Обучение химии
<<  Учебники химии нового поколения, ведущие к успеху Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ на 2012 2013 учебный год и соответствуют требованиям ФГОС второго поколения Авторы: Воскобойник Химия п?нінен интерактивті online саба?ы 8-9 сыныптар Астана ?аласы, Назарбаев Зияткерлік мектебі, химия п?ніні? м??алімі Уралбаева ?арлы?аш Абдулхаировна  >>
Химия п
Химия п
Дюлонг - Пти ережесі Газдарды
Дюлонг - Пти ережесі Газдарды
Саба?ты
Саба?ты
Термодинамика
Термодинамика
Термодинамика
Термодинамика
Идеал газды
Идеал газды
Изотермиялы
Изотермиялы
Изотермиялы
Изотермиялы
Изохоралы
Изохоралы
Изобаралы
Изобаралы
Парциалды
Парциалды
p = p1 + p2 + ……
p = p1 + p2 + ……
Газ ?оспасында
Газ ?оспасында
Газ т?різді заттар
Газ т?різді заттар
Газ ?оспалары мен парциал
Газ ?оспалары мен парциал
Газ ?оспалары мен парциал
Газ ?оспалары мен парциал
Химия п
Химия п
Те?із астына с
Те?із астына с
Бер: mHe = 24,2 г mO2 = 4,32г V= 12,5л T= 298 K т/к: Хне, Xo2 -
Бер: mHe = 24,2 г mO2 = 4,32г V= 12,5л T= 298 K т/к: Хне, Xo2 -
Химия п
Химия п
n (O2)
n (O2)
?(O2) =
?(O2) =
Pжалпы =
Pжалпы =
Пьер Луи Дюлонг Францияны
Пьер Луи Дюлонг Францияны
Негізгі
Негізгі
Алексис Терез Пти Францияда Везуле
Алексис Терез Пти Францияда Везуле
Негізгі
Негізгі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Б?лме температурасында
Б?лме температурасында
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Химия п
Химия п
Дюлонг- Пти ережесі
Дюлонг- Пти ережесі
Мысал Вольфрамны
Мысал Вольфрамны
Мысал Шешуі: Дюлонг – Пти ережесін пайдаланып вольфрамны
Мысал Шешуі: Дюлонг – Пти ережесін пайдаланып вольфрамны
Ал валенттілік саны б
Ал валенттілік саны б
Мысал Жылу сыйымдылы
Мысал Жылу сыйымдылы
Химия п
Химия п
2.Реакция н
2.Реакция н
10-11 сынып о
10-11 сынып о
Таби?и ортада болып жат
Таби?и ортада болып жат
T?менде берілген дескрипторлар стандарттарыны
T?менде берілген дескрипторлар стандарттарыны
Критерий
Критерий
?пай санын ба
?пай санын ба
?й тапсырмасы
?й тапсырмасы
Назарлары
Назарлары

Презентация на тему: «Термодинамика азаша». Автор: владелец. Файл: «Термодинамика азаша.ppt». Размер zip-архива: 4614 КБ.

Термодинамика азаша

содержание презентации «Термодинамика азаша.ppt»
СлайдТекст
1 Химия п

Химия п

нінен интерактивті online саба?ы 10-11 сыныптар Астана ?аласы, Назарбаев Зияткерлік мектебі, химия п?ніні? м??алімі Уралбаева ?арлы?аш Абдулхаировна

2 Дюлонг - Пти ережесі Газдарды

Дюлонг - Пти ережесі Газдарды

парциал ?ысымы

3 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты

Білімділік: физикадан белгілі термодинамикалы? параметрлер температура, ?ысым, к?лем, меншікті жылу сыйымдылы? ??ымдарын о?ушылар?а тере?дете т?сіндіру, денені? жылу сыйымдылы?ы мен масса арасында?ы т?уелділікті аны?тау; дамытушылы?: ?з беттерінше ж?мыс істеуге, негізгі ойды ?орытындылап, салыстыра білуді дамыту?а да?дыландыру. Т?рбиелілік: ?з бетімен е?бектену іскерліктерін арттыра отырып о?ушыларды? танымды? белсенділіктерімен ой ?рісін дамытып, шы?армашылы??а, іздемпазды??а, тияна?тылы??а, ізгілікке т?рбиелеу.

