Античность
<<  Керамика по изо Античные образы в искусстве конца XIX – начала XX веков  >>
Борынгы грек философы
Борынгы грек философы
“Формальлекк
“Формальлекк
Проект эшебезне
Проект эшебезне
Проект эшене
Проект эшене
Проект эшебезне
Проект эшебезне
Ризаэддин бине Ф
Ризаэддин бине Ф
Татар халкыны
Татар халкыны
Риза ф
Риза ф
“Г?з?л китаплар – га
“Г?з?л китаплар – га
Т?рбия китаплары
Т?рбия китаплары
“Ш?кертлек
“Ш?кертлек
“Ад?бе т
“Ад?бе т
“Ад?бе т
“Ад?бе т
“??вамигуль к
“??вамигуль к
“?хлак бел
“?хлак бел
С?зл?рне
С?зл?рне
Катлаулы кушма
Катлаулы кушма
Ике компонентлы кушма
Ике компонентлы кушма
Гади ?
Гади ?
Ад?мн?рг
Ад?мн?рг
М??гелект
М??гелект
Кулланылынган
Кулланылынган

Презентация на тему: «Борынгы грек философы ??м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала"». Автор: User. Файл: «Борынгы грек философы ??м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала".ppt». Размер zip-архива: 2826 КБ.

Борынгы грек философы ??м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала"

содержание презентации «Борынгы грек философы ??м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала".ppt»
СлайдТекст
1 Борынгы грек философы

Борынгы грек философы

?м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала". Хак с?зл?р. Д?лилл?п торасы юк. Шунысы да ачык: андый зур эшл?рне саф к??елле, кешелекле, инсафлы, ш?фкатьле, башкаларга ярд?м ит?рг? ??м шатлык китерерг? ??рвакыт ?зер торган, к?р рухлы кешел?р ген? булдыра ала. Без андыйларга "югары ?хлак кешел?ре", "?хлак т?рбиясе алган кешел?р" дибез.

2 “Формальлекк

“Формальлекк

юл куярга ярамый. Бигр?к т? балаларда ми?ербанлылык т?рбиял?г?нд?. Ми?ербанлылык – и? м??име, кешел?р ми?ербанлылыкка мохта?. Б?тен ??мгыятебез мохта?. Матди х?лебез инде м?мкинлек бир?, баш ?стенд? т?б?, ?ст?лд? ипи бар, ? мен? ми?ербанлылык ?итми. Безне? алда кешел?рд? ми?ербанлылык т?рбиял?? бурычы тора”. (Президент М.Ш?ймиевны? Х?йрия эшч?нлеге м?сь?л?л?ре буенча республика советы утырышында ?йтк?н с?зл?ре).

3 Проект эшебезне

Проект эшебезне

темасы:

Ризаэддин Ф?хреддин хезм?тл?ренд? ?хлак т?рбиясе Башкардылар: Р?хм?туллина Г.Р. Та?иева Р.С.

4 Проект эшене

Проект эшене

актуальлеге

Б?ген ?хлак проблемаларына аерым игътибар ителг?н заманда балаларга ныклы ?хлакый т?рбия бир?д?, ш?хес итеп т?рбиял??д? м?гъриф?тче-педагог Ризаэддин Ф?хреддинне? рухи мирасын куллану – укытучы ?чен зур х?зин?.

5 Проект эшебезне

Проект эшебезне

максат-бурычлары

Проект эшене? максаты: балаларга рухи-?хлакый т?рбия бир?д? ??м ш?хес буларак т?рбиял??д? Риза Ф?хреддин хезм?тл?рен куллану. Проект эшене? бурычлары: 1. К?ренекле фикер иясе, м?гъриф?тче галим, язучы, журналист, дин ??еле Ризаэддин Ф?хреддинне? и?аты бел?н танышу, аны? ?с?рл?ренд?ге рухи-?хлакый т?рбия алымнары бел?н таныштыру. 2. Хезм?тл?ренд? рухи-?хлакый сыйфатларны к?р? белерг? ?йр?т?. 3. М?галлимне? т?рбия-?хлак кануннарын ?йр?н?, укучыларга ?хлак т?рбиясе бир?г? юн?лт?.

