Химия
<<  Химия Химия  >>
«Химиялы
«Химиялы
«Химия технологиясыны
«Химия технологиясыны
Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить
Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить
Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить
Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить
Ба?дарламаны о
Ба?дарламаны о
Химия
Химия
Материал
Материал
Химия
Химия
Химия
Химия
?азіргі та
?азіргі та
Ба?дарламаны о
Ба?дарламаны о
О?ып ?йренуіне ж
О?ып ?йренуіне ж
Мазм?ны
Мазм?ны
?ылыми-техникалы
?ылыми-техникалы
Химия
Химия
Б?ЛІМ 1 Та
Б?ЛІМ 1 Та

Презентация на тему: «Химия». Автор: . Файл: «Химия.ppt». Размер zip-архива: 2893 КБ.

Химия

содержание презентации «Химия.ppt»
СлайдТекст
1 «Химиялы

«Химиялы

технологияны? негіздері»

Астана ?аласы, №38 мектеп-лицейі.

Жалпы білім беретін мектептердегі химия п?ніні? элективті курстарына арнал?ан ба?дарлама (9-11 сыныптар).

Авторы: С.М. Азимханова жо?ар?ы санатты химия п?ні м??алімі

2 «Химия технологиясыны

«Химия технологиясыны

негіздері» атты авторлы? ба?дарлама жалпы білім беретін мектептерді? 8-9 сынып о?ушыларына арнал?ан. 34 са?ат?а есептелген: 8- сынып аптасына 1 са?ат, 9- сыныпта – 1 са?ат. Ба?дарлама 8-9 сыныптарда?ы химия п?ніні? базалы? курсына ?осымша ретінде о?ушылар?а жо?ары сыныптарда жаратылыстану ба?ытында?ы ба?дарлы о?ытуды? негізін ?алайды ж?не арнайы орта о?у орындарында к?сіби ?зірлік алу?а м?мкіндікті жо?арлатады. ?сынылып отыр?ан ба?дарламада адамзатты? антропогендік іс-?рекетіндегі таби?ат?а ?серін, ?орша?ан ортамен сауатты ?арым-?атынас негізінде ?ндірісті ?йымдастыру ?а?идаларын о?ып біледі. ?орша?ан ортаны? таби?и компоненттеріні? т?рлерін ажыратып ?зара ?атынасын ?арастырады.Таби?и ресурстарды? классификациясын танып білуді ж?не ?неркісіп ?ндірісіні? ?серін зерттеуге ал?аш ?йрене бастайды. ?орша?ан ортаны? адамзатты? антропогендік іс-?рекетіне ?серіні? ма?ызы ж?нінде ??ым ?алыптасуына ж?рдемдеседі.

3 Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить

Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить

индивидуальный интерес к изучению практических приложений химии в процессе позновательной и творческой деятельности при проведении самостоятельных исследований.

4 Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить

Целью курса является Предоставление учащимся возможность удовлетворить

индивидуальный интерес к изучению практических приложений химии в процессе позновательной и творческой деятельности при проведении самостоятельных исследований.

5 Ба?дарламаны о

Ба?дарламаны о

ытуда мынадай міндеттер алды?а ?ойылады:

6 Химия
7 Материал

Материал

ндіруді ?йымдастыру ?а?идалары мен компоненттерін оларды? ?зара байланысы туралы ма?л?мат беріледі. Химия ?ылымыны? ?ндірісте алатын ролін , химиялы? технология химиялы? ?ндірісті? ?ылыми негізі екенін т?сінеді.Химиялы? технологияны? бас?а ?ылым салаларымен байланысын, п?наралы? байланыс ретінде ?арастырып болаша? маманды? та?дауда ?ажеттілігін к?рсетеді.

8 Химия
9 Химия
10 ?азіргі та

?азіргі та

да ?аза?стан экономикасыны? дамуына байланысты кадрлар рыногына жа?а талаптар ?ойылуда. Осы орайдселесін шешуде, экологиялы? сауатты азамат ?алыптастыруда ба?дарламаны? таптырмайтын ??рал болатынына сенемін.

11 Ба?дарламаны о

Ба?дарламаны о

ып ?йренуге ж?не игеруіне ?ойылатын талаптар

Саба?тарды? негізі балаларды? білімін тексеру емес себеп-т?рткі айма?ын ?алыптастыру ар?ылы танымды? ?ызы?ушылы?ы мен танымды? ?абілеттерін дамыту болып табылады. О?ушыларды? білім, білік да?дылары тестер, жобалар ар?ылы тексеріледі. Кейбір та?ырыптар бойынша топты? зерттеу ж?мыстары, жекеше ?ылыми ?дебиеттерді зерттеу, м?ліметтер жина?ын жаса?тау ар?ылы іс-?рекеттері бас?арылып отырып жасалады. Та?ырып со?ында жина?тал?ан ж?йелі сызба н?с?алар, кестелер, кластерлер жасалыну?а беріледі. Зерттеу кезе?інде о?ушыны? теориялы? ж?не практикалы? зерттеуге дайынды?ы ба?аланады, зерттеу н?тижесін д?рыс безендіріп ж?не тиімді к?рсете білуі ба?аланады.