4 Термодинамика

Термодинамика

Термодинамика - термодинамикалы? тепе –те?дік к?йдегі макроскопиялы? ж?йелерді? жалпы ?асиеттерін ж?не бір к?йден екінші бір к?йге ?ту процесін зерттейді. Термодинамика т?жірибе н?тижесінде та?айындал?ан за?дар?а с?йенеді. Физика мен химияда термодинамикалы? ?діс ?олданылмайтын айма? жо? деуге болады. Молекулалы? –кинетикалы? теория мен термодинамика зерттеу ?дістерімен ерекшелене отырып, бірін – бірі ?зара толы?тырып отырады.

5 Термодинамика

Термодинамика

Термодинамикалы? ж?йе – ?зара ?серлесуші, ?рі ?зара ?ана емес бас?а денелермен де (сырт?ы ортамен) ?серлесуші ж?не энергия алмасушы макроскопиялы? денелерді? жиынты?ы. Термодинамикалы? ?дісті? негізі – термодинамикалы? ж?йені? к?йін аны?тау болып табылады. Ж?йені? к?йі термодинамикалы? параметрлермен (к?й параметрлері) беріледі. Термодинамикалы? параметрлер (к?й параметрлері) деп термодинамикалы? ж?йені? ?асиеттерін сипаттайтын физикалы? шамаларды? жиынты?ын айтады. К?й параметрлері ретінде температура, ?ысым ж?не меншікті к?лем ?арастырылады.

6 Идеал газды

Идеал газды

к?йін сипаттайтын за?дар

Бойль — Мариот за?ы

Гей-Люссак за?ы

Шарль за?ы

.

7 Изотермиялы

Изотермиялы

процесс

pV=const

T = const, m = const.

p 1V1 =p2V2

Изопроцестерді? ішінен бірінші болып осы изотермиялы? процесс зерттелді. А?ылшын физигі Р. Бойль 1662 ж. ж?не о?ан т?уелсіз француз физигі Э.Мариотт т?жірибе ж?зінде т?ра?ты температура кезінде газды? берілген массасы ?шін оны? ?ысымыны? газ алып т?р?ан к?лемге к?бейтіндісі т?ра?ты шама?а те? болатынын та?айындады. Б?л за? Бойль Мариотт за?ы деп аталады.

8 Изотермиялы

Изотермиялы

процесс

Т?ра?ты температурада затты? ?асиетін сипаттайтын p ж?не V шамаларыны? арасында?ы т?уелділікті к?рсететін ?исы? изотерма деп аталады. Изотермалар гипербола болып табылады, процесс кезінде температура жо?ары болса, графикте гиперболалар да жо?ары орналасады.

9 Изохоралы

Изохоралы

процесс

Б?л процесті француз физигі Ж.Шарль зерттеген. 1787 жылы ол т?жірибе ж?зінде т?ра?ты к?лемде берілген газ массасыны? ?ысымы оны? температурасына тура пропорционал болатынын та?айындады. Б?л за? Шарль за?ы. Шарль ?зіні? за?ын Гей Люссактан ерте ашты, біра? кеш жариялады.

10 Изобаралы

Изобаралы

процесс

Француз физигі Гей Люссак 1802 жылы т?жірибе ж?зінде т?ра?ты ?ысымда газды? берілген массасы к?леміні? температура?а сызы?ты т?уелді болатынын та?айындады, я?ни

11 Парциалды

Парциалды

?ысым

1801 ж. Дальтон за?ы газ ?оспасыны? ?ысымын ж?не жеке компоненттерді? жалпы ?ысым?а беретін на?ты «?лесін» аны?тады. ?мірде біз таза газды емес, газ ?оспасын кездестіреміз. Мысалы, ауа азоттан, оттектен, к?мір?ыш?ыл газынан ж?не бас?а да к?птеген газ ?оспасынан т?рады. Дальтон осындай газ ?оспасыны? ?ысымын аны?тауды ма?сат етті. Б?л ?шін парциал (?лестік) ?ысым деген жа?а ??ымды енгізді.

Джон ДАЛЬТОН (Dalton),

1766-1844 жж а?ылшын физигі ж?не химигі

12 p = p1 + p2 + ……

p = p1 + p2 + ……

+ pn.

