Уроки музыки
<<  Проблематизация на уроке музыки как средство активизации работы учащихся Авангардизм в музыке XX века  >>
?аза?стан Республикасында орта білім мазм
?аза?стан Республикасында орта білім мазм
1-к?н Жа
1-к?н Жа
?зін таныстыру
?зін таныстыру
Орта білім мазм
Орта білім мазм
Орта білім мазм
Орта білім мазм
Біліктілікті арттыру курсыны
Біліктілікті арттыру курсыны
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
1-к?нге шолу
1-к?нге шолу
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
Музыка м
Музыка м
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-к?н, 1-саба
1-саба
1-саба
1-к?н 2-саба
1-к?н 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
1-к?н, 2-саба
2-саба
2-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
1-к?н, 3-саба
Тілі мен с
Тілі мен с
О?уды
О?уды
Жадыны ж
Жадыны ж
Математикалы
Математикалы
Музыка
Музыка
Креативтілікті
Креативтілікті
?оз?алыс ж
?оз?алыс ж
К?йзелісті азайту
К?йзелісті азайту
К??іл-к
К??іл-к
К?птеген
К?птеген
Сенім ж
Сенім ж
Жеке т
Жеке т
?леуметтік т
?леуметтік т
О?у ?дерісінен л
О?у ?дерісінен л
?леуметтік т
?леуметтік т
Ана??рлым жа
Ана??рлым жа
Табыс пен
Табыс пен
К?ркем
К?ркем
Музыканы
Музыканы
3-саба
3-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
1-к?н, 4-саба
?осымша о
?осымша о
1-к?нні
1-к?нні

Презентация: «?аза?стан Республикасында орта білім мазм?нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы». Автор: Kerry Greene. Файл: «?аза?стан Республикасында орта білім мазм?нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы.ppt». Размер zip-архива: 508 КБ.

?аза?стан Республикасында орта білім мазм?нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы

содержание презентации «?аза?стан Республикасында орта білім мазм?нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы.ppt»
СлайдТекст
1 ?аза?стан Республикасында орта білім мазм

?аза?стан Республикасында орта білім мазм

нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы

Эллисон Добни 2015 жыл?ы с?уір

2 1-к?н Жа

1-к?н Жа

артыл?ан білім беру ба?дарламасына кіріспе

3 ?зін таныстыру

?зін таныстыру

Берілген 4 минутты? ішінде барлы?ы ?зін таныстыру ?шін «рэп» сия?ты туынды жазулары керек (4 жол немесе одан да к?бірек). М?тінде оларды? есімі айтылуы керек. ?зі туралы бас?а да деректерді ?сына алады, мысалы, ?андай музыкалы? аспапта ойнайды, ?ай жа?тан келді т.б.

4 Орта білім мазм

Орта білім мазм

нын жа?арту аясында м??алімдерді? біліктілігін арттыру (1)

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде (НЗМ) 2011 жылы енгізілген болатын. Жа?а ба?алау моделі мен білім беру ба?дарламасыны? аясында НЗМ ?штілді мектептері ??рылды. Олар инновациялы? білім беру т?жірибесін енгізді. ?азіргі кезде НЗМ-мен бірлесіп жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасын, ба?алау моделін ж?не о?ыту т?жірибесін мемлекеттік жалпы білім беретін мектептерге тарату шаралары ?абылдануда.

5 Орта білім мазм

Орта білім мазм

нын жа?арту аясында м??алімдерді? біліктілігін арттыру (2)

М??алімдерді? біліктілігін арттыру курсында ?арастырылатын м?селелер: Жалпы білім беретін мектептердегі білім беру реформасын ?олдау; 2016 жыл?ы ?ырк?йектен бастап НЗМ о?у ба?дарламасына негізделген, бейімделген жа?а білім беру ба?дарламасыны? 1-сыныптан бастап енгізілуі; 2016 жыл?ы ?ырк?йектен бастап жалпы білім беретін мектептерді? ?олданыста?ы о?у ба?дарламасында?ы барлы? негізгі п?ндерге арнал?ан жа?а білім беру ба?дарламасыны? енгізілуі; Орта мектепті? бастауыш сыныптары мен негізгі п?ндер бойынша жа?а білім беру ба?дарламасына арнал?ан жа?а ба?алау моделіні? енгізілуі.

