Слайды
<<  Слайд-лекция Заголовок слайда  >>
Слайд-лекция
Слайд-лекция
Слайд-лекцияны
Слайд-лекцияны
1 текемет – ою-
1 текемет – ою-
2 ?лтты
2 ?лтты
3 « алтыба
3 « алтыба
4 «асы
4 «асы
5 бесікке салу д
5 бесікке салу д
6 т?сау кесер салты
6 т?сау кесер салты
7 ?ыран
7 ?ыран
8 баптал
8 баптал
9 ?аза
9 ?аза
10 жетіген –
10 жетіген –
Та?ырыптарды бекіту бойынша тапсырмалар
Та?ырыптарды бекіту бойынша тапсырмалар
Ба?ылау с
Ба?ылау с
Пайдаланыл
Пайдаланыл
Назарлары
Назарлары

Презентация: «Слайд-лекция». Автор: Admin. Файл: «Слайд-лекция.pptx». Размер zip-архива: 3797 КБ.

Слайд-лекция

содержание презентации «Слайд-лекция.pptx»
СлайдТекст
1 Слайд-лекция

Слайд-лекция

Та?ырыбы: «?лтты? ??ндылы?тарды? ерекшелігі» П?ні: ?аза? тілі Барлы? маманды?ты? студенттеріне арнал?ан

?ара?анды мемлекеттік техникалы? университеті

?р т???ыш президентіні? білім ордасы

?аза? тілі ж?не м?дениеті кафедрасы

Авторы: О?ытушы ?.?. Н?ржанова

?ара?анды 2012

2 Слайд-лекцияны

Слайд-лекцияны

жоспары:

1. Текемет – с?ндік-?олданбалы ?нер туындысы; 2. ?лтты? ойындарды? пайдасы; 3. «Алтыба?ан» ойыны; 4. Асы?» ойыны; 5. Бесікке салу д?ст?рі; 6. Т?сау кесе салты; 7. ?ыран ??сты? а? аулауы; 8. Баптал?ан ешкі с?ті – аллегрия?а ?арсы ем; 9. ?аза? тазысы жойылып барады; 10. Жетіген – ?аза?ты? ?лтты? аспабы.

3 1 текемет – ою-

1 текемет – ою-

рнек басыл?ан кілемні? т?рі

Текемет – с?ндік-?олданбалы ?нер туындысы, бетіне т?рлі т?сті ою-?рнек басыл?ан киіз ?й жи?азы. Текеметті? туу тарихы мен оны жасау технологиясы ?аза?ты? ерте д?уірдегі (бізді? заманымыздан б?рын 6 – 5 ?асырлар) ?мір-т?рмысынан тамыр тартады.

4 2 ?лтты

2 ?лтты

ойындарды? пайдасы

Ойын – баланы? білім-білік да?дысын ?алыптастыратын т?рбие ??ралы. Ойын – баланы? ойлау ?абілетін арттыратын іс-?рекет.

?лтты? м?раны? бай ?азынасы – халы?ты? ?лтты? ойындар. Жалпы ойынны? ?андай т?рі болмасын, атадан бала?а, ?рпа?тан-?рпа??а ауысып отырады. Халы? ойындары ?мірлік ?ажеттіліктен туады да, психологиялы? жа?ынан денсаулы? са?тау?а негізделеді. Тап?ыр да ал?ыр, шымыр да епті, ?айратты да ?ажырлы бала ?сіруді армандамайтын отбасы жо?. Демек ойынны? ?зі бала ?шін білікті?, т?лімні? ?айнар к?зі болып табылады.

5 3 « алтыба

3 « алтыба

ан» ойыны

«Алтыба?ан» - ?аза?ты? ?лтты? ойыны. Алтыба?анды сыры?ты? екі басында ?ш-?штен ?оса?тап (мосы а?аш сия?тандырып) байлайды. Ба?анны? аша тарма?ы сыры??а кигізіліп т?ру?а тиіс. Алтыба?анды ??растырып бол?аннан кейін, оны? екі басынан ?ш ?атар ар?ан байлайды. Алтыба?анны? дене шыны?тыру?а да пайдасы мол. Ол – ауылды? жерде ?лі де ?ызы?ты ойындарды? бірі.