Парциал ?ысым деп газ ?оспасыны? ?рбір газы осы к?лемді жал?ыз ?зі алатын кездегі ?ысымды атайды.

P = PN2 + PO2 + par P = 0,78 атм + 0,21атм+ 0,01атм = 1атм

Дальтон газ ?оспасыны? ?ысымы осы газ ?оспаcына кіретін барлы? газдарды? парциал (?лестік) ?ысымдарыны? ?осындысына те? болатынын та?айындады, я?ни

13 Газ ?оспасында

Газ ?оспасында

рбір газды? парциал ?ысымы берілген ?оспа ??рамында?ы молекула санына пропорционал болады. Осы?ан байланысты газ ?оспасыны? парциал ?ысымы оларды? концентрациясыны? ?лшемі болып табылады.

14 Газ т?різді заттар

Газ т?різді заттар

атынасында ж?ретін ?айтымды реакцияларда концентрация мен ?ысым арасында байланыс болады. Газ ?оспасыны? жалпы ?ысымы ?рбір жеке газды? парциал ?ысымыны? жиынты? ?осындысы болып табылады. Парциал ?ысым ??ымы ар?ылы газ ?оспасыны? ??рамына еніп отыр?ан газды? ?ысымы, оны? осы берілген температурада алатын к?лемі газ ?оспасыны? алатын к?леміне те? екендігі аны?талды.

15 Газ ?оспалары мен парциал

Газ ?оспалары мен парциал

ысым

К?птеген газ т?різді заттар таза т?рінде емес, ?оспа т?рінде болады. Мысалы, ??р?а? ауа ??рамында азот, оттек, аргон, к?міртек диоксиді, ж?не т.б. ?оспалар кездеседі. Идеал газда молекулалар бір – бірімен ?арым– ?атынас?а т?спегендіктен, идеал газ ?оспасында?ы компоненттер бас?аларына т?уелді болады.

16 Газ ?оспалары мен парциал

Газ ?оспалары мен парциал

ысым

Мысалы, ауада?ы азот молекуласы белгілі бір ?ысымда – 78%, жалпы ?ысымда – бас?а газ ?оспаларыны? болуына т?уелді болады. Со?ан ??сас ауада?ы оттегі молекуласы белгілі бір ?ысымда - 21% жалпы ?ысымда бас?а газ ?оспаларыны? болуына т?уелді болады. Газ ?оспасында?ы кез келген жеке компонентті? ?ысымын сол ?ысымны? парциалды? ?ысымы деп аталып ж?не ол ?р газ компонентінен т?уелсіз ?рекет етеді де, осы ар?ылы идеал газ за?дары аны?талады.

17 Химия п
18 Те?із астына с

Те?із астына с

?гігіш аквалангист (298 К) температурада 12,5 л гелиокс ?оспасымен тыныс алады. Гелиокс ?оспасыны? ??рамында 24,2 г гелий ж?не 4,32 г оттегі бар. ?оспа ??рамында?ы ?р компонентті? зат м?лшерін ж?не парциалды? ?ысымын, жалпы ?ысымды табы?ыз.

1 мысал

19 Бер: mHe = 24,2 г mO2 = 4,32г V= 12,5л T= 298 K т/к: Хне, Xo2 -

Бер: mHe = 24,2 г mO2 = 4,32г V= 12,5л T= 298 K т/к: Хне, Xo2 -

PHe ,P o2 , Pж-?

mHe?nHe mO2?nO2

20 Химия п
21 n (O2)

n (O2)

n (He) =

=

22 ?(O2) =

?(O2) =

?(He) =

23 Pжалпы =

Pжалпы =

P he = nhe * pжалпы = 0,97817 * 12,099 атм = 11,8 атм

РО2 = n O2 * Pжалпы = 0,021877 * 12,099атм = 0,264 атм

24 Пьер Луи Дюлонг Францияны

Пьер Луи Дюлонг Францияны

Руан ?аласында туылды.

Парижде медицинадан д?ріс алып, сонан со? Клод Бертоллені? Политехникалы? мектебіні? лабораториясында химик болып ж?мыс ат?арды. 1811 жылы — Парижді? Ветеринар мектебінде химия профессоры болды, 1820 жылы — Политехникалы? мектепті? физика профессоры болды.