6 Біліктілікті арттыру курсыны

Біліктілікті арттыру курсыны

міндеттері

Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасыны? жемісті іске асырылуына к?мектесу; Тренерлерді? жа?а білім беру ба?дарламасымен танысуын ?амтамасыз ету; Тренерлерді жалпы білім беретін мектептерді? м??алімдеріне арнал?ан біліктілік арттыру курстарын ?ткізуге дайындау; Мектептерде о?ыту мен о?у жо?ары де?гейде болуына ?олдау к?рсету.

7 Курсты

Курсты

??рылымы ж?не о?у жоспары – 1-апта

1-к?н Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасына кіріспе 2-к?н Тиімді о?ыту ж?не о?у 3-к?н Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасын-да?ы негізгі т?сілдер 4-к?н Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасын іске асыру: жоспарлау 5-к?н Ы?шамсаба?

8 Курсты

Курсты

??рылымы ж?не о?у жоспары – 2-апта

6-к?н Музыка м??алімдеріні? біліктілігін арттыру курсын ?ткізуге дайынды? 7-к?н Музыка м??алімдеріні? біліктілігін арттыру курсын ?зірлеу (1) 8-к?н Музыка м??алімдеріні? біліктілігін арттыру курсын ?зірлеу (2)

9 1-к?нге шолу

1-к?нге шолу

«Музыка» п?ні бойынша жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасына кіріспе

1-саба?: Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасына шолу 2-саба?: «Музыка» п?ніні? о?у ба?дарламасы мен о?у жоспарлары 3-саба?: «Музыка» п?ніні? о?у жоспары: ?ыс?а мерзімді жоспар 4-саба?: Бастауыш сынып п?ндері арасында?ы байланыс Ба?амдау?а арнал?ан жатты?у – Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасын т?сіну

10 1-к?н, 1-саба

1-к?н, 1-саба

. Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасына шолу Саба? ма?саттары

М??алімдерді жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасымен ?алай таныстыру керектігін білу. М??алімдерге жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасында?ы «Музыка» п?ні бойынша білім беру ба?дарламасыны? р?лін т?сіндіре білу. М??алімдерді о?у ба?дарламасымен таныстыра білу.

11 1-к?н, 1-саба

1-к?н, 1-саба

. «Музыка» п?ніні? ма?ызы

Ты?даушылар жеке ж?мыс істейді Білім беру ба?дарламасында ж?не ?мір бойы білім алуда музыканы? орны ?андай екендігі туралы жеке ойланып, ойларын стикерге жазады. Барлы?ы стикерлерін пара??а жабыстырады. Б?кіл топ болып «Музыка» п?ніні? ма?ызы туралы пікірлерін орта?а салады.

12 Музыка м

Музыка м

?алімі музыкадан хабарсыз, музыка?а ?ызы?пайтын ж?не музыка?а бейімі жо? бала кездестірмейді. Горан Фолкестад, Музыка бойынша жо?ары о?у орныны? о?ытушысы (2006:136)

13 1-к?н, 1-саба

1-к?н, 1-саба

. Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасында ?олданылатын негізгі ??жаттар: о?у ба?дарламасы (1)

1-тарау: Жалпы м?лімет 1.1 «Музыка» п?ніні? ма?ыздылы?ы 1.2 «Музыка» п?ні бойынша о?у ба?дарламасыны? ма?саты 1.3 ?штілділік саясатын ж?зеге асыру 1.4 «Музыка» п?нін о?ыту ?дерісін ?йымдастыру?а ?ойылатын талаптар 1.5 «Музыка» п?нін о?ытуда ?олданылатын педагогикалы? ?діс-т?сілдер 1.6 Т?рлі м?дениет пен к?з?арастар?а ??рмет сезімін ?алыптастыру

