Портфолио ученика
<<  Портфолио Курапиной Оксаны Николаевны Возрождения села никольцы намского улуса история  >>
Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев
Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев
I.Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I.Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Презентация на тему: «Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев». Автор: Кръстю. Файл: «Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев.ppt». Размер zip-архива: 1362 КБ.

Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев

содержание презентации «Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев.ppt»
СлайдТекст
1 Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев

Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица

2 I.Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

I.Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

------------------------------------------

1. Общи сведения. 1.1. Дейността на преподавателите е свързана с изграждане на взаимоотношение, взаимодействия и организационни връзки с : Ученицитe; Родителите; Учители и възпитатели от същото или от други училища; Управленския и административен персонал на училището; Експерти от РИО. 1.2. Европейски формат на автобиография (CV) – приложение 1

3 I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

2. Философия на преподаване Добър е този учител, който пише на учениците си желаните оценки , а този , който съумее да предизвика интерес към предмета си. Оценката е критерий за успеваемост, а не метод за наказание. Практиката ми ме научила, че най- добри резултати се постигат, когато дистанцията учител-ученик е скъсена максимално. Когато децата видят в преподавателя си и приятел , с когото могат да споделят и да поискат съвет за извън предметни теми, тогава и отношението към преподаваната учебна дисциплина де променя. Много важен е личният пример. Учениците никога не бива да бъдат подвеждани, за да не се губи доверието едни към друг. Разбира се фактор в отношенията е и различния ученически състав в отделните паралелки. Така методите и похватите са различни в зависимост от субекта.

4 I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

Отговорности на учителя. През учебната 2012 – 2013 година преподавам ЗП физика и астрономия в VII-а, VII-б, VII-в, VIII-б, VIII-в, IX-а, IX-б, X, XI-а, XI-б клас. Водя часове по ЗИП – физика и астрономия в VII-а,VII-б,VII-в,VIII-б,VIII-в клас. И един час седмично час на класа в VI- б клас.

5 I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

4. Методи на преподаване В работата си използвам: Учебници и учебни тетрадки на издателство “ Просвета”; Таблици и макети; Презентации по отделни теми, в които участват и учениците; Подходящи тестове и материали, подбрани от различни сборници и друга помощна литература; Материали от олимпиади и състезания, проведени в предходните години.

6 I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

5. Обратна връзка Методите ми на оценяване са различни в зависимост от класа и отделния индивид. Например в седми клас наблягам на тестовото оценяване, за да са подготвени учениците за НВО. За добра успеваемост ежеседмично в точно определен ден и час провеждам консултации с ученици и родители.

7 I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

I. Описание на педагогическата и научно- методическата дейност

6. Други дейности Член на Методическото обединение на “ Природоматематическите науки”; Ръководител в Общински Детски Комплекс град Стражица по Бадминтон

8 II

II

Приложения и снимки Европейски формат на автобиография (CV)

Кръстю Маринов Кръстев ул. Дончо Узунов №8 Б, гр. Стражица 089****** km_kristev@abv.bg Българин 12.03.1975

Лична информация Име Адрес Телефон Е- mail Националност Дата на раждане

9 II

II

Приложения и снимки

Трудов стаж

Дати (от – до ) Име и адрес на работодателя Заемана длъжност

01.09.2000 до сега СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица Старши учител Преподавател по физика и астрономия

10 II

II

Приложения и снимки

Образование и обучение

Дати( от- до ) име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети/ застъпени професионални умения ниво на националната класификация(ако е приложимо)

1990г. – 1993г. СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица Средно образование Работник по професия Ел. монтьор по ел. обзавеждане на ел. промишлени предприятия

11 II

II

Приложения и снимки

Образование и обучение

Дати( от- до ) име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети/ застъпени професионални умения ниво на националната класификация(ако е приложимо)

1995г. – 2000г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” Специалност: Химия и физика Висше образование Професионален Магистър

12 II

II

Приложения и снимки

Образование и обучение

Дати( от- до ) име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети/ застъпени професионални умения ниво на националната класификация(ако е приложимо)

2004г.- 2006г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Специалност : Спортна педагогика Висше образование Професионален Магистър

13 II

II

Приложения и снимки Лични умения и компетентности

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома Август 2006г. МОН Национален Педагогически Център – гр. София Удостоверение за завършен курс за обучение модул “Биология” за учебен предмет в Vклас “ Човекът и природата” Септември 2007г. МОН Национален Педагогически Център – гр. София Удостоверение за завършен курс за обучение модул “Биология” за учебен предмет в VI клас “ Човекът и природата”

14 II

II

Приложения и снимки Лични умения и компетентности

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома Декември 2010г. Технически университет – София ИПФ - Сливен Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП I –IV и V – VIII клас Октомври 2011г. Курс на тема :“Разработване на документацията и организация на педагогическия процес за деца с допълнителни педагогически потребности (СОП)”

15 II

II

Приложения и снимки Лични умения и компетентности

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома Април 2012г. Семинар на тема : “Практики за обучение и оценяване на грамотност по природни науки”

16 II

II

Приложения и снимки Лични умения и компетентности

Майчин език Други езици Четене Писане Разговор

Български език Руски език Добро ниво Добро ниво Добро ниво

17 II

II

Приложения и снимки Социални умения и компетентности

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение

Отлични комуникативни умения Способност за работа в екип Коректност Отговорност Организираност

18 II

II

Приложения и снимки Технически умения и компетентности

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

MS Windows 2003, MS Excel 2003, MS Word 2003, Power point, Internet Удостоверение за завършено обучение “Базови и специфични компютърни умения на учители”– 04- 0908 / 29.03 2006г.

19 II

II

Приложения и снимки

3 Март 2012 – Историческа въстановка на Еленския проход

22 Април-Ден на Земята

20 II

II

Приложения и снимки

Участвам и променям Ученически игри

5 октомври Ден на учителя

21 II

II

Приложения и снимки Зад зелената ограда детски смях и глъч

«Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев»
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/portfolio-na-starshi-uchitel-krstju-marinov-krstev-191585.html
cсылка на страницу

Портфолио ученика

16 презентаций о портфолио ученика
Урок

Педагогика

135 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по педагогике > Портфолио ученика > Портфолио на старши учител Кръстю Маринов Кръстев