6 Ризаэддин бине Ф

Ризаэддин бине Ф

хреддин 1859-1936

7 Татар халкыны

Татар халкыны

к?ренекле фикер иясе, м?гъриф?тче, язучы ??м журналист, тарихчы ??м педагог Ризаэддин бине Ф?хреддин 1859 нчы елны? 4 нче гыйнварында (яна стиль бел?н 17 нче гыйнварда ) элеккеге Самара губернасыны? Б?гелм? ?язен? караган, Кич? Чаты авылында рухани гаил?сенд? д?ньяга кил?.

8 Риза ф

Риза ф

хреддин турында цитаталар

Х?рм?тле ризаэддин – бер камил зат. Акмулла. Милл?тебез яш?г?нд? ул яш?яч?к, ул вакыты килг?нд? ?зене? вазыйфасын ?т?яч?к. Г.Исхакый. ?г?р русияд? “коръ?н” т?р?ем? ителерг? кир?к булса, т?р?ем?челекк? и? муафыйк кеше - риза казый. Г.Тукай. Ризаэддин бине фэхреддин – халкыбызны? в??даны, горурлыгы, й?з аклыгы. Хатыйп ми?негулов.

9 “Г?з?л китаплар – га

“Г?з?л китаплар – га

?еп ?йберл?р к?рен?ч?к к?зге. Китап уку – кешел?рне? й?зен? нур, к??елл?рен? шатлык китерер.”

Гыйлем – к??ел к?зен ачар, к??елд?ге кара?гылыкны бетерер.

10 Т?рбия китаплары

Т?рбия китаплары

“Т?рбияле бала” “Н?сыйх?т” “Балаларга ?гет-н?сыйх?т” “Ш?кертлек ?д?бе” “Асар” “Гаил?.Т?рбияле ана. Т?рбияле хатын”. “??вамигуль-к?лим ш?рхе” ?.б.

11 “Ш?кертлек

“Ш?кертлек

д?бе” хезм?те

«Ш?кертлек ?д?бенд?» б?генге к?н ?чен д? гаять ???миятле белемн?р урын алган. «Ад?м баласы ?зен-?зе т?рбиял?рг?, камилл?штерерг? тиеш, буй ?итк?н ??р кеше ?зен-?зе т?рбияли ала», – ди Ризаэддин Ф?хреддин.

12 “Ад?бе т

“Ад?бе т

гълим” китабы

Р.Ф?хретдин бу китабыны? и? беренче битен?, б?лек башына, и? беренче с?з итеп «Гыйлем» дип куя. Аннан со? «М?галлим. Т?рбия», дип яза. Аны? фикеренч?, гыйлемн?н д? артык байлык, наданлыктан да артык ф?кыйрьлек юктыр.

13 “Ад?бе т

“Ад?бе т

гълим” китабыннан

Д?ньяга килг?н ??р баланы б?ек ??м г?з?л ш?хес ит? ?чен аларны сабый вакытларында ук т?рбиял?? кир?клеген ассызыклый. «Т?рбиясе булмаган ?ирд? г?з?л ашлык ?итешм?г?н кебек, тиешле т?рбия бирелм?г?нлект?н, г?з?л кеше д? ?итешм?с. Мондый т?рбия и? кир?кле бер эш булачактыр», – дип яза ул.

14 “??вамигуль к

“??вамигуль к

лим ш?рхе” китабы

Укытучыны? ?ст?л китабы булган бу хезм?тне? т?п фикере “Бала чакта алынган т?рбияне со?ыннан б?тен д?нья халкы ?зг?рт? алмас”, - дип билгели Ризаэддин Ф?хретддин.

15 “?хлак бел

“?хлак бел

н ?д?бият берг? булырлар. Бер кавемне? ?д?бияты нинди р?вешт? булса, ?хлагы да шул р?вешт? булыр”. “Инсан булу ?чен гыйлем ??м к?рк?м холык кир?ктер”.