Пьер Луи Дюлонг 1785 – 1838 жж. француз химигі ж?не физигі

25 Негізгі

Негізгі

ылыми зерттеу ж?мыстары: Жалпы химия ж?не бейорганикалы? химия саласына арналды. 1811 жылы же?іл жарыл?ыш заттармен ж?мыс ж?ргізе отырып, ол е? бірінші рет азот хлоридін алды, сол т?жірибеде ол к?зі мен ?ш сауса?ынан айрылды. ?ымызды? ?ыш?ылыны? ?асиеттерін зерттеді , фосфорлылау ?ыш?ылды е? бірінші рет аны?тады. 1830 жылы Бойль-Мариот за?ын эксперимент ж?зінде тексеру ?шін 27 атм ?ысымда су калориметрін ??растырды.

26 Алексис Терез Пти Францияда Везуле

Алексис Терез Пти Францияда Везуле

аласында туылды. 1809 жылы Парижде политехникалы? мектепті бітіріп, 1810 ж Париж лицейінде о?ытушы болды. 1815 жылдан Политехникалы? мектепті? профессоры ?ызметін ат?арды. ?ылыми е?бектерін жылу ж?не молекулалы? физика?а арнады.

27 Негізгі

Негізгі

ылыми зерттеу ж?мыстары:

П. Дюлонгпен біріге отыра бос денені суыт?ан уа?ытта?ы ?згерістерді зерттеді, (1818) ?ыздырыл?ан денелерді? суыну жылдамды?ыны? формуласын ашты ж?не т?жірибелерге ?ажет катетометр ??ралын ойлап тапты. Газдарды? жылу ?ткізгіштік ?дісін зерттеді ж?не ?атты денелерді? меншікті жылу сыйымдылы?ын, жылулы? ?л?аюды? коэффициенттерін аны?тау ?дiстерiн ?сынды.

Катетометр - вертикаль ба?ытта орналас?ан екі н?ктені? арасында?ы ара?ышы?ты?ты д?л ?лшеу ?шін ?олданылады.

28 Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонгті? е? басты ?ылыми жетістігі 1819 жылы Пти екеуіні? бірігіп аны?та?ан ?атты денені? жылу сыйымдылы? за?дылы?ы болып табылады. Осы за?дылы??а с?йкес ?атты жай заттарды? меншікті жылу сыйымдылы?ыны? туындысы т?зілетін элементтерді? атомды? массаларыны? сай келіп (жа?а ?лшем бойынша орта есеппен 26 Дж·г?1·К?1) те?. ?азіргі уа?ытта б?л за?дылы? Дюлонг – Пти за?дылы?ы атпен белгілі болып ауыр элементтерді? атомды? массаларыны? м?ніне жа?ын болды.

29 Б?лме температурасында

Б?лме температурасында

атты заттарды? молярлы? жылу сыйымдылы?ы 3R жа?ын болады.

Дюлонг- Пти ережесі

R— универсал газ т?ра?тысы ?атты затты? кристалл торлары атомдардан т?рады, оны? ?р?айсысы ?ш ба?ытта гармониялы? тербілісте болады, торды? ??рылысын береді, бір - бірінен ?атысынсыз ?рт?рлі ба?ытта тербеледі.

30 Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонг- Пти ережесі

?алыпты температурада кейбір химиялы? элементтерді? жылу сыйымдылы?ыны? экспериментальді м?ндеріні? к?рсеткіштері кестеде келтірілген:

Элемент

C

1,44

Pt

6,11

B

2,44

Au

5,99

Al

5,51

Pb

5,94

Ca

5,60

U

6,47

Ag

6,11

-

-

Элемент

Cv , кал/(К·моль)|

Cv , кал/(К·моль)

31 Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонг- Пти ережесі

?атты элементар б?лшектерді? атомды? массасыны? туындысыны? меншікті жылу сыйымдылы??а ?атынасы т?ра?ты ?лшем болып табылады. Б?л за?дылы? 13 ?атты элементар денелер ?шін расталды. Біра? ол барлы? химиктерді? назарын аударды. Я.Берцелиус теориялы? химияны? жетістігі деп санап, осы за?дылы? негізінде ?зіні? атомды? массалар кестесіне т?зетулер енгізді. Сонды?тан Дюлонг пен Пти ережесі химиялы? атомистикада е? ма?ызды за?дылы? болып ?алды.