6 4 «асы

4 «асы

» ойыны

«Асы?» ойыны - балаларды? ежелгі спортты? ойыны. Та?ыр ала??а к?лдене?інен т?зу сызы? сызады да, соны бойлай тігілген кенейді кезектесіп са?амен ату ар?ылы мер­гендік сынасады.

??МАР. Ойын?а 2-4 адам ?атысады. Оларды? жа?сы жонылып, табаны ?ай­рал?ан т?рт асы?ы болуы керек. Ойыншылар ?зара келісіп же?імпаз?а ж?лде та?айындап алады да, кезек-кезек т?рт асы?ты иіреді. Егер иіруші: т?рт б?к, не т?рт шік, не т?рт алшы, не т?рт т?йке т?сірсе, ж?лде­ні? жартысын алады, т?рт асы? т?рт т?рлі т?ссе, онда тігілген ж?лдені т?гелдей алады. Осылайша ойын жал?аса береді.

7 5 бесікке салу д

5 бесікке салу д

ст?рі

Алас, алас, от алас, А? бесікке с?уле шаш! Жайлы болсын т?сегі, П?ле-жала аула? ?аш! Ж?ргек жаяр бесікке Б?ры??ыны? жолы б?л. Сені сылап,сипаймын Хауа ананы? ?олы б?л Мамы?тай боп бесігі?, Арта берсін несібі?!...

Н?рестені бесікке б?леуге міндеттелген ?же бесікті? т?рлі ?ажетті н?рселерін т?гендеп, ы??айла?ан со?, ырым ?ана емес, жа?а орынны? тазалы?ы ?шін аршаны? б?рін жа?ып, соны? отымен бесікті аластайды.

8 6 т?сау кесер салты

6 т?сау кесер салты

Т?сау кесу – ?аза?ты? ?мір сапарыны? с?тті болуы ?шін а? ниетпен жаса?ан ырымы, ??дай?а деген ??лшынысы, «Баталы ел – арымас, батасыз ??л - жарымас» деп аталарымыз айт?андай, а? батаны? реті осыдан кейін келетін сия?ты. (Бата беруді? бір ?лгісі)

Т?сауы? кесілді – ??лама, Тізе?ді жаралап, жылама. ?анеки ?зі?ді сына да! Секірсе?, ??здардан с?рінбе, Шы?-??з?а шы??анша б?гілме, Болаттай ?абыр?а? ?атайсын, От ?ш?ын ойнасын т?рі?де. ?за? боп иншалла, ?мірі?, Тасысын шатты?тан к??ілі?.

9 7 ?ыран

7 ?ыран

?сты? а? аулауы

Іле-Алатау ?лтты? саяба?ы аума?ында Орта Азияда?ы жойылып бара жат?ан жабайы ??старды ?сіруді? жал?ыз ?ана кешені орналас?ан. Б?л жерде с???ар, б?ркіт, ?ыран ??старын ?сіріп а? аулау?а ?йретеді. Б?рын?ы заманнан бастап с???ар ?аза? хал?ыны? а? аулау ??сы ретінде ?олданыл?ан. Жырт?ыш ??сты? ?анаты ?алы?та?ан кезде 2м-ге дейін жетеді. ?сіру кешенінде сонымен ?атар ?аза?ты? ата?ты а?шы итін Тазыны к?руге болады.

10 8 баптал

8 баптал

ан ешкі с?ті – аллегрия?а ?арсы ем

Ешкі с?ті – диеталы? азы?, тез ?ортылады. Ол ана с?тіне ??сас келеді. Біра? кемшіліктері де бар. Мысалы, ешкі с?тінде д?румендер мен темір аз болады, есесіне минералдар мен май?а бай келеді. ?азіргі уа?ытта баптал?ан ешкіні? с?тін д?рігерлер аллегрия?а ?арсы емге ?олдану?а болады деген.