Татар теле ??м ?д?бияты д?ресл?ренд? укыту ??м т?рбия барышында кулланыла торган хикм?тл?р:

16 С?зл?рне

С?зл?рне

кыймм?тлесе – заман ?т? бел?н онытылмый торганы; к?п фикерл?, аз с?йл?; ялган дус – чын дошманнан зарарлырак. ?д?пле булырга тел?с?гез – г?з?л холыкларны ?йр?негез, г?з?л холыклы булыгыз.

17 Катлаулы кушма

Катлаулы кушма

?мл? синтаксисын ?йр?нг?нд? кулланыла торган ?зекл?р

К?п с?йл?ш?д? зарар к?п, в? аз с?йл?ш?д? файда к?п ик?нлеген белдерерл?р (ти?д?ш ияр?ле к.и.к.?.) Ад?м баласы м?х?бб?те булмаган кешене? ??р вакытта гаебен эзл?р в? аз гына бер ярамаган эше булса, й?зен? ?йтер (ти?д?ш т?гел ияр?ле к.и.к.?.)

18 Ике компонентлы кушма

Ике компонентлы кушма

?мл?л?рне ?йр?нг?нд? куллана торган ?зекл?р:

Ялкаулык к??елне каралта диг?н с?з саф алтын булган хикм?т с?здер (иярчен аергыч ?.) Максуд да шулдыр: ад?м баласы ??в?лге хатасыннан д?рес алырга в? икенче м?рт?б? шул хатаны эшл?м?ск? тиеш ( иярчен х?б?р ?.)

19 Гади ?

Гади ?

мл?л?рд?ге ти?д?ш кис?кл?рне билгел?т? ?чен ??мл?л?р

Д?ньяда и? кир?кле гыйлемн?рне? берсе- кеше тану гыйлемедер. Яман кешел?рд?н ерак й?р? в? яхшы кешел?р бел?н аралашу ?чен, кеше тану гыйлеме зарур. Бу гыйлем китаплар в? остазлардан т?гел, б?лки ад?м баласыны? ?з гакылы, ?з т??риб?се в? а?ы бел?н ген? хасил буладыр.

20 Ад?мн?рг

Ад?мн?рг

гыйлем ?йр?теп т?, ?зе шул гыйлем бел?н гам?л кылырга онытучы кеше ад?мн?рг? яктылык биреп т?, ?з- ?зен яндырып бетер?че ш?мг? охшый С?з бер т?рле, ?мма фигыль икенче т?рле булу яхшылык гал?м?те т?гел

Синтаксик, морфологик ??м башка анализ к?нег?л?ре ?чен ??мл?л?р:

21 М??гелект

М??гелект

н д?ш? сыман безг? риза ф?хреддин: “яшик ?д?п-?хлак бел?н, к?небез ?т?р имин”. М?гъриф?тле азат татар илен к?рер ?чен янды, к?йде ул. ?с?рл?ре бел?н к??елл?рг? м??гелекк? килеп керде ул. ?хлак бел?н ?д?бият яш?р берг? ян?ш?. ?дибебез ф?хретдин яш?, м??гег? яш?!

22 Кулланылынган

Кулланылынган

д?бият

1. М?гариф, №1, 2005, 58 - 60 б. 2. М?гариф, №3, 2005, 62 - 64 б. 3. Ризаэтдин Ф?хретдин. «Ш?кертлек ?д?бе». – Казан: “ Иман “ н?шрияте, 2002, 3 – 5 б. 4. Ризаэддин бине Ф?хреддин. ??вамигуль-к?лим ш?рхе. Казан. “Иман” н?шр., 1995 5. Р.Ш.Ша?иев. Ризаэддин Ф?хреддинне? и?ади мирасы. Казан. - 2007.

«Борынгы грек философы ??м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала"»
http://900igr.net/prezentacija/istorija/boryngy-grek-filosofy-m-jazuchysy-plutarkhny-bik-gyjbrtle-szlre-bar-z-zen-ajamyjcha-zur-m-krkm-eshlr-bashkargan-keshe-gen-jakhshy-keshe-bula-ala-194679.html
cсылка на страницу
Урок

История

150 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по истории > Античность > Борынгы грек философы ??м язучысы Плутархны? бик гыйбр?тле с?зл?ре бар: "?з - ?зен аямыйча, зур ??м к?рк?м эшл?р башкарган кеше ген? яхшы кеше була ала"