12 О?ып ?йренуіне ж

О?ып ?йренуіне ж

не игеруіне ?ойылатын негізгі базалы? ??ндылы?тар?а жатады:

?орша?ан орта мен адам?а эмоционалды к?з?араспен ж?не о?ан жеке басыны?, бас?а адамдарды? жетістікке жетуіні? ал?ы шарттары ретінде ?арауы; Теориялы? білімін ?р т?рлі жа?дайларда ?олдана алуы; /умение оперировать/ Химиялы? ?ндіріс антропогендік іс-?рекет ж?йесінде. Материалды ?ндіру ж?не оны ?йымдастыру. Химиялы? ?ндіріс ??рылымы,рационалды орналастыру жолдарын; Негізгі акцент курсты о?уда баланы? сыныпта , сыныптан тыс уа?ытта активті іс-?рекетіне ба?ытталуы тиіс. Іс-?рекет формасы о?ушы- о?ушы;о?ушы-топ; о?ушы-м??алім т?рлерінде болу ?ажет. Курс?а ?осымша ретінде, а?паратты? технологияларды? ?ар?ынды дамуын ескере отырып , негізгі та?ырыптар?а арнал?ан СД-дисккіде иллюстративті материалдар беру жоспарланып отыр.Б?л ба?дарлама мазм?нын толы?тырып, к?рнекіліктер мен таратпалы дидактикалы? ??ралдар тапшылы?ын толы?тырады. Ба?дарлама?а ?сыныл?ан ?осымша №1 ба?дарлама та?ырыптарына арнал?ан сызбалар презентациясы берілген.

13 Мазм?ны

Мазм?ны

Жалпы са?ат саны – 32 ; 2 са? резерв.

Б?ЛІМ 1 Та?ырып. Химия ж?не химиялы? ?ндірісті? адамзатты? жасампазды? іс-?рекетіндегі алатын орны-(10са?). Адам ж?не ?орша?ан орта. ( 3са?) ?орша?ан орта ?азіргі заман т?р?ысынан к?з?арас. Адам ?орша?ан орта компоненті. Адамзатты? ?нерк?сіптік іс ?рекеттері мен планета рессурстары. Адамзатты? антропогендік іс ?рекетіне ?орша?ан ортаны? ?сері. Биосфера ж?не эволюция. Химиялы? ?ндіріс антропогендік іс-?рекет ж?йесінде. Материалды ?ніру ж?не оны ?йымдастыру. Химиялы? ?ндіріс. /??рылымы,рационалды орналастыру/. Д?ріс саба?тары мен о?ушыны ал?аш?ы зерттеу / ?ылыми ?дебиеттерден ма?л?мат ?арастыру реті, библиография, каталогпен ж?мыс ?дістемесі/ ?дістерімен, ?а?идаларын таныстыру

14 ?ылыми-техникалы

?ылыми-техникалы

прогресс ж?не этикалы? м?селелер. ( 2 са?) ?ылыми практикалы? прогресс пен ? революция. Компьютерлік саба?: - ?ылыми практикалы? прогресс пен химиялы? ?ндіріс; ?ТП ?леуметтік салдары ж?не этикалы? проблемалары. Д?ріс саба?ы –презентациялау ?дісінде; Зерттеу ж?мыстарына ба?ыт ба?дар беру, жоспарын ??растыру.

15 Химия

Химия

ылымы мен химиялы? ?ндіріс. ( 3са?)

Химиялы? технология химиялы? ?ндірісті? ?ылыми негізі. Химиялы? технология ?ылым ретінде. Химиялы? технологияны? бас?а ?ылымдармен байланысы. ?аза?стан химиялы? технологиясыны? туындауы мен дамуы.Технология негіздері. ?орытындылау ж?не ж?йелеу саба?ы / тесттілеу /( 2са?)

16 Б?ЛІМ 1 Та

Б?ЛІМ 1 Та

ырып. Химия ж?не химиялы? ?ндірісті? адамзатты? жасампазды? іс-?рекетіндегі алатын орны

К?рсетілімдер мен ??ралдар :

Атмосфера, литосфера, гидросфера ??рылым схемасы; слайд Планета ресурстары: таби?и, ?леуметтік; Таби?и ресурстар таусылуыны? негізгі 4 к?зі Экосфера цикл 3 т?рі; Биогеоценоз; ВФ /бейне фильм/ ?орша?ан ортаны? спецификалы? 9 ?асиеттері. Презентация-слайд Материалды ?ндіруді? ?ш негізгі компоненті; ВФ/бейне фильм/ ?нерк?сіпті? екі т?рі : ??деу мен ?ндіру, слайд -Х? екі салалары, Х? ?німдеріні? жеті класы схема. Негізгі орналастыру принциптері кесте; Х? т?рт негізгі тобы: дислокация орнына байланысты . ВФ ?аза?стан 6 экономикалы? ауданы схема-кесте ?ТП ні? ?ш революция кезе?дері; ?ТП болжамы /прогнозы/, ?ТП Х?-тегі негізгі ба?ыттары: -Экономика –?ылымы; Инженер этикасы кесте; Химиялы? реакция?а ?сер беретін факторлар схема; Х? ?олданатын ?лшем бірліктер –кесте.-слайд

«Химия»
http://900igr.net/prezentacija/khimija/khimija-128567.html
cсылка на страницу
Урок

Химия

65 тем
Слайды