14 1-к?н, 1-саба

1-к?н, 1-саба

. Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасында ?олданылатын негізгі ??жаттар: о?у ба?дарламасы (2)

1-тарау. Жалпы м?лімет (жал?асы) 1.7 А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды ?олдану ??зыреттiлiгі 1.8 О?ушыларды? коммуникативтік да?дыларын дамыту 1.9 О?ушыларды? о?у жетістігін ба?алау туралы 2-тарау. «Музыка» п?ніні? мазм?ны ж?не о?у ма?саттарыны? ж?йесі 2.1 «Музыка» п?ніні? мазм?ны 2.2 О?у ма?саттарыны? ж?йесі

15 1-к?н, 1-саба

1-к?н, 1-саба

. О?у ба?дарламасы

Ша?ын топта Ты?даушылар о?у ба?дарламасыны? ?з тобына берілген тарма?ын тал?ылайды. О?у ба?дарламасыны? ?з тобына берілген тарма?ында?ы негізгі м?селелерді т?ртіп алады. Топтар о?у ба?дарламасыны? ?здері ?арастыр?ан тарма?ы т?р?ысынан жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасыны? ма?ызды ерекшеліктерін барлы? ты?даушылар?а таныстырады.

16 1-саба

1-саба

ты? со?ы

17 1-к?н 2-саба

1-к?н 2-саба

– «Музыка» п?ні бойынша о?у ба?дарламасы ж?не о?у жоспарлары: саба? ма?саттары

М??алімдерді «Музыка» п?ні бойынша о?у ба?дарламасы мен о?у жоспарымен таныстыру т?сілдерін білу. О?у ба?дарламасы мен о?у жоспары ?зара ?алай байланысатыны туралы т?сінік ?алыптастыру т?сілдерін білу.

18 1-к?н, 2-саба

1-к?н, 2-саба

. Б?лімдер мен б?лімшелер

Б?лімдер

Б?лімшелер

1. Орындау

1. Орындау

1.1 ?н айту ж?не аспапта ойнау (жеке ж?не топ ??рамында);

1.2 Музыкалы? т?сінікті дамыту.

2. Т?рлі ??ралдар, сонымен ?атар цифрлік музыкалы? технологияларды ?олдана отырып музыкалы? композицияларды жасау

2. Т?рлі ??ралдар, сонымен ?атар цифрлік музыкалы? технологияларды ?олдана отырып музыкалы? композицияларды жасау

2. Композиция, импровизация ж?не ??деу;

2.2 Идеяларды ?йымдастыру ж?не материалдарды жинау.

3. Музыканы ты?дау ж?не сезімін жеткізу

3. Музыканы ты?дау ж?не сезімін жеткізу

3.1 Музыканы ты?дау ж?не сезімін жеткізу;

3.2 Терминологияны пайдалану.

4. Музыканы ?абылдау, талдау ж?не ба?алау

4. Музыканы ?абылдау, талдау ж?не ба?алау

4.1 Музыканы ?абылдау, талдау ж?не ба?алау;

4.2 Музыкалы? сауаттылы?ты дамыту.

19 1-к?н, 2-саба

1-к?н, 2-саба

. Б?лімшелерді? ?демелілігі

Ша?ын топтарда ?р топ?а бір б?лімше беріледі. Олар б?лімше аясында?ы о?у ма?саты о?ушыны? 1-сыныптан 5-сынып?а дейін ілгерілейтінін ?алай к?рсететінін талдайды. ?з ж?мыстарын ?орытып, н?тижесін б?кіл топ?а ?сынады.

