Средневековье
<<  Культура стран халифата Страны Азии и Африки во второй половине двадцатого века: освобождение и выбор путей развития  >>
Саба? та
Саба? та
Саба?тан
Саба?тан
Саба?ты
Саба?ты
Ма?саты
Ма?саты
?й тапсырмасын тексеру
?й тапсырмасын тексеру
Жа?а саба
Жа?а саба
М?хтар
М?хтар
Абылай (
Абылай (
Абылай
Абылай
Абылай хан
Абылай хан
”Сандар да с
”Сандар да с
”Сандар да с
”Сандар да с
Абылай есімімен байланысты
Абылай есімімен байланысты
?ыры? беске келгенде, Жа
?ыры? беске келгенде, Жа
“Адамзат к
“Адамзат к
“Б?йге” ойыны
“Б?йге” ойыны
С?зж?мба
С?зж?мба
?йге тапсырма
?йге тапсырма
Назарлары
Назарлары
Абылай кімні
Абылай кімні
Абылай ханны
Абылай ханны
Абылай ханны
Абылай ханны
Абылай ханны
Абылай ханны
Абылай бала кезінде кімні
Абылай бала кезінде кімні
Абылай ханны
Абылай ханны
Абылай хан тарихын ал
Абылай хан тарихын ал
Абылай
Абылай
Абылай хан
Абылай хан

Презентация на тему: «Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы». Автор: xxxx. Файл: «Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы.ppt». Размер zip-архива: 514 КБ.

Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы

содержание презентации «Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы.ppt»
СлайдТекст
1 Саба? та

Саба? та

ырыбы:

Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы

?аза?стан тарихы

Тарих п?ніні? м??алімі С?лейменова Г.

2 Саба?тан

Саба?тан

алмай, сапалы да, саналы білім алу

3 Саба?ты

Саба?ты

барысы

4 Ма?саты

Ма?саты

5 ?й тапсырмасын тексеру

?й тапсырмасын тексеру

?білхайыр хан ?ай жылы ?айтыс болды? “Орынбор (“?ыр?ыз-?айса?”) экспедициясы” ?ай жылы ??рылды? Кіші ж?зден кімдер, ?ай жылы Анна Иоановнаны? ?абылдауында болды? Т?уке хан ?ай жылы ?айтыс болды? “А?табан ш?бырынды, Ал?ак?л с?лама” ?ай жылы болды?

6 Жа?а саба

Жа?а саба

Абылай ханды?ы

7 М?хтар

М?хтар

уезов

“?аза?ты? дербес ел болуына, ?рі-беріден со? ?аза?ты? ?аза? болуына, басы ?осылып, бір же?нен ?ол, бір жа?адан бас шы?аруына ерен е?бек сі?ірген Абылайдан арты? адам болмас”.

8 Абылай (

Абылай (

білманс?р) (1711 ж. – 23.05.1781 ж.)

9 Абылай

Абылай

?мір с?рген жылдары 1711-1781 жж

Билік ??р?ан жылдары 1771-1781 жж

?олбасшы, саяси дипломат, реформатор, халы? м?дениетіні? жанашыры

Сырт?ы саясаты- Ресей, ?ытай, Орта Азия елдерімен экономикалы? ж?не сауда байланысы. ?аза? жеріне ешкім ?ол су?а алмайтын т?тасты?ын ?амтамасыз етуге ба?ыттады.

Ішкі саясаты- Бір орталы?тан бас?аратын мемлекет ??рды. Сот билігін к?шейте т?сті. ?аза? рулары мен тайпаларыны? арасында?ы ?а?ты?ыстар мен барымта алуды то?татты.

10 Абылай хан

Абылай хан

11 ”Сандар да с

”Сандар да с

йлейді” ойыны

1745 ж.

1748 ж. Тамыз

1711-1781 жж.

Абылайды? т?т?ыннан босатылуы

?алдан Серенні? ?лімі

Абылай ханны? ?мір с?рген жылдары

12 ”Сандар да с

”Сандар да с

йлейді” ойыны

1743 ж.

1755-1756 жж.

1740 ж.

Ойраттарды? шап?ыншылы?ы, Орта ж?здегі жа?дайларды? шиленісуі

?ытайды? ?скери компаниясы, жо??арларды? т?уелсіздігіні? жойылуы

?білм?мбет, Абылай с?лтан ж?не бас?а да ?аза? а?с?йектеріні? Ресейге ант беруі

13 Абылай есімімен байланысты

Абылай есімімен байланысты

лендерінен де ел бірлігін к?здеген ойымен ?атар, хан?а айт?ан а?ылын, ханны? ел бас?аруда?ы жа?сы істері мен кемшіліктерін жырла?аны? к?реміз.

?ал?аман?лы, Б??ар жырау

14 ?ыры? беске келгенде, Жа

?ыры? беске келгенде, Жа

сы мен жаман демеді?. Елу жас?а келгенде, ?ш ж?зді? баласыны? Атыны? басын бір кезе?ге тіреді?.

Абылайды Абылай еткен, о?ан ба? – абырой ?перген, бір жа?ынан, «елдігі болса», екіншіден «бар к?шін ?аза?ты? абыройы мен ары ?шін сарп етіп» ел ?амын ойла?ан ?а?арлы батырлары еді деген ?діл пікір айт?ан. Абылай?а к?п ?ле?дер арналуыны? бір себебі – ?аза? елін хан айналасына топтастыру еді.

15 “Адамзат к

“Адамзат к

нтізбесі”

16 “Б?йге” ойыны

“Б?йге” ойыны

10

20

30

10

20

30

10

20

30

17 С?зж?мба

С?зж?мба

ты шешу

Жо??ар ?алма?тарыны? ата?ты батыры. ?білм?мбетті? ?лы. 1756 жылы ?ай мемлекетпен дипломатиялы? ?атынас орната бастады. Жетісуды бас?ар?ан с?лтан. Абылайды? ке?есшісі бол?ан жырау. К?кшетау аума?ында?ы ?ыр?ыз елі.

18 ?йге тапсырма

?йге тапсырма

К?нделікті енді ашайы? ?й тапсырмасын жазайы?. Абылай хан туралы ал?ан білімді, ?мытпай есте са?тап алайы?.

19 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

20 Абылай кімні

Абылай кімні

?рпа?ы?

21 Абылай ханны

Абылай ханны

?кесіні? аты?

22 Абылай ханны

Абылай ханны

шын аты?

23 Абылай ханны

Абылай ханны

?мірін жырла?ан жырау.

24 Абылай бала кезінде кімні

Абылай бала кезінде кімні

т?йесін ба?ты?

25 Абылай ханны

Абылай ханны

аса ??рметтеген батыры

26 Абылай хан тарихын ал

Абылай хан тарихын ал

аш зерттеген ?аза? ?алымы

27 Абылай

Абылай

анша тіл білген?

28 Абылай хан

Абылай хан

а Б?генбей батыр ?лімін естірткен ?ай жырау?

«Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы»
http://900igr.net/prezentacija/istorija/abylaj-khan-bilg-tsynday-aza-khandyy-173399.html
cсылка на страницу

Средневековье

23 презентации о средневековье
Урок

История

150 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по истории > Средневековье > Абылай хан билігі т?сында?ы ?аза? ханды?ы