Без темы
<<  Анкетирование студентов по вопросу качества преподавания дисциплин Аппаратные и программные средства информатизации  >>
Та?ырыбы: Антивирустар
Та?ырыбы: Антивирустар
Саба?ты
Саба?ты
Армысыздар о
Армысыздар о
Саба?ымызды бастамас б
Саба?ымызды бастамас б
Мекендеу ортасына
Мекендеу ортасына
Мекендеу ортасына
Мекендеу ортасына
Ж?мыс логикасы мен ма
Ж?мыс логикасы мен ма
Ма?сатына
Ма?сатына
Вирус ж
Вирус ж
Антивирустар
Антивирустар
Осы вирустардан
Осы вирустардан
Детектор- Программалар- тек б
Детектор- Программалар- тек б
Доктор- Программалар- немесе “фагтар” вирус ж
Доктор- Программалар- немесе “фагтар” вирус ж
Ревизор- Программалар- да алдымен программалар мен дискіні
Ревизор- Программалар- да алдымен программалар мен дискіні
Доктор- Ревизорлар- доктор-программа мен ревизорлар арасынан шы
Доктор- Ревизорлар- доктор-программа мен ревизорлар арасынан шы
С?згі- Программалар- компьютерді
С?згі- Программалар- компьютерді
Ревизорлар – Оларды
Ревизорлар – Оларды
Полифагтар
Полифагтар
Жа?а білімді т
Жа?а білімді т
Б?гінгі саба
Б?гінгі саба
1.?здігінен к
1.?здігінен к
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
2.Ішінде вирус табыл
2.Ішінде вирус табыл
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
3.Мекендеу ортасына
3.Мекендеу ортасына
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
4.Операциялы
4.Операциялы
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
5.Макровирустар
5.Макровирустар
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
6.Ж?мыс логикасына ж
6.Ж?мыс логикасына ж
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
7.?азіргі кезде шамамен неше вирус т
7.?азіргі кезде шамамен неше вирус т
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
8.Ма?сатына
8.Ма?сатына
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
9.?арапайым
9.?арапайым
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
10
10
Жарайсы
Жарайсы
Д?рыс емес
Д?рыс емес
?йге тапсырма: Антивирустар
?йге тапсырма: Антивирустар
Осымен “Антивирустар” туралы саба
Осымен “Антивирустар” туралы саба
Ты?да?андары
Ты?да?андары

Презентация: «Антивирустар». Автор: студ. Файл: «Антивирустар.ppt». Размер zip-архива: 1753 КБ.

Антивирустар

содержание презентации «Антивирустар.ppt»
СлайдТекст
1 Та?ырыбы: Антивирустар

Та?ырыбы: Антивирустар

2 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты.

Білімділік: О?ушыларды “Антивирус” ??ымымен, негізгі ?ызметімен таныстырып, ж?мыс істеу ережесін ме?герту. Дамытушылы?: Компьютерлік вирустар туралы т?сінік бере отырып, ой-?рісін дамыту, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру. Т?рбиелік: О?ушыларды жан-жа?ты болу?а, компьютерлік сауаттылы??а, іздемпазды??а т?рбиелеу.

3 Армысыздар о

Армысыздар о

ушылар! Б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы “Антивирустар деп аталады. ?мірдегі сия?ты “компьютер ?лемінде” де к?п кедергілер кездеседі.Саба? барысында компьютерлік вирустар жайлы м?лімет аламыз.Ал антивирустар ар?ылы компьютер ?лемін вирустардан ?алай ?ор?айтынды?ы туралы ?теміз.Сіздерге с?ттілік тілей отырып саба?ымызды бастайы?.Іске с?т!

4 Саба?ымызды бастамас б

Саба?ымызды бастамас б

рын компьютерлік вирустарды? аны?тамасына то?талайы?.

Вирустарды? пайда болу белгілері: Программа д?рыс ж?мыс істемейді немесе ж?мысын то?татады. Экранда б?где символдар , хабарламалар шы?ады. Компьютер баяу ж?мыс істейді. Кейбір файлдарды? б?зылуы. Компьютер ж?мысында?ы жиі т?рып ?алулар ж?не жа?ылысулар.

