Южная Европа
<<  Господин из Сан-Франциско Страны Южной Европы  >>
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
Т?уке ханны
Т?уке ханны
?ытай цыфры
?ытай цыфры
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
7 к?н
7 к?н
Сандарды
Сандарды
?лемні
?лемні
Ас - адамны
Ас - адамны
Д.И.Менделеев кестесі 7 периодтан турады
Д.И.Менделеев кестесі 7 периодтан турады
Жігітке жеті
Жігітке жеті
* «?арша
* «?арша
?лтты? аспаптар
?лтты? аспаптар
Жеті аспаптан т
Жеті аспаптан т
Windows7 опрациялы
Windows7 опрациялы
7 январь – Рождество
7 январь – Рождество
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
7 саны - киелі сан
Бет келбетіні
Бет келбетіні
??пені
??пені
Ж?рек
Ж?рек
Натурал сандарды 7 санына б
Натурал сандарды 7 санына б
Симантикалы
Симантикалы
6 «Б» сынып о
6 «Б» сынып о
7 саны жеті рет ж
7 саны жеті рет ж
Сандармен байланыс
Сандармен байланыс
?орытынды
?орытынды

Презентация: «7 саны - киелі сан». Автор: 123. Файл: «7 саны - киелі сан.pptx». Размер zip-архива: 7417 КБ.

7 саны - киелі сан

содержание презентации «7 саны - киелі сан.pptx»
СлайдТекст
1 7 саны - киелі сан

7 саны - киелі сан

?ылыми жобаны? та?ырыбы:

2 7 саны - киелі сан
3 Т?уке ханны

Т?уке ханны

Жеті жар?ы за?ы

4 ?ытай цыфры

?ытай цыфры

Римдік сан

Бала тілімен

Музыка тілімен

5 7 саны - киелі сан
6 7 к?н

7 к?н

Д?йсенбі

Д?йсенбі

Д?йсенбі

Сейсенбі

С?рсенбі

Бейсенбі

Ж?ма

Сенбі

Жексенбі

7 Сандарды

Сандарды

тарихы

8 ?лемні

?лемні

7 кереметі

9 Ас - адамны

Ас - адамны

ар?ауы

Жеті шелпек - ?лтты? та?ам

Жеті д?м - адамны? ?ор?аушысы

10 Д.И.Менделеев кестесі 7 периодтан турады

Д.И.Менделеев кестесі 7 периодтан турады

11 Жігітке жеті

Жігітке жеті

нерде аз.

Лук семь недугов лечит. (Лук от семи недуг).

Жеті рет ?лшеп, бір рет кес.

Семь бед, один ответ

?р т?рлі халы?ты? ма?ал-м?телдері

12 * «?арша

* «?арша

ыз бен жеті ??рта?ан" (Сказка Братьев Гримм) * "Цветик - семицветик" (В. Катаев). * "Семь подземных королей" (А. Волков) * «Жеті ла? пен ?ас?ыр"

13 ?лтты? аспаптар

?лтты? аспаптар

До Ре Ми Фа Соль Ля Си

Домбыра

Жетіген

14 Жеті аспаптан т

Жеті аспаптан т

ратын ансамбль – септет деп аталады?

15 Windows7 опрациялы

Windows7 опрациялы

ж?йе

Жетінші арна телеарна

16 7 январь – Рождество

7 январь – Рождество

7 – ші ?ыс?ы Азияда ойындары ?тті 2011жылы

7 мамыр – Отан ?ор?аушылар к?ні.

17 7 саны - киелі сан
18 7 саны - киелі сан
19 Бет келбетіні

Бет келбетіні

7 т?рге б?лінуі

20 ??пені

??пені

7 ты?дау тесігі болады екен

21 Ж?рек

Ж?рек

кпе Бауыр Ас?азан Б?йрек Аппендикс З?р шы?ару органы

22 Натурал сандарды 7 санына б

Натурал сандарды 7 санына б

лгендегі ерекшелік

23 Симантикалы

Симантикалы

карта

Есеп жауабы

17,34

69,2

5,336

17,1

7,25+9,85

І

Е

Т

Ж

70,06-0,86

І

Е

Т

Ж

6,67*0,8

І

Е

Т

Ж

8,67:0,5

І

Е

Т

Ж

24 6 «Б» сынып о

6 «Б» сынып о

ушыларыны? к?рсеткен н?тижесі

1 саны батылдар саны, ?ашанда тыныш ж?ріп асы?пау?а тырысады. 2 саны сенімсіздікті білдіреді, ?ор?а? бол?анымен ?з ісіне ??ыпты жандар?а т?н. 3 саны ашы?, к??ілді ортаны ?алайтындар мен шымырлар саны. 4 саны ж?мба? сан. 5 саны т?уекелге бел бу?ыш, еркін ж?ріп-т?руды ?алайтын, шытырман о?и?аны ?нататындар саны. 6 саны ?йелге т?н, ?те с?тті сан, жан-жа?ын ба?амдай алатын, мінезі салма?тылар?а с?йкес. 7 саны ?сершіл, арманшыл адамдар?а с?йкес келеді, олармен жолда тіреспеген абзал. 8 саны басшылы??а ?мтылатындар саны. Б?л санны? иелері ?зіні? бар м?мкіндіктерін к?рсетіп, жария еткісі келіп т?ратындар. 9 саны ?ашан да к?мекке ?мтылып т?ратын, еш?ашан жарты жолда тастамайтын, жа?сы жолдас бола алатындар?а т?н сан.

25 7 саны жеті рет ж

7 саны жеті рет ж

не о?ан амалдар ?олдану ар?ылы сандар ретін шы?ару

( 7+7+7+7+7+7):7=6 (7 х 7-7 х 7+7 х 7):7=7 777:777+7=8 7:7+7:7+7:7+7=10 7+7+7+7+7+7+7=49 (777 – 77) : 7 + 7 = 107 ((7 + 7) : 7 + 7) х 7 + 77 = 140

26 Сандармен байланыс

Сандармен байланыс

лемі

27 ?орытынды

?орытынды

Жеті рет ?лшеп, бір рет кес

«7 саны - киелі сан»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/7-sany-kiel-san-191229.html
cсылка на страницу
Урок

География

196 тем
Слайды