20 1-к?н, 2-саба

1-к?н, 2-саба

. О?у жоспарлары: б?лімдер

?за? мерзімді жоспар. Тілдік ма?саттар туралы. Орта мерзімді жоспар. ?ыс?а мерзімді жоспар: саба? жоспары.

21 1-к?н, 2-саба

1-к?н, 2-саба

. ?за? мерзімді жоспар

Барлы? топ ?за? мерзімді жоспарды? ?андай ерекшеліктерін бай?ады?ыздар?

22 1-к?н, 2-саба

1-к?н, 2-саба

. Спиральді білім беру ба?дарламасы

П?наралы? та?ырыптар да о?ушылар?а ана??рлым к?рделі идеялар туралы т?сінік ?алыптастыру ?шін алып жат?ан білімін алды??ы біліміне негіздеуге м?мкіндік береді.

Спиральді білім беру ба?дарламасыны? арты?шылы?тары ?андай?

О?ушылар п?нді ?рт?рлі де?гейлерде ?айталап зерделейді, ?р де?гей алды??ы де?гейге ?ара?анда к?рделене береді ж?не ана??рлым тере? зерттейді. Та?ырыптар то?сан сайын ?айта ?аралады. Кейбір о?у ма?саттары то?санына бір реттен к?бірек ?аралады.

23 1-к?н, 2-саба

1-к?н, 2-саба

. Орта мерзімді жоспар

Ша?ын топтарда 1-б?лімге арнал?ан орта мерзімді жоспарды талдау. Ол б?лімні? о?у ба?дарламасыны? ?здері 1-саба?та талда?ан б?лімімен ?алай ?йлесетіні туралы ?ыс?а таныстырылым дайындайды.

24 2-саба

2-саба

ты? со?ы

25 1-к?н, 3-саба

1-к?н, 3-саба

. «Музыка» п?ні бойынша о?у ба?дарламасы: ?ыс?а мерзімді жоспар. Саба? ма?саттары

О?у жоспарында ?сыныл?ан саба? жоспарыны? шаблонымен таныстыруды ?алай бастауды білу. М??алімдерді? саба?та орындалатын жатты?улар?а с?йкес келуі ?шін о?у ма?саттарын о?тайландыру ?абілетін дамыту жолдарын білу. М??алімдерді? музыкада?ы тілдік ма?саттарды т?сінуін ?алыптастыру жолдарын білу. М??алімдерді? жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасына ?атысты бастап?ы ала?даушылы?тарын басу жолдарын білу.

26 1-к?н, 3-саба

1-к?н, 3-саба

. ?ыс?а мерзімді жоспар (1)

Б?кіл топпен О?у жоспарыны? ?ыс?а мерзімды жоспар атты б?ліміне назар аудару: Неліктен саба? жоспарында о?у ма?саттары мен саба? ма?саттары жеке берілген? Саба? ма?саты неге ?ш б?лімге б?лінген? Ж?ппен Саба? жоспарында?ы о?у ма?саты мен саба? ма?сатын талдап, тал?ылайды. Ша?ын топтарда Ты?даушылар 1-б?лімнен алын?ан жатты?у(лар)ды? ма?саттарын жазады.

27 1-к?н, 3-саба

1-к?н, 3-саба

. ?ыс?а мерзімді жоспар (2)

Ойлан–Ж?птас–Б?ліс Тілдік ма?саттар ?андай? Біз оларды не ?шін ?олданамыз? Осы с?ра?тар т??ірегінде жеке ойланады. Ж?птасып идеяларды тал?ылайды, стикерге жазады. Идеялармен б?кіл топпен б?ліседі.

28 1-к?н, 3-саба

1-к?н, 3-саба

. Жа?артыл?ан білім ба?дарламасыны? компоненттері: ?орыту

Б?кіл топпен «Музыка» п?ні бойынша жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасыны? компоненттерін/ ерекшеліктерін жалпы ?арастыру: М??алімдер жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасыны? ?андай компоненттерін/ ерекшеліктерін біледі екен? ?андайларымен ?лі де таныс емес? Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасына ?атысты ?андай ала?даушылы? туындауы м?мкін? М??алімдерді? ала?даушылы?ын ?алай баса аласыз?

