициналы? к?мекпен ?амтамасыз ету ж?не оларды медицналы? тексеру негізінде жарыс?а жіберу. У?кілетті органны? ??зыреті туралы бап толы?тырылды

19 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

«?кiмшiлiк ???ы? б?зушылы? туралы» кодексiне толы?тырулар

Мынадай жа?дайларда ?кімшілік жауапкершілік к?зделеді: Саба?тар мен жарыстар ?ткізетін орындарды спортты? керек-жара?тармен ж?не жабды?тармен ?амтамасыз ету бойынша талаптарды орындамау; Спортты? медицина саласында?ы талаптарды б?зу (спортшыларды д?рігерді? р??сатынсыз жарыс?а жіберу);

20 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

«?кiмшiлiк ???ы? б?зушылы? туралы» кодексiне толы?тырулар

Мынадай жа?дайларда ?кімшілік жауапкершілік к?зделеді: Мемлекет меншігіндегі дене шыны?тыру-сауы?тыру, спортты? ж?не спортты?-техникалы? ?имараттарды? нысаналы ж?не функционалды? ма?сатын солар?а те? дене шыны?тыру-сауы?тыру, спортты? ж?не спортты?-техникалы? ?имарат ??рмай жою, ?згерту;

21 «Т?р?ын

«Т?р?ын

й ?атынастары туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ына толы?тырулар

3-бап. «?аза?стан Республикасыны? т?р?ын ?й ?оры» мынадай мазм?нмен толы?тырылды: Облыстарды?, республикалы? ма?ызы бар ?аланы?, астананы? жергілікті ат?арушы органдарыны? Олимпиада ойындарыны? чемпиондары мен ж?лдегерлері болып табылатын спортшылар?а к?термелеу т?рінде т?р?ын ?йлерді оларды? меншігіне беру ерекшеліктері «Дене шыны?тыру ж?не спорт туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ында ай?ындалады

22 «?аза?стан Республикасында

«?аза?стан Республикасында

ы жергілікті мемлекеттік ж?не ?зін-?зі бас?ару туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ына толы?тырулар

Мынадай функциялармен толы?тырылды: азаматтарды? т?р?ылы?ты жері бойынша ж?не жаппай демалу орындарында спортпен ш??ылдануы ?шін инфра??рылым жасау «Дене шыны?тыру ж?не спорт туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ына с?йкес Олимпиада ойындарыны? чемпиондары мен ж?лдегерлерін т?р?ын ?ймен ?амтамасыз ету

23 За? жобасыны

За? жобасыны

?леуметтік-экономикалы? салдары

За? жобасын ?абылдау ?аза?стан Республикасында ?леуметтік сала мен экономиканы дамыту ?шін ?осымша жа?дайлар жасау?а м?мкіндік береді: ?аза?стан хал?ыны? дене шыны?тырумен ж?не спортпен т?ра?ты ш??ылдануы ?шін м?мкіндіктері ке?ейеді, елімізде дене шыны?тыру-спортты? ?оз?алыс дамитын болады Халы?ты? ауру?а шалды?у де?гейі т?мендеп, денсаулы?ы ны?аяды, экономикалы? белсенді ?мірі ?зара т?седі. Н?тижесінде мемлекетті? медициналы? ?ызмет к?рсету ж?не уа?ытша е?бекке жарамсызды? бойынша ж?рдема?ы т?лемдеріне шы?ыстары ?ыс?арады, е?бек ?німділігі артады

24 За? жобасыны

За? жобасыны

?леуметтік-экономикалы? салдары

Жалпы халы?ты? санынан 2020 жыл?а ?арай 30%-ыны?, 2030 жыл?а ?арай 40%-ыны? спортпен ж?не дене шыны?тырумен ж?йелі айналысуына жер-жерде жа?дай жасалатын болады ?олданыста?ы спортты?, дене шыны?тыру-спорт кешендерін жа?арту, ?рі жа?асын салу есебінен елімізде б??аралы? спорт ж?не дене шыны?тыру-спортты? ?оз?алыс тиісті де?гейде дамитын болады Мемлекетті?, ж?мыс берушілерді? ж?не азаматтарды? ?ріптестігіні? негізінде ?ызмет ететін салалы? ж?не ?о?амды? спортты? бірлестіктер/?о?амдасты?тар желісін ??ру ж?не дамыту ?шін жа?дай жасалатын болады

25 За? жобасыны

За? жобасыны

?леуметтік-экономикалы? салдары

2020 жыл?а дейін барлы? де?гейдегі білім мекемелерінде спорт т?рлерінен клубтар мен спортты? секциялар желісі 40%-?а ?л?аяды Дене шыны?тыру мен спорт саласында?ы мемлекеттік бас?аруды? тиімділігі артады Спортты? субъектілерді? жауапкершілігі мен спортшыларды медициналы? ?амтамасыз ету де?гейі артады

««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)»
http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/dene-shynytyru-zhne-sport-turaly-azastan-respublikasyny-zay-zhaa-redaktsija-negzdeme-azastan-respublikasy-kmetn-2013-zhyla-arnalan-za-zhobalau-zhmystaryny-zhospary-39-40-tarmatar-133084.html
cсылка на страницу
Урок

Физкультура

35 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по физкультуре > Виды спорта > «ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)