32 Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонг- Пти ережесі

П.Дюлонг ж?не А.Пти (1819 ) ережесі бойынша элементтерді? атомды? массаларын аны?тау (молярлы массасын аны?тау). Металдарды? жылу сыйымдылы?тарын зерттеу ма?сатында Дюлонг ж?не Пти т?мендегідей ереже т?жырымдады: ?атты к?йіндегі жай заттарды? меншікті жылу сыйымдылы?тарыны? атомды? масса?а (молярлы масса) к?бейтіндісі т?ра?ты 26,0 кДж/ (моль*К) шамасына те?.

33 Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонг- Пти ережесі

К?п заттарды? меншікті жылу сыйымдылы?тары т?жірибе ж?зінде аны?талады. М?нан со?, сол затты? меншікті жылу сыйымдылы?ын 26,0 санына б?лу ар?ылы жуы?тап молярлы массасын есептейді. Молярлы массаны сол затты? эквивалентіні? молярлы массасына б?лу ар?ылы валенттілікті аны?тайды. Шы??ан сан б?лшек сан болса д??гелектеу ережесіне с?йкес оны б?тінге айналдырады, ?йткені валенттілік б?тін санмен аны?талады.

34 Химия п
35 Дюлонг- Пти ережесі

Дюлонг- Пти ережесі

Еске т?сіре кететін жай, жекеленген атом, молекулалармен ?лшеулер ж?ргізу м?мкін болма?анды?тан біз т?жірибе ж?зінде ыл?и макроскопиялы? де?гейде, я?ни затты? белгілі бір м?лшерімен ж?мыс істейміз. Осы себепті ыл?и да молярлы шамалар аны?талады. Ал, ?лшем бірлігін ескермегенде салыстырмалы атом, молекула массалары сан м?ні ж?нінен сол затты? молярлы атом, молекула массаларына те?.

36 Мысал Вольфрамны

Мысал Вольфрамны

меншікті жылу сыйымдылы?ы 0,1465 Дж/г ?К, ал эквивалентіні? молярлы массасы 30,640 г/моль. Вольфрамны? салыстырмалы атомды? массасын аны?та?ыз.

37 Мысал Шешуі: Дюлонг – Пти ережесін пайдаланып вольфрамны

Мысал Шешуі: Дюлонг – Пти ережесін пайдаланып вольфрамны

молярлы массасын аны?талы?:

38 Ал валенттілік саны б

Ал валенттілік саны б

тін болатынды?ын ескере отырып Z = 6 деп аламыз да вольфрамны? молярлы массасына т?зету енгіземіз, я?ни M(W) = 6 * 30,64 = 183,85 г/моль.

39 Мысал Жылу сыйымдылы

Мысал Жылу сыйымдылы

ы 13,2 кал/ град те? калориметрді? ішіне 400 г 0,3% -ті сутекті? ас?ын тоты?ыны? ерітіндісін ??йып, оны? ?стіне аз ?ана м?лшерде MnO2 ?осты. Реакция ая?тал?ан кезде температура 1,97 0С к?терілді. Егер ерітіндіні? меншікті меншікті жылу сыйымдылы?ы С= 1 кал/г* град) те? болса, онда сутекті? ас?ын тоты?ыны? 1 молі айрыл?ан кезде б?лінетін жылу м?лшерін есепте.

40 Химия п
41 2.Реакция н

2.Реакция н

тижесінде б?лінген жылу м?лшері келесі формуламен аны?талады. Q1= mc *?t + C?t = (mc + C)* ?t Есепті? шарты бойынша С= 13,2 кал/г*град

С= 1 кал/г*град ?t = 1,97 0C олай болса, Q1= (400*1 +13,2) *1,97 = 814 (кал) = 0,814 ккал 1 моль сутекті? ас?ын тоты?ы ыдыра?ан кездегі б?лінетін жылуды? м?лшері: q = ккал/моль

42 10-11 сынып о

10-11 сынып о

ушыларыны? Дюлонг – Пти ережесі. Газдарды? парциал ?ысымы та?ырыбы бойынша білім де?гейлерін ба?алауды? критериалды? шкаласы О?ыту ма?сатына сай ба?алауда ?олданылатын критерийлерді? дескрипторлары

43 Таби?и ортада болып жат

Таби?и ортада болып жат

ан ??былыстар жайлы т?сінігі таяз, химиялы? за?дылы?тары жайлы білімі на?ты ж?не д?лелді емес. Терминдерді д?рыс ?олданбайды

Жетістік де?гейі

Дескрипторлар

О?ушы т?менде берілген дескрипторлар стандарттарыны? еш?айсысына жеткен жо?.

