Сети
<<  Ассоциация директоров по комунникациям и корпоративным медиа России Средства и методы решения анимационных задач в сети INTERNET  >>
Та?ырыбы: «Медиа ж
Та?ырыбы: «Медиа ж
Кіріспе
Кіріспе
О? ?серлері
О? ?серлері
1) ?лыбританияда
1) ?лыбританияда
2) ?аламторды коммуникация арнасы деуге де болады
2) ?аламторды коммуникация арнасы деуге де болады
3) ?азіргі кезде баспас
3) ?азіргі кезде баспас
Теріс
Теріс
1) Б??аралы
1) Б??аралы
2) Б??аралы
2) Б??аралы
3) ?леуметтік желілер ар
3) ?леуметтік желілер ар
?орытынды
?орытынды
Ба?алау
Ба?алау
Библиография http://mic
Библиография http://mic

Презентация на тему: «Аламтор туралы». Автор: user. Файл: «Аламтор туралы.pptx». Размер zip-архива: 634 КБ.

Аламтор туралы

содержание презентации «Аламтор туралы.pptx»
СлайдТекст
1 Та?ырыбы: «Медиа ж

Та?ырыбы: «Медиа ж

не коммуникация»

Зерттеу с?ра?ы: «?аламторды? медиа ж?не коммуникация?а ?сері»

??рманова ??ралай Ерназар Хадиша

2 Кіріспе

Кіріспе

?аламтор ?зіне 3 негізгі медианы біріктірді, олар: газет, теледидар ж?не радио. ?азіргі жа?а технологиялар мен ?аламторды? дамы?ан заманында д?ст?рлі а?парат к?здеріне ?аламторды? ?андай ?сері бар? Бар?ан сайын жиірек халы? газет-журналдарды сатып ал?аннан г?рі, ?аламтор ар?ылы со??ы жа?алы?тармен танысуды тиімдірек к?реді. Б?л ?рине газет-журналдар басып шы?арылатын редакциялар?а теріс ?сер етеді.

3 О? ?серлері

О? ?серлері

4 1) ?лыбританияда

1) ?лыбританияда

ы Microsoft филиалыны? зерттеуі бойынша, Google News сия?ты жа?алы? агрегаторлары жергілікті жа?алы? сайттарына деген с?ранысты? ?суіне септігін тигізеді. Ал б??аралы? а?парат ??ралдарыны? к?пшілігі ?з жа?алы?тарын ?аламтор ар?ылы халы??а жеткізуге тырысады, сонды?тан б?л м?селені? ?зектілігі артып келе жатыр.

5 2) ?аламторды коммуникация арнасы деуге де болады

2) ?аламторды коммуникация арнасы деуге де болады

?аламтор тірі коммуникация?а альтернативті ?арым-?атынас ??ралы бола алды. Амстердам университетіндегілер жас?спірімдерді? психологиясы теріс ?серін бермейтіндігін, керісінше ?леуметтік ?арым-?атынастарын берік ететіндігін айт?ан.

6 3) ?азіргі кезде баспас

3) ?азіргі кезде баспас

здік БА? ?здеріні? Интернет-?лгілерін тиімді ?олданып отыр. Ал кейбіреулері ?а?аздан Желіге толы? к?шіп ал?ан – мысалы, Time медиатобы 2007 жылды? к?ктемінде «Life» журналыны? баспас?здік ?лгісін жауып, содан бері Интернетте ?ана жарияланып т?рады. Біра? зерттеушілерді? басым к?пшілігі интернетті? дамуы д?ст?рлі БА?-? жойылуына алып келеді деп есептемейді.

7 Теріс

Теріс

серлері

8 1) Б??аралы

1) Б??аралы

а?парат ??ралдары бар?ан сайын жиі Google-?а деген наразылы?тарын білдіруде. Медиа-магнат Руперт Мердокты? айтуы бойынша ?аламтор д?ст?рлі б??аралы? а?парат ??ралдырын ?олданыстан ы?ыстырып келеді.

Статистикалы? м?ліметтерге с?йенсек компьютерден алынатын а?парат к?здеріне с?йенетіндер 2005 жыл?а ?ар?анда арт?ан: 2008 жылы 72% к?рсетті, ал керісінше БА?-ына: теледидар?а, газет, журнал?а, видеофильмдерге, радиоба?дарлам?а, аудиожазбалар?а ж?гінетіндер 1998 жылдан 2012 жыл?а ?арай азай?ан.

9 2) Б??аралы

2) Б??аралы

а?парат ??ралдарына ?з сайтына а?парат енгізе алатын ?аламтор ?олданушыларыны? кез-келгені конкурент бола алады. Сол ар?ылы журналистиканы ы?ыстырып келеді.

10 3) ?леуметтік желілер ар

3) ?леуметтік желілер ар

ылы ?арым-?атынас жасау адам денсауы?ына зиян. Виртуалды ?арым-?атынастан кейін адам бетпе-бет с?йлесудегі ?абілетін жо?алтады. Сонымен ?атар ?леуметтік желілерге деген т?уелділік пайда болуы м?мкін.

11 ?орытынды

?орытынды

?аламторды? медиа мен коммуникация?а о? да, теріс те ?серлері бар. Оны? д?ст?рлі б??аралы? а?парат ??ралдарын ы?ыстырып келе жат?аны да рас. Оны? халы??а жа?алы?тардан же?іл ?рі жылдам хабардар болуына ?олайлы бол?анымен, газет, журнал, радио сия?ты а?парат таратушы ??ралдарды? ж?мысын то?татып, ма?ыздылы?ын жо?алтып, жабылуына алып келетінін де ескеру керек. ?аламтор коммуникацияда да ?лкен орын алды, тіпті тірі коммуникация?а альтернативті жол р?лін ат?ара алды.

12 Ба?алау

Ба?алау

Б?л та?ырып?а с?йкес дерекк?здерді іздеу о?ай?а со??ан жо?. Себебі, ?аламторды? медиа мен коммуникация?а о? ?сері ж?нінде а?парат аз. Біра? теріс ?сері ж?нінде а?парат жеткілікті болды. ?ажет а?параттар?а ?ол жеткізуге уа?ыт жеткілікті болды. Біра?, ?аламтор ар?ылы алын?ан а?паратты корытып, презентация ретінде ??деу ?шін уа?ыт жеткіліксіз болды. Ж?ппен ж?мыс істеген ?олайлы да о?ай болды, уа?ытты ?немдеді. Ат?аратын ж?мысты ж?ппен б?ліп орындау тиімді.

13 Библиография http://mic

Библиография http://mic

org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva http://www.towave.ru/news/issledovaniya-google-news-polza-ili-vred-dlya-lokalnykh-smi.html http://cyberleninka.ru/article/n/mass-media-v-internet-i-mezhtsivilizatsionnaya-kommunikatsiya http://www.psyho.ru/news/podrostok-i-on-lajn-obshhenie-polza-ili-vred/

«Аламтор туралы»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/alamtor-turaly-214808.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

130 тем
Слайды