29 Тілі мен с

Тілі мен с

здік ?орын дамыту

30 О?уды

О?уды

йренуге к?мектесу

31 Жадыны ж

Жадыны ж

не еске т?сіру да?дыларын дамыту

32 Математикалы

Математикалы

о?у элементтерін игеруге ?ажетті тасымалданатын да?дыларды дамыту

33 Музыка

Музыка

а белсенді ?атыстыру ж?не жалпы ілгерілеу арасында?ы о? ?зара байланыс

34 Креативтілікті

Креативтілікті

артуы

35 ?оз?алыс ж

?оз?алыс ж

не ке?істіктік-уа?ытты? да?дыларды дамыту

36 К?йзелісті азайту

К?йзелісті азайту

37 К??іл-к

К??іл-к

йін жа?сарту ж?не ?згерту

38 К?птеген

К?птеген

леуметтік, эмоциялы? ж?не психологиялы? арты?шылы?тар

39 Сенім ж

Сенім ж

не ??рмет сезімін т?рбиелеу

40 Жеке т

Жеке т

л?а ретінде даму, ?зіні? ж?не бас?аны? сезімін т?сіну

41 ?леуметтік т

?леуметтік т

тасты?ты ны?айту

42 О?у ?дерісінен л

О?у ?дерісінен л

ззат алу?а ынталандыру

43 ?леуметтік т

?леуметтік т

р?ыдан барынша тиімді реттеу

44 Ана??рлым жа

Ана??рлым жа

ымды к?з?арас ж?не ?зара іс-?имыл

45 Табыс пен

Табыс пен

?ндылы? сезімі

46 К?ркем

К?ркем

нер да?дыларын дамыту

47 Музыканы

Музыканы

мір бойы жа?сы к?ру сезімін ?алыптастыру

48 3-саба

3-саба

ты? со?ы

49 1-к?н, 4-саба

1-к?н, 4-саба

. Бастауыш сынып п?ндері арасында?ы байланыс: саба? ма?саттары

М??алімдерде бастауыш сыныпты? білім беру ба?дарламасында т?рлі п?ндерді? ?зара байланысы туралы т?сінік ?алыптастыру жолдарын білу. «Музыка» п?ні бойынша жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасын т?сінуін ба?амдау. М??алімдерді? бойынша жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасы туралы т?сінігін ба?амдау жолдарын білу.

50 1-к?н, 4-саба

1-к?н, 4-саба

. М??алімдерге арнал?ан жатты?у (1)

2-б?лім. Мені? мектебім: музыка О?ушылармен мектеп айналасында т?рлі дыбыстарды аны?тау ?шін серуенде?із, мысалы, тынышты?, автомобиль, балалар, телефон, ?о?ырау, дабыл ж?не т.б.. Осы дыбыстарды дыбыстап салуын с?ра?ыз. Ба?ыты: Музыкалы? технологияларды ?оса ал?анда к?птеген медиа ??ралдарын пайдаланып, ?уен жасау: идеяларды ?йымдастыру ж?не материалдарды жинау. О?у ма?саты: Музыкалы? ?ойылымдарды к?рсету ?шін идеяларды жина?тау

51 1-к?н, 4-саба

1-к?н, 4-саба

. М??алімдерге арнал?ан жатты?у (2)

2-б?лім. Мені? мектебім: бейнелеу ?нері Оларды сынып б?лмесіндегі ?ызы?тыратын заттарды ж?не бетіндегі тектекстурасымен суретін т?сіру ?шін, ша?ын топтарда ?а?аз бетіне балауыз бормен ?йкелеу ар?ылы ж?мыс жасайтынын т?сіндірі?із. Ба?ыты: Идеяларды тал?ылау, ба?ылау ж?не дамыту. О?у ма?саттары: ?арапайым т?сілдер ар?ылы ?з идеялары мен сезімдерін білдіру ж?не жеткізу ?шін, кейбір ?орша?ан ортада?ы визуалды элементтерді пайдалану ж?не тануды ?йрене бастау.

