Без темы
<<  “...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев «Жизнь поэта- вечный поиск» автор: Порфишева Дарья, 11 лет, МАОУ СШ №48  >>
“
Ашы? саба
Ашы? саба
Саба?ты
Саба?ты
Мейірімді ж
Мейірімді ж
Топтарды
Топтарды
?й тапсырмасын тексеру:
?й тапсырмасын тексеру:
Алгоритм дегеніміз – берілген есепті шешудегі жасалатын
Алгоритм дегеніміз – берілген есепті шешудегі жасалатын
Шайды демдеу алгоритмі: Басы Ысты
Шайды демдеу алгоритмі: Басы Ысты
Алгоритм жазу жолдары Алгоритмді компьютерде орындау
Алгоритм жазу жолдары Алгоритмді компьютерде орындау
А?парат
А?парат
y = a*x
y = a*x
Блок-схема элементтеріні
Блок-схема элементтеріні
Алгоритм с
Алгоритм с
?л-Хорезмиді
?л-Хорезмиді
Алгоритм орындаушыларын та
Алгоритм орындаушыларын та
Алгоритм
Алгоритм
Практикалы
Практикалы
?зіндік ж
?зіндік ж
Алгоритмні
Алгоритмні
Paint ба
Paint ба
Тест тапсырмалары 1. «Алгоритм» атауы
Тест тапсырмалары 1. «Алгоритм» атауы
Тест жауаптары:
Тест жауаптары:
VII
VII
О?ушыларды ба
О?ушыларды ба

Презентация: «“...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев». Автор: Hewlett-Packard Company. Файл: «“...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев.ppt». Размер zip-архива: 5082 КБ.

“...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев

содержание презентации «“...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев.ppt»
СлайдТекст
1 “

..Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев

2 Ашы? саба

Ашы? саба

6б-сынып

Саба?ты? та?ырыбы: «Алгоритм ж?не оны? ат?арушылары. Алгоритм ?асиеттері. Алгоритмні? ?рнектелу жолдары»

3 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты: Білімділік: О?ушыларды? алгоритм, ат?арушы ??ымы, алгоритмні? ?асиеттері, алгоритмні? жазылу т?рлері туралы білімдерін ?алыптастыру. Дамытушылы?: о?ушыларды? танымды? ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін жан-жа?ты дамыту; Т?рбиелік: о?ушыларды ж?йелікке, бірізділікке, ??ыптылы??а, уа?ытты тиімді пайдалану?а т?рбиелеу.

4 Мейірімді ж

Мейірімді ж

рекпен, А?пейілді тілекпен, Амандасып алайы?, Бір жадырап ?алайы?!

Тренинг – «Шатты? ше?бер»

5 Топтарды

Топтарды

ережесі: 1.Бір-бірімізді ты?даймыз 2.Уа?ытты ?немдейміз 3.Топ м?шелеріні? пікірімен санасамыз

6 ?й тапсырмасын тексеру:

?й тапсырмасын тексеру:

Ал?аш?ы ба?дарламаны? авторы кім? Бірінші ЭЕМ ?алай аталды? Ол ?ай елде ойлап шы?арыл?ан? Дербес компьютерлер ?ай буын?а жатады?

7 Алгоритм дегеніміз – берілген есепті шешудегі жасалатын

Алгоритм дегеніміз – берілген есепті шешудегі жасалатын

рекеттерді? д?л ж?не ?арапайым етіп жазылуы. Бас?аша айт?анда, ал?а ?ой?ан ма?сат?а жетуде немесе берілген есепті шешуде орындаушы?а біртіндеп ?андай ?рекеттер жасау керектігін д?л к?рсететін н?с?ауларды алгоритм дейміз.

8 Шайды демдеу алгоритмі: Басы Ысты

Шайды демдеу алгоритмі: Басы Ысты

сумен ш?йнекті шаю Ш?йнекке су ??ю 3-5 минут к?ту Шайды шыныая??а ??ю со?ы

9 Алгоритм жазу жолдары Алгоритмді компьютерде орындау

Алгоритм жазу жолдары Алгоритмді компьютерде орындау

шін оларды алдын-ала жазып алу керек. Жалпы жа?дайда, алгоритм жазуды? келесі т?рлері ?абылдан?ан: 1) таби?и тілдегі жазылуы; 2) белгілі бір т?йінді с?здер – терминдер ар?ылы ?ыс?аша тізбекті т?рде жазу; 3) блок – схема т?рінде жазу; 4) программалау тілдеріндегі жазылуы. Біра? таби?и тілде жазыл?ан алгоритм компьютерде орындалмайды, ?йткені б?л жа?дайда д?лдік, на?тылы? са?талмайды. Алгоритмдерді графиктік жолмен жазу, кейіннен осы программалау тіліндегі программа?а айналдыру ж?мысы мемлекеттік стандартпен бекітіліп, а?парат ?ндеу ж?мысында ке?інен ?олданылады.