За?дылы?тар жайлы т?сінігі шектеулі, химиялы? терминдерді орынды ?олдан?анмен та?ырып ма?ынасын толы? аша алады. Т?сінігі толы?, на?ты емес.

За?дылы?тар жайлы т?сінігі бар, ??былыстарды оларды? арасында?ы байланыстарды жа?сы т?сінеді, м?ліметтерді логикалы? реттілікпен жеткізе алады, терминдерді орынды ?олданады. Алайда, ?олдан?ан мысалдар ?те ?арапайым ж?не толы? емес.

За?дылы?тар, ??былыстар оларды? арасында?ы байланыстарды сенімді, толы?, орынды жеткізе алады. Терминдерді д?рыс, на?ты, сенімді ?олданып, Парциал газ ?ысымын д?лелдей алады.

А- Критерийі «Д?ние бірлігі»

А- Критерийі «Д?ние бірлігі»

А- Критерийі «Д?ние бірлігі»

А- Критерийі «Д?ние бірлігі»

А- Критерийі «Д?ние бірлігі»

0

1-2

2-3

3-4

5-6

44 T?менде берілген дескрипторлар стандарттарыны

T?менде берілген дескрипторлар стандарттарыны

еш?айсысына жеткен жо?.

C- Критерийі «?ылыми білім»

Жетістік де?гейі

Дескрипторлар

Берілген м?тіннен ?ажетті а?паратты табуда ?иналады. А?параттарды талдай білмейді, та?ырып бойынша проблеманы шешуге пайдалан?ан ?осымша м?ліметтер ма?сат?а сай келе бермейді.

О?улы?тарда?ы м?ліметтерді ?осымша а?парат к?здерінен тап?ан матералдармен толы?тыра біледі. Біра?, та?ырып бойынша а?парат к?здеріне та?дау мен сараптау ж?мысын ж?ргізуде ?иналады.

Та?ырып?а байланысты ?ажетті а?параттар мен м?ліметтерді жина?тай алады. Дегенмен, жина?тал?ан деректерді талдап, оны ?ажетті жа?дайда ?олдана бермейді.

Кесте бойынша термодинамикалы? к?й шамаларын ажырата алады, сараптау ж?мысын ж?ргізе алады, берілген м?тіндерден ?ажетті а?параттарды таба біледі, ?ылыми а?параттарды та?ырып бойынша туында?ан проблемаларды шешуде ?олдана алады.

0

1-2

2-3

3-4

5-6

45 Критерий

Критерий

A

C

Жалпы

?пайлар

0-6

0-6

0-12

46 ?пай санын ба

?пай санын ба

а?а ауыстыру

Жина?ан ?пай саны

Ба?асы

0-6 (60% ж?не одан т?мен)

«2»

7 - 8 (61%-74%)

«3»

9 - 10 (75%-88%)

«4»

11-12 (100%-89%)

«5»

47 ?й тапсырмасы

?й тапсырмасы

1-есеп Сыйымдылы?ы V= 0,01 м3 ыдысты? ішінде газдар ?оспасы берілген. Егер Т = 280 К температурада ?оспа ??рамында m1 = 7 г азот ж?не m2 = 1 г сутек бар. ?оспа ??рамында?ы ?р компонентті? зат м?лшерін ж?не парциал ?ысымын, жалпы ?ысымды табы?ыз. 2-есеп Автомобиль шинасында?ы резе?ке камераны? к?лемі 0,04 м3 те?. Егер оны? ішіндегі ауаны? массасы 160 г те? болса, t0 = 170C бол?анда оны? ?ысымы неге те? болады? 3-есеп ??рамында ?алыпты жа?дайда к?лемдік ?лес бойынша 21% оттек, 78% азот, 1% аргоны бар бір метр куб. ауаны? массасын табы?ыз.

48 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«Термодинамика азаша»
http://900igr.net/prezentacija/khimija/termodinamika-azasha-192800.html
cсылка на страницу
Урок

Химия

65 тем
Слайды