Компьютерлік вирус – арнайы жазыл?ан ша?ын к?лемді программа.Ол ?здігінен бас?а программалар со?ына немесе алдына ?осымша жазылады да, оларды “б?лдіруге” кіріседі, сондай-а? компьютерде та?ы бас?а келе?сіз ?рекеттерді істеуі м?мкін.Ішінен осындай вирус табыл?ан программа “за?ымдал?ан” немесе “б?лінген” деп аталады.

5 Мекендеу ортасына

Мекендеу ортасына

арай

Ж?мыс логикасы ж?не ма?сатына ?арай

Ма?сатына ?арай

6 Мекендеу ортасына

Мекендеу ортасына

арай

Файлды?

Ж?ктейтін

Макровирустар

Б?л ?олданбалы программаларды? ішіне енгізілген программалы? кодалы? блоктар. Вирусты? кода Программа ж?ктелгенде жіберіледі.

Негізгі ж?ктейтін жазба?а немесе ж?ктейтін сектор?а вирус ж??тырады. Операциялы? ж?йе ж?ктелгенде ж??палы тасушыдан вирус ж??ады.

Word ??жаттары ж?не Excel электронды? кестесі ??жаттарына вирус ж??тырады. Ж??у ??жат файлын аш?анда орындалады.

7 Ж?мыс логикасы мен ма

Ж?мыс логикасы мен ма

сатына ?арай

Программалы? ??ралдар кешеніндегі ?ателіктер мен д?лсіздіктерді пайдаланатын вирустар.

?стауыш-вирустар

Логикалы? бомбалар

??рттар

Троян аттары

8 Ма?сатына

Ма?сатына

арай.

Бейсауат

Шантаж жасаушы

Насихатшы

Ма?ынасыз

9 Вирус ж

Вирус ж

??ан компьютерлер

10 Антивирустар
11 Осы вирустардан

Осы вирустардан

ор?ау?а арнал?ан арнайы ба?ытты программалар?а антивирусты? программалар жатады.

Антивирусты? программалар вирустарды табу?а ж?не жою?а арнал?ан .

12 Детектор- Программалар- тек б

Детектор- Программалар- тек б

рыннан белгілі вирус т?рлерінен ?ана ?ор?ай алады, жа?а вирус?а олар д?рменсіз болып келеді.

13 Доктор- Программалар- немесе “фагтар” вирус ж

Доктор- Программалар- немесе “фагтар” вирус ж

??ан программалармен дискілерді “вирус” ?серін алып тастау,я?ни “ж?лып алу” ар?ылы емдеп – оларды бастап?ы ?алпына келтіреді.

14 Ревизор- Программалар- да алдымен программалар мен дискіні

Ревизор- Программалар- да алдымен программалар мен дискіні

ж?йелік айма?ы туралы м?ліметтерді есіне са?тап, содан со? оны кейінгісімен салыстыра отырып с?йкессіздікті аны?таса, оны дереу программа иесіне хабарлайды.

15 Доктор- Ревизорлар- доктор-программа мен ревизорлар арасынан шы

Доктор- Ревизорлар- доктор-программа мен ревизорлар арасынан шы

?ын гибрид. Б?лар тек файлда?ы ?згерістерді, аны?тап ?ана ?оймай, оларды автоматты т?рде “емдеп” бастап?ы ?алыпты жа?дай?а т?зеп келтіреді.

16 С?згі- Программалар- компьютерді

С?згі- Программалар- компьютерді

оперативтік(жедел) жадында т?ра?ты (резиденттік) орналасады да, вирустарды? зиянда ?рекетіне ?келетін операцияны ?стап алып, б?л туралы ж?мыс істеп отыр?ан адам?а дер кезінде хабарлап отырады.Одан ?рі шешім ?абылдау ?ркімні? ?зіне байланысты болады.

17 Ревизорлар – Оларды

Ревизорлар – Оларды

міндеті программаларды?. Каталогтарды? компьютер вирус ж??тырмай т?р?анда?ы ал?аш?ы к?йін есте са?тау, содан кейін ?лсін-?лсін оны? а?ымда?ы к?йін ал?аш?ымен салыстырып отыру.Д.Мостов дайында?ан прогамма-ревизор ADif жа?сы танымал.