10 А?парат

А?парат

?деуді? ?рбір буыны немесе орындалатын операциялар реті алгоритм схемасымен ай?ындалады. Алгоритм схемасын оны? блок схемасы деп аталады.

11 y = a*x

y = a*x

Алгоритм

Программа

Блок – схема

Алг алгоритмні? аты басы б?т a, x, y енгізу a, x y: = a * x шы?ару у со?ы

Program a1; Var a, x, y: integer; Begin Readln (a, x); y: = a * x; writeln (‘y=’,y); end.

12 Блок-схема элементтеріні

Блок-схема элементтеріні

атауларын ?ойып шы?

Есептеу блогі

Шартты тексеру блогі

Меншіктеу блогі

Е?гізу немесе шы?ару блогі

Алгоритмні? басы немесе ая?ыны? блогі

13 Алгоритм с

Алгоритм с

зі ?айдан шы??ан?

14 ?л-Хорезмиді

?л-Хорезмиді

алгоритмге ?андай ?атысы бар?

«Алгоритм» ??ымы информатикада а?парат сия?ты іргелі ??ымдар ?атарына жатады. Алгоритм атауы ата?ты араб математигі ?бу Жафар М?хаммед ибн М?са ?л-Хорезми ( 763-850 ж.ж) есіміні? латынша Algorithmi (Алгоритми) болып жазылуына шы??ан. Ол санауды? онды? ж?йесінде к?п орынды сандар мен арифметикалы? амалдарды? орындалу ережесін ?сын?ан. Б?л ережелер ?осынды мен к?бейтіндіні табу?а арнал?ан амалдарды орындау?а ?ажетті тізбектен ??рыл?ан. Сол ереже осы к?нге дейін ?олданылып келеді.

http://aida.ucoz.ru

15 Алгоритм орындаушыларын та

Алгоритм орындаушыларын та

да:

16 Алгоритм

Алгоритм

асиеттері Алгоритмні? ай?ын, д?л ?рнектелу ?асиеті. Алгоритмде келтірілген барлы? ?рекеттерді? ма?ынасы ай?ын, ны?ты аны?тал?ан болу керек. Алгоритмні? ?зіктілік ?асиеті. Б?л ?асиеті бойынша алгоритм бірнеше ы?шам б?ліктерге, жеке-жеке ?рекеттер жіктеледі. Алгоритмні? н?тижелік ?асиеті. Кез-келген алгоритмні? н?тижесі болу керек. ?рекеттерді? шектеулі санынан кейін белгілі бір уа?ытта ?орытынды н?тиже алуымыз ?ажет. Алгоритмні? жалпылы? немесе орта?ты? ?асиеті. ??р?анда белгілі бір жеке проблема?а ?арсы ?ана арналмай, осы т?різдес м?селелер шешуін толы? ?амту?а м?мкіндік беретіндей етіп ??рылуы ?ажет. Алгоритмні? формальды орындалуы. Алгоритмді орында?анда орындаушы Оны ?р командасыны? ма?ынасын т?сінуі де, т?сінбеуі де м?мкін. Біра? алгоритмні? ?р командасы орындаушыны? на?ты бір ?рекетті орындауын талап етеді.

17 Практикалы

Практикалы

ж?мыс

18 ?зіндік ж

?зіндік ж

мысты? н?тижесі

19 Алгоритмні

Алгоритмні

?асиеттерін ?ойып шы?