11 9 ?аза

9 ?аза

тазысы жойылып барады

Этнограф ?рі жазушы Н?ржан М?рат?лі: - ?аза?ты? тазысы ?зіні? тектілігімен, ?зіні? тазалы?ымен, ?зіні? а?ылдылы?ымен ерекшеленген. Таби?атынан негізі тазы иті ?те ?я? ж?нді, суы??а, ысты??а шыдамайды. Б?л итті б?рын султандар мен серілер ?з ?йлерінде ба?ып ?сірген. Тазы иті ?зіні? орнында, тыныш жата беретін бол?ан,?ры болма?ан, б?л итке арнайы тама? ?зірлейтін. Б?л ит сонымен ?атар, жаман пи?ылмен келген адамды ?йден ?уып шы?атын, осылай тазы иті иесін, оны? от басын ?ор?ап ж?рген.

12 10 жетіген –

10 жетіген –

аза?ты? ?лтты? аспабы

Жетіген — жасалуы да, ойналу ?діс-т?сілі де ?те к?рделі аспап. Ертеректе ел арасында са?тал?ан к?не жетігенні? ішегі атты? ?ылынан та?ылып, тиекті? орнына асы?тар пайдаланылатын бол?ан. Аспапты? ??ла? к?йі осы асы?тарды ?рлі-берлі жылжыту ар?ылы келтірілген. Ішек сандары жетеу бол?анды?тан, аспап Жетіген атал?ан. Жетіген аспабы т?ркі тілдес халы?тарды? барлы?ында да бар ж?не ?з тілдік атауларымен аталады.

13 Та?ырыптарды бекіту бойынша тапсырмалар

Та?ырыптарды бекіту бойынша тапсырмалар

1. Берілген суреттер бойынша та?ырып беріп, ??гіме ??растыры?ыз. 2. ?аза? хал?ыны? ?лтты? ?ол ?нері жайлы ?ыс?аша ??гіме жазы?ыз. 3. ?андай ?лтты? ойындарды? т?рін білесіз? Бір т?рін баяндап бері?із. 4. ?аза?ты? салт-д?ст?рлеріні? біріне ??гіме ??ра?ыз. 5. Т?рт т?лік малды? пайдасы, ма?ыздылы?ы жайлы ?з ойы?ызды жасы?ыз. 6. «Ит жеті ?азынаны? бірі» деген та?ырып?а ??гіме ??растыры?ыз. 7. «?аза?ты? ?лтты? аспаптары» та?ырыбына с?хбат ??растыры?ыз.

14 Ба?ылау с

Ба?ылау с

ра?тары

1. Текеметті? туу тарихы мен оны жасау технологиясы ?ай ?асырлардан белгілі? 2. Асы? ойыныны? ?андай атауларын білесіз? ??мар ойыны ?алай ойналады? 3. Т?сау кесер д?ст?рінде ала жіпті не ?шін ?олданады? 4.?ыран ??старды? ?андай т?рлерін білесіз? 5. А? аулайтын иттерді? ?андай т?рін білесіз? 6. ?лтты? аспаптарды? ?айсызын білесіз? ?лтты? аспаптар ?алай б?лінеді? 7. Бесікке салу д?ст?рі туралы не білесіз?

15 Пайдаланыл

Пайдаланыл

ан ?дебиеттер

1. Асылбеков А. Суретші: ?ткенов Д., Бесік жыры, Алматы, “Жалын”, 1989 ж. 2. С?з лйын 1.0. ?аза? тілін ойын т?рінде о?ыту. ЖШС “BIMASH”, 2006 ж. 3.?аза? хал?ыны? салт-д?ст?рлері. Алматы, ТОО “Алматы кітап”, 2005 ж. 4. ?аза? тілі. Мемлекеттік ?ызметшілерге арнал?ан о?у ??ралы. Тілашар І ?арапайым де?гей. ?ара?анды 2009 ж.

16 Назарлары

Назарлары

ыз?а ра?мет!

«Слайд-лекция»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/slajd-lektsija-117623.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

130 тем
Слайды