18 Полифагтар

Полифагтар

Оларды? ?ызметі-вирустарды табу ?ана емес, оны? кодасын ж??палы (ауру ж???ан) программадан жою.?те ?утты полиграф-сканер И.Данилов ??р?ан Dr. Web (Doctor Web) болып табылады.Ол вирустарды жа?са айырып таниды, біра? оны? базасында вирус?а ?арсы к?ресетін ??ралдар бас?а вирус?а ?арсы программалар?а ?ара?анда ана??рлым аз.Жалпы?а ?йгілі полифаг Е.Касперский зертханасы ??р?ан Kaspersky Anti-Virus программасы вирус?а ?арсы бірден-бір сенімді программа ретінде б?кіл ?лемге ?йгілі.

19 Жа?а білімді т

Жа?а білімді т

сінгенін тексеру.

1

В

2

2

2

2

2

2

2

2

2

И

3

3

Р

4

У

5

5

5

5

5

5

5

5

5

С

Вирустардан ?ор?айтын программа. Вирустарды тауып ?ана ?оймай, оны? кодасын ж??палы программадан жоятын программа? 3. Программаларды за?ымдайтын ша?ын программа. 4. Программалы? ??ралдар кешеніндегі ?ателіктерді пайдаланатын вирустар? 5. Компьютерді? жедел жадында орналас?ан, вирус?а ?арсы программа?

А

Н

Т

И

В

И

Р

У

С

Д

Е

Т

Е

К

Т

О

Р

Д

А

Н

И

Л

О

В

20 Б?гінгі саба

Б?гінгі саба

ымызды бекіту.

Тест тапсырмаларын шешу.

Іске с?т!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 1.?здігінен к

1.?здігінен к

беюге ?абілетті арнайы программалар?

Компьютерлік вирустар Компьютерлік бомбалар Программалы? вирустар

22 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

23 Д?рыс емес

Д?рыс емес

24 2.Ішінде вирус табыл

2.Ішінде вирус табыл

ан программа?

Емделетін К?рінбейтін Б?лінген

25 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

26 Д?рыс емес

Д?рыс емес

27 3.Мекендеу ортасына

3.Мекендеу ортасына

арай вирустарды нешеге б?луге болады?

5 3 2

28 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

29 Д?рыс емес

Д?рыс емес

30 4.Операциялы

4.Операциялы

ж?йе ж?ктелгенде ж??палы тасушыдан ж??атын вирус?

Файлды? Ж?ктейтін Макровирустар

31 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

32 Д?рыс емес

Д?рыс емес

33 5.Макровирустар

5.Макровирустар

...

Ж??у ??жат файлын аш?анда орындалады Операциялы? ж?йені ж?ктегенде ж??ады Вирусты? кода программа ж?ктелгенде жіберіледі

34 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

35 Д?рыс емес

Д?рыс емес

36 6.Ж?мыс логикасына ж

6.Ж?мыс логикасына ж

не ма?сатына ?арай?

Логикалы? бомбалар,??рттар,троян аттары,?стауыш вирустар Бейсауат,насихатшы,ма?ынасыз,шантаж жасаушы Ж?ктейтін,макровирустар

37 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

38 Д?рыс емес

Д?рыс емес

39 7.?азіргі кезде шамамен неше вирус т

7.?азіргі кезде шамамен неше вирус т

рлері бар?

15 000 10 000 25 000

40 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

41 Д?рыс емес

Д?рыс емес

42 8.Ма?сатына

8.Ма?сатына

арай вирустар:

Логикалы? бомбалар,??рттар,троян аттары,?стауыш вирустар Бейсауат,насихатшы,ма?ынасыз,шантаж жасаушы Ж?ктейтін,макровирустар

43 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

44 Д?рыс емес

Д?рыс емес

45 9.?арапайым

9.?арапайым

олданбалы программалар?а еніп алып,солар?а р??сат етілмеген ?рекеттерді орындайды.

Троян аттары ??рттар Логикалы? бомбалар

46 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

47 Д?рыс емес

Д?рыс емес

48 10

10

Программалы? ??ралдар кешеніндегі ?ателіктер мен д?лсіздіктерді пайдаланатын вирустар?

Троян аттары ?стауыш-вирустар Логикалы? бомбалар

49 Жарайсы

Жарайсы

Д?рыс

50 Д?рыс емес

Д?рыс емес

51 ?йге тапсырма: Антивирустар

?йге тапсырма: Антивирустар

?орытынды.

52 Осымен “Антивирустар” туралы саба

Осымен “Антивирустар” туралы саба

ымыз ая?талды.

53 Ты?да?андары

Ты?да?андары

ыз?а рахмет.

«Антивирустар»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/antivirustar-144898.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

130 тем
Слайды