Алгоритмні? н?тижелік ?асиеті

Алгоритмде келтірілген барлы? ?рекеттерді? ма?ынасы ай?ын, ны?ты аны?тал?ан болу керек. Б?л ?асиеті бойынша алгоритм бірнеше ы?шам б?ліктерге, жеке-жеке ?рекеттер жіктеледі. Кез-келген алгоритмні? н?тижесі болу керек. ?рекеттерді? шектеулі санынан кейін белгілі бір уа?ытта ?орытынды н?тиже алуымыз ?ажет. Алгоритм ??р?анда белгілібір жеке проблема?а ?арсы ?ана арналмай, осы т?різдес м?селелер шешуін толы? ?амту?а м?мкіндік беретіндей етіп ??рылуы ?ажет. Алгоритмді орында?анда орындаушы Оны ?р командасыны? ма?ынасын т?сінуі де, т?сінбеуі де м?мкін. Біра? алгоритмні? ?р командасы орындаушыны? на?ты бір ?рекетті орындауын талап етеді.

Алгоритмні? ай?ын, д?л ?рнектелу ?асиеті.

Алгоритмні? ?зіктілік ?асиеті.

Алгоритмні? формальды орындалуы.

Алгоритмні? жалпылы? немесе орта?ты? ?асиеті

20 Paint ба

Paint ба

дарламасын ашы?ыз. Сурет салу ала?ын ?лгідегідей екі б?лікке б?лі?із Бір б?лігіне ба?даршамды салу?а ?ажетті геометриялы? фигураларды сызып, ?ажетті атаулармен ата?ыз Екінші б?лігіне «к?шіру – ?ою» («скопировать - вставить») командаларын орындау ар?ылы ба?даршам суретін сызы?ыз.

IV. Практикалы? ж?мыс: Paint ба?дарламасында ба?даршам суретін салу

21 Тест тапсырмалары 1. «Алгоритм» атауы

Тест тапсырмалары 1. «Алгоритм» атауы

айдан шы??ан? А) М?хаммед ?л-Хорезми атыны? латынша айтылуынан Б) М?хаммед ?л-Хорезми атыны? арабша айтылуынан В) ?л-Фараби атыны? латынша айтылуынан 2. Алгоритм дегеніміз не? А) ?орша?ан ортада болып жат?ан т?рлі ??былыстар Б) Орындаушыны? белгілі бір ма?сат?а жету барысында?ы ретімен орындалатын т?сінікті д?л ?й?арым В) Ал?аш?ы берілген м?ліметтерді пайдаланып ж?мыс жасау 3. Алгоритмні? негізгі ?асиеттерін к?рсет А) алгоритмні? ай?ындылы?ы, т?сініктілігі, тиістілігі Б) алгоритмні? ?здіктілігі, т?сініктілігі, тиістілігі, ма?саттылы?ы В) алгоритмні? ай?ындылы?ы, ?здіктілігі, жалпы?а бірдейлігі, н?тижелігі, формальді орындалуы Алгоритмні? жазылу т?рлерін к?рсет А) таби?и тілде, блок-схема т?рінде, программалау тілінде Б) таби?и тілде, программалау тілінде, Паскаль тілінде, математикалы? тілде В) блок-схема т?рінде, графикалы? т?рде, а?ылшын тілінде Блок-схемада ?андай геометриялы? фигуралар ?олданылмайды? А) тікт?ртб?рыш, ромб Б) стрелкалар, параллелограм В) ше?бер, ?шб?рыш

22 Тест жауаптары:

Тест жауаптары:

1

2

3

4

5

А

Б

В

А

В

23 VII

VII

Рефлексия Мен білдім Ма?ан ?ызы?ты болды Ма?ан ?иын?а т?сті Мен істей аламын

24 О?ушыларды ба

О?ушыларды ба

алау ?йге тапсырма:

8 та?ырыпты о?у (55-56 бет), 4-6 тапсырмалар /57 бет/

О?улы?тан:

«“...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/...adamzat-shn-khkh-asyr-zhaa-tekhnologijalardy-asyry-bolma-al-osy-zhaa-tekhnologijalardy-zhzege-asyryp-mrge-engzu-igeru-zhne-zhetldru-bgng-mektep-oushylary-szderd-enshlerz-n.nazarbaev-214227.html
cсылка на страницу

Без темы

778 презентаций
Урок

Информатика

130 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по информатике > Без темы > “...Адамзат ?шін ХХІ ?асыр жа?а технологияларды? ?асыры болма?, ал осы жа?а технологияларды ж?зеге асырып, ?мірге енгізу, игеру ж?не жетілдіру - б?гінгі мектеп о?ушылары сіздерді? еншілері?із” Н.Назарбаев