52 1-к?н, 4-саба

1-к?н, 4-саба

. М??алімдерге арнал?ан жатты?уларды тал?ылау

Б?кіл топпен Б?л жатты?улар бір-бірімен ?алай байланысады, толы?тырады? Музыканы? жатты?уы о?у ба?дарламасы мен о?у жоспарына с?йкес келе ме? Бастауыш сыныпты? т?рлі п?ндері арасында байланыс орнатуда ??жаттаманы? (б?лімдер, п?наралы? та?ырыптар) к?мегі ?андай? Т?рлі п?ндерді? арасында?ы байланыс спиральді білім беру ба?дарламасымен ?алай ?йлеседі?

53 1-к?н, 4-саба

1-к?н, 4-саба

. Ба?амдау?а арнал?ан жатты?у (1)

Ты?даушылар жеке Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасыны? ерекшеліктері туралы т?жырымдамалы? карта ?зірлейді. Кем дегенді бір ерекшелігін т?сіндіруге дайындалады. ?з ойларын топ ортасына салады.

54 1-к?н, 4-саба

1-к?н, 4-саба

. Ба?амдау?а арнал?ан жатты?у (2)

Б?кіл топпен М??алімдер ?здеріні? т?жырымдамалы? картасын жасап жат?анда сіз не істейсіз? М??алімдер онша таныс емес ерекшеліктерді сипаттап жат?анды?ына ?алай к?з жеткізесіз? Біліктілікті арттыру курсы барысында жеке м??алімдерді ба?амдау ?абілеті?ізді ?алай арттыра аласыз?

55 ?осымша о

?осымша о

у?а арнал?ан материалдар

1-к?н. ?осымша о?у?а арнал?ан материал. О?у ба?дарламасы мен о?у жоспарына шолу. «Музыка» п?ні бойынша 1-5-сыныптар?а арнал?ан о?у ба?дарламасы, 1.1–1.9-тарма?тар. М??алімдерді? біліктілігін арттыру ба?дарламасы. «Музыка п?ні бойынша білім беру ба?дарламасын ?зірлеу» тарауы. М??алімдерді ба?амдау?а арнал?ан жатты?улар. Hallam, S. (2010) 'The power of music: its impact on the intellectual, personal and social development of children and young people' [Музыка к?ші: балалар мен жас?спірімдерді? зияткерлік, т?л?а ретінде ж?не ?леуметтік дамуына ы?палы], International Journal of Music Education 38(3), pp.269–289. http://www.laphil.com/sites/default/files/media/pdfs/shared/education/yola/susan-hallam-music-development_research.pdf Swanwick, K. (1999) Teaching Music Musically [Музыканы шы?армашылы?пен о?ыту]. Routledge, Chapter 3 – Principles of Music Education Barnes, J. (2011) Cross Curricular learning [П?наралы? байланыс]. Sage Publications

56 1-к?нні

1-к?нні

со?ы

«?аза?стан Республикасында орта білім мазм?нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы»
http://900igr.net/prezentacija/muzyka/azastan-respublikasynda-orta-blm-mazmnyn-zhaartu-ajasynda-muzyka-pn-bojynsha-bastauysh-synyp-malmdern-blktlgn-arttyru-badarlamasy-104305.html
cсылка на страницу

Уроки музыки

21 презентация об уроках музыки
Урок

Музыка

27 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по музыке > Уроки музыки > ?аза?стан Республикасында орта білім мазм?нын жа?арту аясында «Музыка» п?ні бойынша бастауыш сынып м??алімдеріні? біліктілігін арттыру ба?дарламасы